Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nemokumo registrai - Rumunija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Šiame skyriuje apžvelgiamas Bankroto bylų biuletenis − Rumunijos bankroto registras, kurį įsteigė Teisingumo ministerijos Nacionalinis prekybos registro biuras


Nemokumo registrai

Kokia informacija pateikiama Rumunijos bankroto registre?

Bankroto bylos Rumunijoje

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto bylų biuletenyje (BPI), kurį paskelbė Nacionalinis prekybos registras, užtikrinama, kad bylos šalys galėtų įteikti šaukimą, pranešimas, pranešimas, teismų ir administratorių ir (arba) likvidatorių procesiniai dokumentai, išduoti nemokumo byloje, pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos ir bankroto bylų.

Bendroji nemokumo procedūra taikoma:

1 Specialistams (visiems veiklą vykdantiems asmenims), išskyrus tuos, kurie vykdo laisvųjų profesijų veiklą, ir tuos, kurių atžvilgiu taikomos specialios nuostatos dėl nemokumo tvarkos.

Supaprastinta nemokumo procedūra taikoma:

1. specialistai;

 • specialistai;
 • atskiros įmonės ir šeimos įmonės

2. skolininkai, atitinkantys tam tikras konkrečias sąlygas, t. y.:

 • Nelaikau turto;
 • negalima rasti įstaigos ar apskaitos dokumentų;
 • jų administratorius nerastas;
 • jų registruota buveinė nebeegzistuoja arba jau nebėra tokia pati, kaip deklaruota komerciniame registre; nepateikė pagal įstatymą reikalaujamų dokumentų;
 • yra veiklos nutraukimo prieš pradedant procesą
 • jie pareiškė ketinimą bankrutuoti arba nevykdyti su tuo susijusios reorganizacijos.

2014 m. birželio mėn. pabaigoje bankroto bylų nagrinėjimas reglamentuojamas Įstatymu Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos ir nemokumo bylų, kurios nuostatos taikomos procesams, pradėtiems po jo įsigaliojimo. Tyrimams, pradėtiems iki Įstatymo Nr. 85/2014 įsigaliojimo, toliau taikomos Įstatymo Nr. 85/2006 dėl bankroto bylų nuostatos.

Bankroto bylų biuletenis

Kokia informacija apie ją teikiama?

Nemokumo byloje registruojami visi procesiniai dokumentai, kuriuos bankroto bylos nagrinėjimo metu išdavė teismai ir bankroto administratoriai/likvidatoriai, t. y.:

 • šaukimas į teismą;
 • komunikacijų;
 • pranešimai;
 • pranešimai apie posėdžius;
 • sprendimai;
 • kiti teisės aktai, kurių reikalaujama pagal teisės aktus (administratoriaus/likvidatoriaus pateiktos ataskaitos, teismų reorganizavimo planai, skelbimai).

Kaip organizuojami Bankroto bylų biuletenio interneto svetainė?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto bylų biuletenio interneto svetainėje galima susipažinti su:

 • nemokama informacija;
 • informacija apie Nacionalinio prekybos registro biuro ir Bankroto bylų biuletenio direktorato struktūrą;
 • susiję teisės aktai, formos ir procesiniai dokumentai.

bankroto bylų biuletenio (BBB) interneto svetainė suskirstyta į šiuos skyrius:

 • informacija apie BBB įsteigimą;
 • teisės aktai;
 • nacionalinio prekybos registro biuro, prie teismų veikiančių prekybos registro biurų ir BBB direktorato organizacinės schemos;
 • teisinių terminų (bankroto) žodynas;
 • BBB statistiniai duomenys;
 • institucijų tarpusavio santykiai;
 • kontaktiniai duomenys.

Bankroto bylų biuletenio formos yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinės prekybos registro biuro internetinių paslaugų portale „Nemokumo bylų biuletenyje“ ir organizuojamos taip:

1 BPI paslaugos:

 • „Internetinis bankroto bylų biuletenis“ (mokamas);
 • „BPI santrauka“ (nemokama informacija);
 • Informacija apie asmenis, kurie yra skelbiami BPI (nemokama informacija)

2. su VPS atskleidimu susijusios formos

 • Internetinės skelbimo BBB formos;
 • Neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.

3. formos, susijusios su BPI informacijos teikimu.

 • Internetinės duomenų pateikimo BBB formos;
 • Neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.

4. statistiniai duomenys

Ar Rumunijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Bankroto bylų biuletenis skelbiamas elektronine forma. Elektroninė biuletenio versija prieinama internetu:

Prieiga prie BBB paslaugų suteikiama įvairiais būdais:

 • naudotojų prieiga prie oficialios svetainės Bankroto biuletenyje pateikiama nemokamai ir jai nereikia autentifikuoti;
 • prieiga prie Nacionalinio prekybos registro biuro internetinių paslaugų portalo reikalauja naudotojo tapatybės patvirtinimo.
 • prieiga prie „Bankroto bylų biuletenio“ suteikiama po naudotojo tapatybės patvirtinimo ir prenumeratos mokėjimo.
 • prieiga prie „BBB sutrumpinto leidimo“ ir „BBB skelbiamų asmenų“ yra nemokama − reikalinga tik naudotojo registracija.

Kaip ieškoti bankroto registro Rumunijoje?

Paiešką „Nemocoming Bulletin Online“ šioje srityje galima atlikti po to, kai: BPI, skolininko pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas, įmonės registracijos numeris, teismo bylos numeris ir BPI paskelbimas; jie turi būti prieinami už atlygį, prenumeruojant laivo žurnalus, kuriuose pateikiami išsamūs procesiniai dokumentai.

Paiešką „BBB sutrumpintame leidime“ galima atlikti pagal biuletenio numerį ir datą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • biuletenyje paskelbto procesinio dokumento rūšis (pavyzdžiui: teismo šaukimas, bankroto bylos iškėlimas, pranešimas apie nemokumo bylos iškėlimą, kreditorių susirinkimo sušaukimas, veiklos ataskaita, reorganizavimo planas, bankroto bylos iškėlimas, pranešimas dėl bankroto procedūros pradėjimo, paskirstymo planas, galutinė ataskaita, nemokumo procedūros pabaiga ir t. t.);
 • asmenų, su kuriais susiję procesiniai dokumentai, vardai ir pavardės;
 • apskrities, kurioje yra to asmens patalpos, vietą;
 • mokesčių mokėtojo registracijos kodas;
 • registro numeris

„BBB skelbiamų asmenų“ paiešką galima atlikti pagal biuletenio numerį ir publikavimo metus, skolininko pavadinimą, mokesčių mokėtojo kodą, registracijos prekybos registre numerį, teismo bylos numerį ar biuletenio numerio publikavimo laikotarpį. nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • pavadinimas;
 • mokesčių mokėtojo registracijos kodas;
 • su procesiniais dokumentais susijusių asmenų registracijos numeris;
 • apskrities, kurioje yra to asmens patalpos, vietą;
 • nemokumo bylos numeris ir bylos registracijos teismo pavadinimas;
 • informacinių biuletenių numeriai, įskaitant su tokiais asmenimis susijusius procesinius dokumentus;
 • procedūros rūšis;
 • kai tinkama, pradedamas pirmasis teismo procesas po to, kai pradedamas procesas.

Rumunijos bankroto registro istorija

Bankroto bylų biuletenis įsteigtas 2006 m. pagal Įstatymą Nr. 86/2006 dėl bankroto bylų.

Pagrindinis Rumunijos bankroto bylų biuletenio tikslas yra nuolat optimizuoti teismo šaukimų, informacinių pranešimų, pranešimų apie susirinkimus ir procesinių dokumentų įteikimo elektroninę sistemą.

Bankroto registro nauda Rumunijoje

Bankroto bylų biuletenio paskelbimas duoda akivaizdžios naudos:

 • Paspartinti nemokumo procedūras ir supaprastinti teismo šaukimo, šaukimo, teismo sprendimų ir kitų procesinių dokumentų, kuriuos išdavė teismai ir administratoriai ir (arba) likvidatoriai, perdavimą ir taip sukurti elektroninio ryšio procedūrą.
 • tai unistai ir standartizuojami teismų ir bankroto administratorių ir likvidatorių išduodami procesiniai dokumentai.
 • Prisidėti prie teismų ir administratorių ir (arba) likvidatorių išduotų procesinių dokumentų nacionalinės duomenų bazės sukūrimo (t. y. teismo šaukimo, pranešimų, teismo sprendimų, šaukimų, pranešimų apie posėdžius, priminimų, ataskaitų, reorganizavimo planų).
 • Palengvinti greitą įmonių registro ir (arba) kitų registrų, susijusių su pranešimais, paskelbtais pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos ir nemokumo bylų, registrus.
 • Ji suinteresuotiesiems asmenims suteikia prieigą prie teismų ir bankroto administratorių ir likvidatorių išduodamų procesinių dokumentų.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOficialus Rumunijos pavadinimų „Nemokumo biuletenis“ interneto svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOficiali Rumunijos įmonių registro interneto svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRumunijos nacionalinio prekybos registro biuro interneto paslaugų portalas


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 19/11/2019