Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Португалия

Настоящата страница предоставя кратко въведение в регистъра по несъстоятелност на Португалия.


Регистри по несъстоятелност

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Електронният Връзката отваря нов прозорецрегистър по несъстоятелност включва следната информация:

  • номера на делото по несъстоятелност
  • наименованието на съда, в който е гледано или се разглежда делото по несъстоятелност
  • данни за идентифициране на неплатежоспособното лице
  • самоличността на синдика
  • срока за предявяване на вземания
  • датата на обявяване в несъстоятелност.

Електронният регистър предоставя подробна информация за делата по несъстоятелност (вж. по-долу).

Плаща ли се такса за справка в португалския регистър по несъстоятелност?

Не, справката в регистъра по несъстоятелност е безплатна.

Законодателна уредба на регистъра по несъстоятелност

Португалският регистър по несъстоятелност се регламентира от член 38 от Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Кодекс за несъстоятелността и оздравяването на предприятия), приет със Законодателен указ № 53/2004 от 18 март 2004 г., както е изменен.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 10/07/2020