Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Rumeenia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Selles osas antakse ülevaade maksejõuetusmenetluste bülletäänist (Rumeenia maksejõuetusregister), mille on loonud Justiitsministeerium – Riiklik Äriregistri Büroo


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet annab Rumeenia maksejõuetusregister?

Maksejõuetusmenetlused Rumeenias

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusmenetluste bülletään (BPI), mille avaldab Riiklik Äriregistriamet (National Trade Register Office), tagab poolte kohtukutsete kättetoimetamise ning kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate poolt maksejõuetusmenetluse käigus välja antud teadete, teadete ja menetlusdokumentide kättetoimetamise vastavalt maksejõuetuse ennetamist ja maksejõuetusmenetlust käsitlevale seadusele nr 85/2014.

Üldist maksejõuetusmenetlust kohaldatakse:

1 Kutseala esindajad (kõik ettevõtjad), välja arvatud need, kes tegutsevad vabadel kutsealadel või kelle suhtes kehtivad maksejõuetust käsitlevad erisätted.

Lihtsustatud maksejõuetusmenetlust kohaldatakse:

1. professionaalid;

 • spetsialistid;
 • üksikettevõtjad ja pereettevõtted

Võlgnikud, kes vastavad mitmele konkreetsele tingimusele, nimelt:

 • Mul ei ole varasid;
 • üksust või raamatupidamisdokumente ei ole võimalik leida;
 • nende administraatorit ei ole võimalik leida;
 • nende registrijärgset asukohta enam ei ole või see ei ole enam identne äriregistris deklareeritud asukohaga; nad ei esitanud seadusega nõutud dokumente;
 • on enne hagiavalduse esitamist lõpetatud
 • nad on teatanud oma kavatsusest pankrotti minna või kohtulikku ümberkorraldamist läbi viia.

Alates 2014. aasta juuni lõpust reguleerib maksejõuetusmenetlust seadus nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise ja maksejõuetusmenetluse kohta, mille sätteid kohaldatakse pärast selle jõustumist algatatud menetluste suhtes. Enne seaduse nr 85/2014 jõustumist alustatud kohtuprotsesside suhtes kohaldatakse jätkuvalt maksejõuetusmenetlust käsitleva seaduse nr 85/2006 sätteid.

Maksejõuetusmenetluse bülletään

Millist teavet see sisaldab?

Maksejõuetusmenetluses registreeritakse kõik kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate poolt maksejõuetusmenetluse käigus välja antud menetlusdokumendid, nimelt:

 • kohtukutsed;
 • side;
 • teated;
 • koosolekuteated;
 • kohtuotsused;
 • muud õigusaktidega ette nähtud õigusaktid (halduri/likvideerija aruanded, kohtuliku saneerimise kavad, teadaanded).

Kuidas korraldatakse maksejõuetusmenetluse bülletääni veebisait?

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait võimaldab juurdepääsu järgmisele:

 • tasuta teave;
 • teave maksejõuetusmenetluse bülletääni haldamise eest vastutava Riikliku Äriregistriameti direktoraadi struktuuri kohta;
 • asjaomased õigusaktid, vormid ja menetlusdokumendid.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni (IPB) veebisaidil on järgmised jaotised:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni sisseseadmisega seotud teave;
 • seadusandlikud aktid;
 • riikliku äriregistriameti, kohtute juures tegutsevate äriregistrite ja IPB organisatsiooniline struktuur;
 • õigussõnastik (maksejõuetusega seotud mõisted);
 • IPB statistilised andmed;
 • institutsioonidevahelised suhted;
 • kontaktisik.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni vormid on kättesaadavadLingil klikates avaneb uus akenriikliku äriregistri büroo veebiteenuste portaali maksejõuetusmenetluste bülletääni käsitlevas osas ning need on jaotatud järgmiselt:

1 BPI-teenused:

 • Maksejõuetusmenetluste bülletään veebis (tasuline);
 • „SPI kokkuvõte“ (tasuta teave);
 • „Isikud, kes on avaldatud BPI-s“ (tasuta teave)

2. IGH avalikustamisega seotud vormid

 • Online-vormid teabe avaldamiseks maksejõuetusmenetluste bülletäänis;
 • Interneti-välised vormid IPB jaoks.

3. vormid, mis on seotud BPI teabe edastamisega.

 • Online-vormid maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamiseks;
 • Interneti-välised vormid IPB jaoks.

4. Statistika

Kas juurdepääs Rumeenia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Maksejõuetusmenetluse bülletään avaldatakse elektrooniliselt. Bülletääni elektrooniline versioon on kättesaadav aadressil:

Juurdepääs IPB pakutavatele teenustele on erinev:

 • kasutajate juurdepääs maksejõuetuse bülletääni ametlikule veebisaidile on tasuta ega vaja autentimist;
 • juurdepääs riikliku äriregistriameti veebiteenuste portaalile eeldab kasutaja autentimist.
 • juurdepääs maksejõuetusmenetluste veebibülletäänile antakse pärast kasutaja autentimist ja tellimuse tasumist.
 • juurdepääs „IPB väljaande kokkuvõttele“ ja „IPBs avaldatud isikutele“ on tasuta ja nõuab ainult kasutajate registreerimist.

Kuidas teha otsinguid Rumeenia maksejõuetusregistris?

„Maksejõuetusbülletääni“ veebiotsinguid saab otsida pärast: BPI number ja avaldamise aasta, võlgniku nimi, maksukohustuslasena registreerimise number, ettevõtte registreerimisnumber, kohtutoimiku number ja BPI avaldamine; need on tasu eest kättesaadavad logiraamatute kaudu, mis on avaldatud ja milles on ära toodud kõik menetlusdokumendid.

IPB emissiooni kokkuvõtet saab otsida emissiooni numbri ja kuupäeva järgi. Tasuta pääseb juurde järgmisele teabele:

 • bülletäänis avaldatud menetlusdokumendi liik (näiteks: kutse, maksejõuetusmenetluse algatamine, maksejõuetusmenetluse algatamise teade, võlausaldajate koosoleku kokkukutsumine, tegevusaruanne, saneerimiskava, pankrotimenetluse algatamine, pankrotimenetluse algatamise teade, jaotuskava, lõpparuanne, maksejõuetusmenetluse lõpetamine jne);
 • menetlusdokumentides viidatud isikute nimed;
 • maakond, kus selle isiku tööruumid asuvad;
 • maksuviitenumber;
 • registrinumber

IPBs avaldatud isikuid saab otsida väljaande numbri ja avaldamisaasta, võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistri numbri, kohtuasja viitenumbri või väljaande avaldamisaja järgi. tasuta pääseb juurde järgmisele teabele:

 • nimi;
 • maksuviitenumber;
 • menetlusdokumentidega seotud isikute registrinumber;
 • maakond, kus selle isiku tööruumid asuvad;
 • maksejõuetusmenetluse number ja selle kohtu nimi, kus kohtuasi on registreeritud;
 • sellistele isikutele viitavate uudiskirjade, sealhulgas menetlusdokumentide numbrid;
 • menetluse liik;
 • esimene kohtumenetlus pärast menetluse algatamist, kui see on asjakohane.

Maksejõuetuse registri ajalugu Rumeenias

Maksejõuetusmenetluste bülletään loodi 2006. aastal vastavalt maksejõuetusmenetlusi käsitlevale seadusele nr 86/2006.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni peamine eesmärk on jätkata kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja menetlusdokumentidest teatamise elektroonilise süsteemi täiustamist.

Maksejõuetuse registri eelised Rumeenias

Maksejõuetusmenetluse bülletääni avaldamisest on selgelt kasu:

 • Kiirendada maksejõuetusmenetlust ja lihtsustada kohtukutsete, kohtukutsete, kohtuotsuste ja muude kohtute ja haldurite/likvideerijate välja antud menetlusdokumentide edastamist, luues seeläbi elektroonilise sidemenetluse.
 • see ühendab ja ühtlustab kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate välja antud menetlusdokumente.
 • Aidata kaasa kohtute ja haldurite/likvideerijate välja antud menetlusdokumentide riikliku andmebaasi väljatöötamisele (st kohtukutsed, teatised, kohtuotsused, kohtukutsed, koosolekukutsed, meeldetuletused, aruanded, saneerimiskavad);
 • Hõlbustada kiiret kandmist äriregistrisse/teistesse teatiste registritesse, mis on välja antud vastavalt seadusele nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise ja maksejõuetusmenetluste kohta.
 • See võimaldab huvitatud isikutele juurdepääsu kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate välja antud menetlusdokumentidele.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia maksejõuetuse bülletääni ametlik veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia äriregistri ametlik veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia Riikliku Äriregistriameti veebiteenuste portaal


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/11/2019