Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri fallimentari - Romania

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Questa sezione fornisce una panoramica del registro delle procedure di insolvenza — Registro fallimentare rumeno, istituito dal ministero della Giustizia — Ufficio del registro nazionale degli scambi


Registri fallimentari

Quali informazioni fornisce il registro fallimentare in Romania?

Procedure di insolvenza in Romania

Il link si apre in una nuova finestraIl Bollettino delle procedure di insolvenza (BPI), pubblicato dall' ufficio del registro nazionale per il commercio, garantisce l'esecuzione delle convocazioni delle parti, dell'avviso, della notifica, della notifica degli atti processuali emessi da organi giurisdizionali e amministratori/liquidatori nel corso di procedure di insolvenza, ai sensi della legge n. 85/2014 sulla prevenzione dell'insolvenza e la procedura di insolvenza.

La procedura generale di insolvenza si applica:

1 Professionisti (tutti coloro che operano un'impresa), ad eccezione di quelli che esercitano professioni liberali e quelli per i quali vi sono disposizioni particolari relative al regime di insolvenza.

La procedura di insolvenza semplificata si applica a:

1. professionisti;

 • ordini professionali,
 • imprese singole e imprese familiari

2. i debitori che presentano una serie di condizioni specifiche:

 • Non esercito beni;
 • la redazione o i documenti contabili non sono reperibili;
 • l'amministratore non è rintracciabile;
 • la loro sede legale non esiste più o non è più identica a quella dichiarata nel registro delle imprese; non presentano i documenti richiesti dalla legge;
 • che lo scioglimento è subordinato all'avvio del procedimento
 • hanno dichiarato la loro intenzione di fallire o di non avere una riorganizzazione giudiziaria.

Alla fine di giugno 2014 la procedura di insolvenza è disciplinata dalla legge n. 85/2014 relativa alle procedure di insolvenza e di prevenzione dell'insolvenza, le cui disposizioni si applicano ai processi avviati dopo la sua entrata in vigore. I processi avviati prima dell'entrata in vigore della legge n. 85/2014 restano soggetti alle disposizioni della legge n. 85/2006, relativa alle procedure di insolvenza.

Bollettino di procedura di insolvenza

Quali informazioni include?

La procedura fallimentare registra tutti i documenti procedurali emessi dai giudici e dai curatori fallimentari/liquidatori nel corso della procedura d'insolvenza, vale a dire:

 • citazioni a comparire;
 • comunicazioni;
 • notifiche;
 • convocazioni;
 • sentenze;
 • altri atti giuridici richiesti per legge (relazioni emesse dall'amministratore/liquidatore, piani di riorganizzazione giudiziaria, annunci).

Come è organizzato il bollettino delle procedure d'insolvenza sul sito web del Bollettino relativo alle procedure di insolvenza?

Il link si apre in una nuova finestraIl sito Internet del bollettino sulle procedure di insolvenza prevede quanto segue:

 • informazioni gratuite;
 • informazioni sulla struttura dell'Ufficio nazionale del Registro per il commercio, Direzione del Bollettino relativo alle procedure di insolvenza;
 • legislazione, forme e atti procedurali specifici.

Il sito internet del Bollettino Procedure d'Insolvency Bulletin (IPB) ha le seguenti sezioni specializzate:

 • informazioni relative all'istituzione dell'IPB;
 • atti legislativi;
 • organigramma dell'Ufficio nazionale del registro del commercio, gli uffici del registro delle imprese presso i tribunali e l'IPB;
 • dizionario giuridico (insolvenza);
 • Dati statistici di IPB;
 • relazioni interistituzionali;
 • contatto.

Le forme del bollettino sulle procedure di insolvenza sono disponibili nel Il link si apre in una nuova finestraportale dei servizi online dell'Ufficio del Registro nazionale per il commercio nella sezione dedicata al Bollettino delle procedure di insolvenza e sono organizzati come segue:

1 Servizi BPI:

 • "Procedure di insolvenza online" (basato sugli onorari);
 • "Summary of BPI" (informazioni gratuite);
 • "Persone pubblicate in BPI" (informazioni gratuite)

2. schede relative alla pubblicità del prodotto in questione

 • I formulari online per la pubblicazione nell'IPB;
 • I formulari offline per l'IPB.

3. moduli relativi all'esercizio della fornitura di informazioni BPI.

 • Moduli online per la fornitura di informazioni relative alla IPB;
 • I formulari offline per l'IPB.

4. statistiche

La consultazione del registro fallimentare rumeno è gratuita?

Il bollettino sulle procedure di insolvenza è pubblicato in formato elettronico. La versione elettronica del bollettino è accessibile online al seguente indirizzo:

L'accesso ai servizi forniti dall'IPB è differenziato:

 • l'accesso degli utenti al sito web ufficiale del bollettino di insolvenza è gratuito e non richiede l'autenticazione;
 • l'accesso al portale dei servizi online dell'ufficio del registro nazionale per il commercio richiede l'autenticazione dell'utente.
 • l'accesso alla "procedura di insolvenza Bulletin online" è concesso dopo l'autenticazione dell'utente e il pagamento di un abbonamento.
 • l'accesso a "Sintesi della pubblicazione di ordine tematico (IPB)" e "Persone abilitate" è gratuita e richiede solo la registrazione degli utenti.

Come consultare il registro delle procedure d'insolvenza in Romania

Nel campo delle ricerche "Insolvency Bulletin" si può effettuare una ricerca dopo: il numero e l'anno di pubblicazione della BPI, il nome del debitore, il codice fiscale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il numero del fascicolo giudiziario e la pubblicazione della BPI; e sono accessibili, dietro pagamento di onorari, tramite abbonamento ai giornali di bordo pubblicati in cui sono riprodotti gli atti procedurali completi.

Il sunto "IPB" può essere ricercato con il numero e la data del rilascio. Le seguenti informazioni sono accessibili a titolo gratuito:

 • il tipo di atto processuale pubblicato nel Bollettino (ad esempio: citazione, apertura della procedura d'insolvenza, notifica di apertura della procedura di insolvenza, convocazione dell'assemblea dei creditori, relazione di attività, piano di riorganizzazione, procedimento fallimentare, notifica per l'apertura di una procedura fallimentare, piano di distribuzione, relazione finale, chiusura della procedura di insolvenza, ecc.);
 • i nomi delle persone cui si riferiscono i documenti processuali;
 • la contea in cui sono ubicati i suoi locali;
 • numero di registrazione fiscale;
 • numero di registro

Le "Persone abilitate" possono essere cerchiate dal numero e dall'anno di pubblicazione di una questione, dal nome del debitore, dal numero di identificazione fiscale, dal numero di registrazione nel registro delle imprese, dal numero di riferimento del caso o dall'intervallo di pubblicazione di una questione. le seguenti informazioni sono accessibili a titolo gratuito:

 • nome;
 • numero di registrazione fiscale;
 • il numero di registrazione delle persone interessate dagli atti del procedimento;
 • la contea in cui sono ubicati i suoi locali;
 • il numero della procedura di insolvenza e il nome del tribunale in cui il caso è stato registrato;
 • il numero delle newsletter, compresi i documenti procedurali che si riferiscono a tali persone;
 • il tipo di procedura;
 • il primo esperimento successivo all'avvio del procedimento, se del caso.

Storia del registro delle procedure d'insolvenza in Romania

Il bollettino sulle procedure di insolvenza è stato istituito nel 2006 in conformità della legge n. 86/2006 relativa alle procedure di insolvenza.

L'obiettivo principale del bollettino rumeno sulle procedure d'insolvenza è l'ottimizzazione in corso del sistema elettronico di citazione, avvisi, inviti e notifiche di documenti procedurali pubblicati.

Vantaggi del registro delle procedure d'insolvenza in Romania

La pubblicazione del Bollettino delle procedure d'insolvenza comporta evidenti vantaggi:

 • Accelerare la procedura di insolvenza e semplificare la comunicazione delle citazioni, delle citazioni, delle decisioni dei tribunali e degli altri atti processuali rilasciati dalla giurisdizione e dai curatori/liquidatori, istituendo così una procedura di comunicazione elettronica.
 • essa uniforma e uniforma gli atti processuali emessi dai giudici e dai curatori fallimentari/liquidatori.
 • Contribuire allo sviluppo di una banca dati nazionale di documenti procedurali rilasciati da tribunali, amministratori/liquidatori (ossia citazioni, comunicazioni, decisioni giudiziarie, citazioni, convocazioni di riunioni, solleciti, relazioni, piani di riorganizzazione)
 • Facilitare la rapida iscrizione nel registro delle imprese/altri registri delle notifiche di cui alla legge n. 85/2014 sulla prevenzione dell'insolvenza e procedure d'insolvenza.
 • Essa consente alle persone interessate di accedere ai documenti processuali rilasciati dai tribunali e dai curatori fallimentari/liquidatori.

Link pertinenti

Il link si apre in una nuova finestraSito ufficiale del bollettino rumeno sull'insolvenza

Il link si apre in una nuova finestraSito web ufficiale del registro delle imprese rumeno

Il link si apre in una nuova finestraPortale dei servizi online dell'Ufficio del registro nazionale rumeno


Questa è una traduzione automatica del contenuto. ll proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica del testo.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2019