Konkursregister - Luxemburg

Återställ Spara som pdf

Luxemburg har inget konkursregister.


Konkursregister

Vad gäller i fråga om konkursregister i Luxemburg?

Luxemburg har inget konkursregister. De domstolar som beslutar om konkurser anmäler dessa till företagsregistret (RCS) som lägger in informationen i sin databas.

Är tillgången till konkursregistret i Luxemburg kostnadsfri?

Förteckningen över konkurser publiceras varje månad i B-serien av den officiella tidningen Mémorial, Recueil administratif et économique, som finns kostnadsfritt på Luxemburgs rättsliga portal Länken öppnas i ett nytt fönsterLegilux.

Under rubriken ”Consultations – statistiques de dépot” på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen publicerar RCS kostnadsfritt statistik över konkursdomar som lämnats till RCS under en viss månad. Informationen är tillgänglig i form av förteckningar över inlämnade uppgifter och kan även exporteras till en fil.s

Hur söker man information om konkurser i Luxemburg?

Metod 1: Det går att söka på företagsregistrets (Länken öppnas i ett nytt fönsterRCS) webbplats utifrån namn (eller del av namn) eller den registrerade personens registreringsnummer.

Webbplatsens sökmotor visar då en förteckning över namn som motsvarar sökningen.

Om man klickar på ett av de namn som visas lämnas kostnadsfritt följande grundläggande information:

  • RCS-nummer
  • datum för registrering
  • bolagsnamn
  • juridisk form
  • huvudkontorets adress
  • förteckning över handlingar som inlämnats sedan 2003
  • samt information om personen är försatt i konkurs.

Metod 2:företagsregistrets (Länken öppnas i ett nytt fönsterRCS) webbplats går det att under rubriken ”Consultations - statistiques de dépôt”, söka i statistiken över konkursdomar som lämnats till RCS under en viss månad.

Metod 3: På webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs advokatsamfund går det att under rubriken ”Faillites” söka på företagets namn, datum för konkursbeslutet eller konkursförvaltarens namn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs advokatsamfund


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 10/01/2020