Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Ungern

Här hittar du en kort översikt över Ungerns konkursregister.


Konkursregister

Vad innehåller det ungerska konkursregistret?

Den ungerska regeringen har utsett enheten för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) vid justitieministeriet till det organ som ansvarar för inrättande och drift av konkursregistret.

Detta organ använder sig av Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft. [Ungerns officiella publikationsbyrå] för databehandling, it-utveckling, teknisk drift samt tekniska arbetsuppgifter som avser databasens säkerhet.

Konkursregistret är tillgängligt på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Konkursregistret innehåller uppgifter om alla ekonomiska aktörer och civilsamhällesorganisationer mot vilka ett insolvensförfarande har inletts i Ungern.

Insolvensförfaranden i Ungern regleras genom lag XLIX från 1991 om konkurs- och likvidationsförfaranden. Lag CLXXV från 2011 om civilsamhällesorganisationer är tillämplig på konkurs- och likvidationsförfaranden mot civilsamhällesorganisationer (föreningar och stiftelser), men alla övriga aspekter regleras genom lag XLIX från 1991.

Är tillgången till Ungerns konkursregister kostnadsfri?

Inga avgifter tas ut för tillgång till uppgifterna i konkursregistret. Alla som gör sökningar i konkursregistret måste i förväg försäkra att de uppgifter som söks i registret inte ska användas för kommersiella ändamål eller för att skapa en databas som ska användas för sådana ändamål.

I enlighet med § 6/N i lag XLIX från 1991 innehåller registret följande information:

 • Dag då insolvensförfarandet inleddes.
 • Domstol vid vilken ett insolvensförfarande har inletts och ärendenummer.
 • Undertyp av insolvensförfarande som inletts – i Ungern: konkurs- eller likvidationsförfarande.
 • Behörighetsregler som möjliggör huvudförfarandets inledande (huvudinsolvensförfarande eller sekundärt insolvensförfarande).
 • Om gäldenären är ett företag eller en juridisk person, gäldenärens namn, registreringsnummer, säte, eller om detta avviker, postadress.
 • Namn på och postadress eller e-postadress till den förvaltare (konkursförvaltare eller likvidator) som har utsetts i förfarandet.
 • Eventuell tidsfrist för anmälan av fordringar eller hänvisning till kriterierna för hur denna tidsfrist beräknas.
 • Dag – i förekommande fall – för huvudinsolvensförfarandets avslutande.
 • Domstol - samt eventuell tidsfrist - till vilken överklagande av beslutet om att inleda insolvensförfarande ska inges i enlighet med artikel 5, eller en hänvisning till kriterierna för beräkningen av denna tidsfrist.
 • Inledande och avslutande av talan om återvinning gällande gäldenärens tillgångar, namn på aktuell domstol samt ärendenummer.
 • Inledande och avslutande av talan om fastställande av ansvar för gäldenärens vd, tidigare vd, den juridiska personens styrelseledamöter eller ägare, avseende verksamhet från deras sida som har skadat borgenärernas intressen - namn på aktuell domstol samt ärendenummer.
 • Huruvida förfarandena genomfördes som förenklade likvidationsförfaranden.

Hur man söker i det ungerska konkursregistret

Sökkriterierna kan väljas i en rullgardinsmeny. Med hjälp av rullgardinsmenyn gör man sökningar i konkursregistret på följande:

 • gäldenärens namn,
 • företagets eller civilsamhällesorganisationens registreringsnummer,
 • förfarandets ärendenummer.

Ingående sökningsinformation finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Direkta bulkdatasökningar eller dataöverföringar från konkursregistret är inte möjliga enligt nuvarande lagstiftning.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 09/07/2020