Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Rumunia

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

W niniejszej części przedstawiono w zarysie Biuletyn Postępowań Upadłościowych – rumuński rejestr handlowy, założony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Biuro Krajowego Rejestru Handlowego.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości w Rumunii?

Postępowanie upadłościowe w Rumunii

DziennikLink otworzy się w nowym oknie postępowania upadłościowego ( BPI), opublikowany przez Krajowy Urząd Rejestru Handlowego, zapewnia wykonanie wezwania stron do stawienia się przed sądem, zawiadomienia, zawiadomienia, zawiadomienia o dokumentach procesowych wydanych przez sądy i zarządców/likwidatorów w toku postępowania upadłościowego, zgodnie z ustawą nr 85/2014 w sprawie postępowania upadłościowego dotyczącego postępowania upadłościowego i postępowania upadłościowego.

Ogólną procedurę dotyczącą niewypłacalności stosuje się do:

1 Specjalistów (wszystkich prowadzących przedsiębiorstwa), z wyjątkiem osób wykonujących wolne zawody i osób, w odniesieniu do których istnieją szczególne przepisy dotyczące postępowania w związku z niewypłacalnością.

Uproszczona procedura dotycząca niewypłacalności ma zastosowanie do:

1. specjaliści;

 • specjaliści;
 • przedsiębiorstwa indywidualne i przedsiębiorstwa rodzinne

2. dłużnicy, którzy spełniają szereg szczególnych warunków, a mianowicie:

 • Nie przechowuję aktywów;
 • nie można znaleźć dokumentów dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa lub dokumentacji księgowej;
 • nie znaleziono ich administratora;
 • ich siedziba statutowa już nie istnieje lub nie jest już taka sama jak siedziba wpisana do rejestru handlowego; nie przedłożyły dokumentów wymaganych na mocy prawa;
 • są przedmiotem rozwiązania przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania
 • oświadczyli, że zamierzają ogłosić upadłość lub nie przeprowadzić reorganizacji sądownictwa.

Od końca czerwca 2014 r. postępowanie upadłościowe reguluje ustawa nr 85/2014 o postępowaniu upadłościowym i upadłościowym, której przepisy mają zastosowanie do postępowań wszczętych po jego wejściu w życie. Procesy sądowe rozpoczęte przed wejściem w życie ustawy nr 85/2014 nadal podlegają przepisom ustawy nr 85/2006 w sprawie postępowania upadłościowego.

Postępowanie w związku z postępowaniem upadłościowym

Jakie informacje na ten temat zawiera?

W postępowaniu upadłościowym rejestruje się wszystkie dokumenty procesowe wydane przez sąd i syndyków masy upadłościowej/syndyków masy upadłościowej w toku postępowania upadłościowego, a mianowicie:

 • wezwanie;
 • łączność;
 • notyfikacje;
 • zawiadomienia o posiedzeniach;
 • orzeczenia;
 • inne akty prawne wymagane na mocy prawa (sprawozdania wydane przez administratora/likwidatora, plany reorganizacji wymiaru sprawiedliwości, ogłoszenia).

W jaki sposób można zorganizować stronę internetową Biuletynu Postępowań Upadłościowych?

Link otworzy się w nowym oknieNa stronie internetowej Biuletynu Postępowań Upadłościowych udziela się dostępu do następujących dokumentów:

 • darmowe informacje;
 • informacje dotyczące struktury Biura Krajowego Rejestru Handlowego, Dyrekcji Biuletynu Postępowań Upadłościowych;
 • szczególne przepisy, formularze i akty proceduralne.

Strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych (BPU) zawiera następujące sekcje:

 • informacje o powstaniu BPU;
 • akty legislacyjne;
 • struktura organizacyjna Biura Krajowego Rejestru Handlowego i biur rejestru handlowego przy sądach krajowych oraz BPU;
 • słownik prawniczy (upadłość);
 • Dane statystyczne BPU;
 • informacje o stosunkach międzyinstytucjonalnych;
 • osoba wyznaczona do kontaktów.

Formularze Biuletynu Postępowań Upadłościowych dostępne są Link otworzy się w nowym okniew serwisie internetowym Krajowego Rejestru Związków Zawodowych w sekcji poświęconej Biuletynu Postępowań Upadłościowych i są organizowane w następujący sposób:

1 Usługi BPI:

 • „Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” (usług odpłatna);
 • „Summary of BPI” („Summary of BPI”) (wolne informacje);
 • „Osoby publikowane w BPI” (wolne informacje)

2. formularze odnoszące się do ujawniania wewnętrznych przekładni

 • Formularze online do opublikowania w BPU;
 • Formularze offline do BPU.

3) formularzy odnoszących się do działania informacji BPI.

 • Formularze online służące do przekazywania informacji dotyczących BPU;
 • Formularze offline do BPU.

4. statystyki

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest publikowany w formie elektronicznej. Dostęp do jego elektronicznej wersji można uzyskać za pośrednictwem:

Dostęp do usług świadczonych przez BPU podlega różnym uwarunkowaniom:

 • dostęp użytkowników do oficjalnej strony internetowej Dziennika postępowania upadłościowego jest bezpłatny i nie wymaga uwierzytelniania;
 • dostęp do internetowego portalu usług krajowego rejestru handlowego wymaga uwierzytelnienia użytkownika.
 • dostęp do „Biuletynu Postępowań Upadłościowych online” udziela się po uwierzytelnieniu użytkownika i wypłacie abonamentu.
 • dostęp do „streszczenia wydania BPU” i „osób opublikowanych w BPU” jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr upadłości w Rumunii?

W obszarze „Bulletin Bulletin Online” („Bulletin Bulletin Online”) wyszukiwanie można przeszukać po: numer i rok publikacji BPI, nazwę dłużnika, numer identyfikacji podatkowej, numer wpisu do rejestru działalności gospodarczej, numer akt postępowania sądowego oraz publikację BPI; są one dostępne, w oparciu o opłatę, z subskrypcji opublikowanych dzienników połowowych, w których odtwarzane są pełne dokumenty procesowe.

„Streszczenie wydania BPU” można przeszukiwać według numeru i daty wydania. Dostęp do następujących informacji jest bezpłatny:

 • rodzaj dokumentu procesowego opublikowanego w Biuletynie (na przykład: wezwanie, wszczęcie postępowania upadłościowego, powiadomienie o wszczęciu postępowania upadłościowego, powiadomienie o zgromadzeniu wierzycieli, sprawozdanie z działalności, plan reorganizacji, zdanie pierwsze postępowania upadłościowego, powiadomienie o wszczęciu postępowania upadłościowego, plan dystrybucji, sprawozdanie końcowe, zamknięcie postępowania upadłościowego itp.);
 • nazwiska osób, do których odnoszą się dokumenty procesowe;
 • okręg, w którym znajduje się siedziba tej osoby;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer rejestru

„Osoby opublikowane w BPU” można przeszukiwać według numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjny w rejestrze handlowym, sygnatura sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. dostęp do następujących informacji jest bezpłatny:

 • nazwa;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer rejestracyjny osób, których dotyczą dokumenty procesowe;
 • okręg, w którym znajduje się siedziba tej osoby;
 • numer sprawy dotyczącej niewypłacalności oraz nazwę sądu, w którym zarejestrowano daną sprawę;
 • numerów biuletynów, w tym dokumentów procesowych odnoszących się do takich osób;
 • rodzaj procedury;
 • w stosownych przypadkach, pierwszy rozprawę, w stosownych przypadkach po wszczęciu postępowania.

Historia rejestru upadłości w Rumunii

Biuletyn Postępowań Upadłościowych został utworzony w 2006 r. zgodnie z ustawą nr 86/2006 w sprawie postępowania upadłościowego.

Głównym celem jakiemu służy rumuński Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest stała optymalizacja

Korzyści z rejestru upadłości w Rumunii

Publikacja Biuletynu Postępowań Upadłościowych przynosi wyraźne korzyści:

 • Przyspieszenie postępowania upadłościowego i uproszczenie przekazywania wezwań, wezwań, orzeczeń sądowych i innych dokumentów procesowych wydanych przez sądy i administratorów/likwidatorów, ustanawiając tym samym procedurę komunikacji elektronicznej.
 • organ ten ujednolica i standaryzuje dokumenty procesowe wydawane przez sądy i syndyków/likwidatorów.
 • Przyczynianie się do opracowania krajowej bazy danych dotyczących dokumentów procesowych wydawanych przez sądy i administratorów/zarządców (tj. wezwań, komunikatów, orzeczeń sądowych, wezwań, zawiadomień o posiedzeniach, przypomnień, sprawozdań, planów reorganizacji)
 • Ułatwienie szybkiego wpisu do rejestru działalności gospodarczej/innych rejestrów notyfikacji wydanych na podstawie ustawy nr 85/2014 w sprawie postępowania dotyczącego zapobiegania niewypłacalności i postępowania upadłościowego.
 • Zapewnia ono zainteresowanym osobom dostęp do dokumentów procesowych wydanych przez sądy i syndyków/likwidatorów.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona rumuńskiego biuletynu postępowania upadłościowego

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona rumuńskiego rejestru działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis Krajowego Rejestru Handlowego Rumuńskiego Krajowego Rejestru Handlowego


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2019