Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Rumunsko

Tento oddíl podává přehled o rumunském Insolvenčním věstníku, což je rumunský insolvenční rejstřík zřízený ministerstvem spravedlnosti – Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí rumunský insolvenční rejstřík?

Insolvenční řízení v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční věstník vydávaný Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku předvolává účastníky řízení, vydává oznámení a svolání a poskytuje informace o procesních dokumentech vydaných soudy a insolvenčním správci / likvidátory v průběhu insolvenčního řízení podle zákona č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení.

Obecné insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů (všech osob provozujících podnik) s výjimkou osob vykonávajících svobodné povolání a osob, na něž se vztahují zvláštní předpisy o insolvenčním režimu.

Zjednodušené insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů,

 • živnostníků,
 • podniků s výlučným vlastníkem a rodinných podniků;

2. dlužníků, kteří splňují řadu konkrétních kritérií, tj.

 • nemají žádný majetek,
 • nelze nalézt jejich zakládací či účetní dokumenty,
 • nelze nalézt správce,
 • jejich sídlo již neexistuje nebo již neodpovídá údajům v obchodním rejstříku, nepředložili dokumenty vyžadované zákonem,
 • jejich společnost byla zrušena před podáním návrhu na zahájení řízení,
 • oznámili, že mají v úmyslu vyhlásit úpadek, nebo nemohou využít soudní reorganizaci.

Od konce června 2014 upravuje insolvenční řízení zákon č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení, jehož ustanovení se vztahují na soudní řízení zahájená po jeho vstupu v platnost. V případě soudních řízení zahájených před vstupem zákona č. 85/2014 v platnost se použijí ustanovení zákona č. 85/2006 o insolvenčním řízení.

Insolvenční věstník

Jaké informace obsahuje?

Insolvenční věstník obsahuje všechny procesní dokumenty vydané soudy a insolvenčními správci / likvidátory během insolvenčního řízení, konkrétně:

 • předvolání,
 • vyrozumění,
 • oznámení,
 • svolání,
 • soudní rozhodnutí,
 • jiné procesní akty stanovené zákonem (zprávy insolvenčního správce / likvidátora, plány soudní reorganizace, sdělení).

Jak vypadají internetové stránky Insolvenčního věstníku?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Insolvenčního věstníku umožňují přístup k těmto údajům:

 • bezplatné informace,
 • Informace o struktuře Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, ředitelství pro Insolvenční věstník,
 • příslušné právní předpisy, formuláře a procesní dokumenty.

Internetové stránky Insolvenčního věstníku obsahují tyto části:

 • informace o vytvoření Insolvenčního věstníku,
 • legislativní akty,
 • schéma organizační struktury Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, kanceláří obchodního rejstříku při soudech a Insolvenčního věstníku,
 • právní slovník (k insolvenčnímu řízení),
 • statistické údaje z Insolvenčního věstníku,
 • interinstitucionální vztahy,
 • kontaktní údaje.

Formuláře Insolvenčního věstníku jsou dostupné na Odkaz se otevře v novém okně.portálu elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku v části věnované Insolvenčnímu věstníku, která je strukturována takto:

1. Služby Insolvenčního věstníku:

 • „Insolvenční věstník on-line“ (placené informace)
 • „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ (bezplatné informace)
 • „Osoby zveřejněné v Insolvenčním věstníku“ (bezplatné informace)

2. Formuláře pro zveřejňování v Insolvenčním věstníku:

 • On-line formuláře pro zveřejňování v Insolvenčním věstníku
 • Off-line formuláře pro Insolvenční věstník

3. Formuláře pro šíření informací z Insolvenčního věstníku

 • On-line formuláře pro poskytování informací z Insolvenčního věstníku
 • Off-line formuláře pro Insolvenční věstník

4. Statistické údaje

Je přístup do rumunského insolvenčního rejstříku zdarma?

Insolvenční věstník se zveřejňuje v elektronické podobě. Elektronická verze věstníku je k dispozici na internetu na:

Existuje několik možností přístupu ke službám poskytovaným Insolvenčním věstníkem:

 • uživatelé mohou vstoupit na oficiální stránky Insolvenčního věstníku zdarma a bez registrace,
 • přístup k elektronickým službám portálu Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku vyžaduje registraci uživatelů,
 • přístup k „Insolvenčnímu věstníku on-line“ je možný po registraci uživatele a zaplacení předplatného,
 • přístup k „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ a k „Osobám zveřejněným v Insolvenčním věstníku“ je zdarma a vyžaduje pouze registraci uživatele.

Jak vyhledávat v rumunském insolvenčním rejstříku

V části „Insolvenční věstník on-line“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání věstníku, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudního řízení nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání Insolvenčního věstníku. Po zaplacení předplatného je možné získat přístup k vydáním Insolvenčního věstníku, která obsahují úplné znění procesních dokumentů.

V části „Shrnutí vydání Insolvenčního věstníku“ lze vyhledávat podle čísla a data vydání věstníku. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • typ procesního dokumentu zveřejněného v Insolvenčním věstníku (např. předvolání, usnesení o zahájení insolvenčního řízení, oznámení o zahájení insolvenčního řízení, svolání schůze věřitelů, zpráva o činnosti, plán reorganizace, usnesení o zahájení konkurzního řízení, oznámení o zahájení konkurzního řízení, plán rozdělení, závěrečná zpráva, usnesení o ukončení insolvenčního řízení atd.),
 • jména osob, kterých se procesní dokumenty týkají,
 • soudní obvod, v němž je registrováno sídlo dotyčné osoby,
 • daňové referenční číslo,
 • číslo zápisu v rejstříku.

V části „Osoby zveřejněné v Insolvenčním věstníku“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání Insolvenčního věstníku, jména/názvu dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudního řízení nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání Insolvenčního věstníku. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • jméno/název,
 • daňové referenční číslo,
 • registrační číslo osob, jichž se procesní dokumenty týkají,
 • soudní obvod, v němž je registrováno sídlo dotyčné osoby,
 • číslo jednací insolvenčního řízení a název soudu, který případ projednává,
 • čísla vydání věstníků, v nichž jsou obsaženy procesní dokumenty týkající se těchto osob,
 • typ řízení,
 • termín prvního soudního jednání po zahájení řízení, je-li takový termín stanoven.

Historie rumunského insolvenčního rejstříku

Insolvenční věstník byl zaveden v roce 2006 zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.

Hlavním cílem rumunského Insolvenčního věstníku je trvale optimalizovat elektronický systém pro předvolání, vyrozumění, svolání a oznámení vydaných procesních aktů.

Výhody rumunského insolvenčního rejstříku

Vydávání Insolvenčního věstníku má jednoznačné přínosy:

 • urychluje insolvenční řízení a zjednodušuje informování o předvoláních, svoláních, oznámeních, soudních rozhodnutích a jiných procesních dokumentech vydaných soudy a insolvenčními správci / likvidátory, a to zavedením postupu elektronické komunikace,
 • sjednocuje a standardizuje procesní dokumenty vydávané soudy a insolvenčními správci / likvidátory,
 • přispívá k rozvoji vnitrostátní databáze procesních dokumentů vydaných soudy a insolvenčními správci / likvidátory (tj. předvolání, vyrozumění, soudní rozhodnutí, svolání, oznámení, zprávy, plány reorganizace),
 • usnadňuje rychlý zápis do obchodního rejstříku / jiných rejstříků v souvislosti s oznámeními vydanými podle zákona č. 85/2014 o předcházení platební neschopnosti a insolvenčním řízení,
 • zúčastněným stranám umožňuje přístup k procesním dokumentům vydaným soudy a insolvenčními správci / likvidátory.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského Insolvenčního věstníku

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Portál elektronických služeb rumunského Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 24/02/2020