Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Малта


Регистри по несъстоятелност

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Малта?

Службата по несъстоятелност на Малта предоставя подробности за делата пред малтийските съдилища, отнасящи се до несъстоятелността на дружества или неплатежоспособността на физически лица, както и подробности за получената от Търговския регистър информация въз основа на декларациите за неплатежоспособност, подадени от директорите на неплатежоспособните дружества и дружествата в несъстоятелност.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност е безплатен, регистърът е достъпен чрез следната връзка:

Връзката отваря нов прозорецhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Търсенето в регистъра по несъстоятелност може да се извършва по името на длъжника, по номера на личната му карта или по регистрационния номер на дружеството.

История на регистъра по несъстоятелност на Малта

Преди създаването на настоящия регистър по несъстоятелност информацията относно дружествата в несъстоятелност се съхраняваше в Търговския регистър, докато информацията относно делата за несъстоятелност и неплатежоспособност се съхраняваше от съдилищата. Съхраняваната в съда информация се публикуваше на уебсайт заедно с информацията за делата като цяло. Публичният достъп до регистъра по несъстоятелност стана възможен през януари 2018 г., като регистърът съдържа сведения за производствата по несъстоятелност и неплатежоспособност, считано от 1 януари 2014 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 14/07/2020