Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Ουγγαρία

Το παρόν τμήμα παρέχει σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας;

Στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση έχει ορίσει την Υπηρεσία Εταιρικών Πληροφοριών και Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Εταιρειών (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως φορέα αρμόδιο για την υλοποίηση και τη λειτουργία του μητρώου αφερεγγυότητας.

Η εν λόγω Υπηρεσία χρησιμοποιεί την Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (εταιρεία που εκδίδει την Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας) για την εκτέλεση καθηκόντων επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης συστημάτων ΤΠ, τεχνικής λειτουργίας και τεχνικής ασφάλειας βάσεων δεδομένων.

Το μητρώο αφερεγγυότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Το μητρώο αφερεγγυότητας περιλαμβάνει στοιχεία για όλους τους οικονομικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας στην Ουγγαρία.

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στην Ουγγαρία διέπονται από τον νόμο XLIX του 1991 σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης. Ο νόμος CLXXV του 2011 σχετικά με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εφαρμόζεται στις διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης σε βάρος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ενώσεις και ιδρύματα), αλλά όλες οι άλλες πτυχές διέπονται από τον νόμο XLIX του 1991.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας;

Για την πρόσβαση στα δεδομένα του μητρώου αφερεγγυότητας δεν χρεώνονται τέλη ή έξοδα. Όποιος προσπελάζει το μητρώο αφερεγγυότητας πρέπει να δηλώσει προκαταβολικά ότι τα δεδομένα που αναζητεί στο μητρώο δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ή για τη δημιουργία βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 6/N του νόμου XLIX του 1991, το μητρώο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
 • το δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και τον αριθμό της υπόθεσης·
 • την υποκατηγορία της διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει αρχίσει — στην Ουγγαρία, διαδικασία πτώχευσης ή διαδικασία αφερεγγυότητας·
 • τους κανόνες περί δικαιοδοσίας στους οποίους θεμελιώνεται η έναρξη της διαδικασίας (κύρια διαδικασία αφερεγγυότητας ή δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας)·
 • αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αριθμό μητρώου, την καταστατική έδρα ή, εφόσον διαφέρει, την ταχυδρομική διεύθυνση·
 • το επώνυμο, την ταχυδρομική ή την ηλεκτρονική διεύθυνση του διορισθέντος διαχειριστή (συνδίκου ή εκκαθαριστή) της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
 • την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της·
 • την ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, εφόσον υπάρχει·
 • το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να κατατίθεται προσφυγή κατά της απόφασης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 και, κατά περίπτωση, τη σχετική προθεσμία ή τα κριτήρια υπολογισμού της·
 • την έναρξη και περάτωση δικών επί ανακλητικών αγωγών σε σχέση με την περιουσία του οφειλέτη, το όνομα του σχετικού δικαστηρίου και τον αριθμό της υπόθεσης·
 • την έναρξη και περάτωση δικών επί αγωγών για τη διαπίστωση ευθύνης των διοικητών ή πρώην διοικητών, ή των εταίρων ή ιδιοκτητών του οφειλέτη, λόγω πράξεών τους που έβλαψαν τα συμφέροντα των πιστωτών, το όνομα του σχετικού δικαστηρίου και τον αριθμό της υπόθεσης·
 • μνεία, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, του γεγονότος ότι πρόκειται για απλουστευμένη διαδικασία εκκαθάρισης.

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας

Το κριτήριο αναζήτησης μπορεί να επιλεγεί από αναπτυσσόμενο μενού. Με το αναπτυσσόμενο μενού, μπορεί να γίνει αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 • την επωνυμία του οφειλέτη·
 • τον αριθμό μητρώου της εταιρείας / οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών·
 • τον αριθμό της υπόθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναζήτησης παρέχονται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Απευθείας αναζητήσεις μαζικών δεδομένων ή τηλεφορτώσεις δεδομένων από το μητρώο αφερεγγυότητας δεν είναι δυνατές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2020