Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Luxembursko

Luxembursko nevedie konkurzné registre.


Konkurzné registre

Ako je to s registrami platobnej neschopnosti v Luxembursku?

Luxembursko nevedie konkurzné registre. Konkurzy oznamujú súdy, ktoré ich ohlásia obchodnému registru (OR), ktorý ich zaznamená do svojej databázy.

Je prístup do konkurzného registra v Luxembursku na účely nahliadnutia spoplatnený?

Zoznam vyhlásených konkurzov sa raz mesačne uverejňuje v úradnom vestníku „Mémorial B  – Recueil administratif et économique“ a bezplatne si ho možno prezerať na portáli luxemburskej justície Odkaz sa zobrazí v novom okneLegilux.

OR okrem toho bezplatne poskytuje verejnosti na Odkaz sa zobrazí v novom oknesvojej webovej stránke v záložke „Consultations - statistiques de dépôt“ (štatistické údaje o konkurzoch), štatistický modul, ktorý poskytuje informácie o súdnych rozhodnutiach o návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané do OR počas stanoveného mesačného obdobia. Tieto informácie sú dostupné vo forme zoznamov návrhov na vyhlásenie konkurzu. Tieto informácie možno stiahnuť ako textový súbor.

Ako vyhľadávať informácie o konkurzoch v Luxembursku?

1. spôsob: vyhľadávanie na webovej stránke obchodného registra (Odkaz sa zobrazí v novom okneOR) podľa mena/názvu (alebo časti mena/názvu) alebo čísla zápisu zapísanej osoby.

Vyhľadávač webovej stránky na základe toho zobrazí zoznam mien/názvov, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám vyhľadávania.

Pri kliknutí na meno/názov niektorej zo zobrazených osôb sa bezplatne zobrazia tieto základné informácie:

  • číslo, pod ktorým je zapísaná v OR,
  • dátum zápisu,
  • meno/názov,
  • právna forma,
  • adresa sídla,
  • zoznam dokumentov podaných od roku 2003,
  • ako aj informácia, či sa osoba nachádza v konkurze.

2. spôsob: je možné vyhľadávať na webovej stránke obchodného registra (Odkaz sa zobrazí v novom okneOR) v záložke „Consultations - statistiques de dépôt“ (štatistické údaje o konkurzoch) prostredníctvom štatistického modulu, ktorý poskytuje informácie o súdnych rozhodnutiach o návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané do OR počas stanoveného mesačného obdobia.

3. spôsob: je možné vyhľadávať na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneluxemburskej advokátskej komory v záložke „Faillites“ (konkurzy) podľa názvu spoločnosti, dátumu súdneho rozhodnutia o vyhlásení konkurzu a podľa mena správcu súdnej podstaty.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburská advokátska komora


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/01/2020