Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Ρουμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας – του ρουμανικού μητρώου αφερεγγυότητας, το οποίο έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;

Διαδικασίες αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΔΔΑ), το οποίο δημοσιεύεται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, καταχωρούνται κλητεύσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, κοινοποιήσεις διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από δικαστήρια και από δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2006 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Οι γενικές διαδικασίες αφερεγγυότητας αφορούν:

 • εμπόρους :

α. εμπορικές εταιρείες

β. συνεταιριστικές εταιρείες

γ. ομίλους οικονομικών συμφερόντων

 • συνεταιρισμούς
 • γεωργικές εταιρείες
 • άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες.

Οι απλουστευμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας αφορούν:

 • εμπόρους

α. εγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα

β. ατομικές επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις

 • όλους τους εμπόρους και τα νομικά πρόσωπα που πληρούν σειρά συγκεκριμένων προϋποθέσεων, δηλαδή:
 1. δεν διαθέτουν κανένα περιουσιακό στοιχείο
 2. δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τα ιδρυτικά ή τα λογιστικά τους έγγραφα
 3. δεν είναι δυνατόν να βρεθεί ο διαχειριστής τους
 4. η έδρα τους δεν υπάρχει πλέον ή δεν είναι πλέον αυτή που είχε δηλωθεί στο εμπορικό μητρώο δεν υπέβαλαν τα έγγραφα που απαιτούνται από τον νόμο
 5. λύθηκαν πριν από την κατάρτιση του κλητήριου θεσπίσματος ή
 6. δήλωσαν την πρόθεσή τους να προβούν σε εκούσια εκκαθάριση.

Υπεύθυνο για τη διαχείριση του κεντρικού εμπορικού μητρώου είναι το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας

Ποιες πληροφορίες περιέχει;

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας περιέχει όλες τις διαδικαστικές πράξεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια και από τον δικαστικό διαχειριστή/εκκαθαριστή μετά την κίνηση διαδικασιών αφερεγγυότητας, και ειδικότερα:

 • κλητεύσεις, οι οποίες εκδίδονται σε ορισμένες περιπτώσεις από τον αντίδικο
 • αμφισβητήσεις
 • δεύτερα ένδικα μέσα και άλλες αιτήσεις
 • διαδικαστικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις που κοινοποιήθηκαν
 • κλητεύσεις σε δίκη
 • κοινοποιήσεις
 • άλλες διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο (εκθέσεις που εκπονούνται από τον δικαστική διαχειριστή/εκκαθαριστή, δικαστικά σχέδια αναδιοργάνωσης, ανακοινώσεις).

Πώς είναι οργανωμένο το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΔΔΑ) παρέχει πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:

 • δωρεάν πληροφορίες
 • πληροφορίες για τη διάρθρωση του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, Διεύθυνση δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας
 • ειδική νομοθεσία, έντυπα και διαδικαστικές πράξεις.

Ο δικτυακός τόπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΔΔΑ) περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • πληροφορίες για τη δημιουργία του ΔΔΑ
 • νομοθετικές πράξεις
 • οργανόγραμμα του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, των υπηρεσιών εμπορικού μητρώου στα δικαστήρια και του ΔΔΑ
 • νομικό λεξικό (αφερεγγυότητα)
 • στατιστικά στοιχεία του ΔΔΑ
 • διοργανικές σχέσεις
 • πληροφορίες επικοινωνίας.

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας διατίθεται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, στο τμήμα που είναι αφιερωμένο στο δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας και είναι διαρθρωμένο ως εξής:

 1. Υπηρεσίες ΔΔΑ:
  • «Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας σε απευθείας σύνδεση» (με καταβολή τέλους)
  • «Περίληψη τεύχους ΔΔΑ» (δωρεάν πληροφορίες)
  • «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο ΔΔΑ» (δωρεάν πληροφορίες)
 2. Προμήθεια του ΔΔΑ: πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προμήθειας του ΔΔΑ
  • έντυπα δημοσίευσης στο ΔΔΑ σε απευθείας σύνδεση
  • έντυπα του ΔΔΑ εκτός σύνδεσης.
 3. Έντυπα δημοσίευσης στο ΔΔΑ:
  • έντυπα παροχής πληροφοριών ΔΔΑ σε απευθείας σύνδεση
  • έντυπα του ΔΔΑ εκτός σύνδεσης.
 4. στατιστικά στοιχεία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στα μητρώα αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική μορφή του δελτίου είναι προσπελάσιμη σε απευθείας σύνδεση μέσω:

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το ΔΔΑ είναι διαφοροποιημένη:

 • η πρόσβαση στον επίσημο δικτυακό τόπο του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας παρέχεται δωρεάν και χωρίς εγγραφή του χρήστη
 • για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου απαιτείται εγγραφή του χρήστη
 • η πρόσβαση στο «Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας σε απευθείας σύνδεση» επιτρέπεται μετά από εγγραφή του χρήστη και πληρωμή τέλους εγγραφής
 • η πρόσβαση στην «Περίληψη τεύχους ΔΔΑ» και στα «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο ΔΔΑ» παρέχεται δωρεάν, μετά από εγγραφή του χρήστη.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

H έρευνα στο «Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας σε απευθείας σύνδεση» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους, ονόματος οφειλέτη, αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο, αριθμού αναφοράς δικαστικής υπόθεσης και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης. Με την πληρωμή τέλους εγγραφής, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις του ΔΔΑ με το πλήρες κείμενο των διαδικαστικών πράξεων.

Η έρευνα στην «Περίληψη τεύχους ΔΔΑ» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αριθμού και έτους δημοσίευσης. Η πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες παρέχεται δωρεάν:

 • τύπο διαδικαστικού εγγράφου που δημοσιεύθηκε στο δελτίο (π.χ. κλήτευση, απόφαση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας, κοινοποίηση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας, σύγκληση σύσκεψης πιστωτών, έκθεση πεπραγμένων, σχέδιο αναδιάρθρωσης, απόφαση κίνησης διαδικασίας πτώχευσης, κοινοποίηση κίνησης διαδικασίας πτώχευσης, σχέδιο διανομής, τελική έκθεση, απόφαση αποπεράτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας κ.λπ.)
 • ονόματα των προσώπων στα οποία απευθύνονται τα έγγραφα της διαδικασίας
 • κομητεία καταχώρησης της έδρας του αντίστοιχου προσώπου
 • αριθμό φορολογικού μητρώου
 • αριθμό εγγραφής στο μητρώο.

Η έρευνα στα «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο ΔΔΑ» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους, ονόματος οφειλέτη, αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο, αριθμού αναφοράς δικαστικής υπόθεσης και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης. Η πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες παρέχεται δωρεάν:

 • όνομα
 • αριθμό φορολογικού μητρώου
 • αριθμό εγγραφής των προσώπων στα οποία απευθύνονται τα διαδικαστικά έγγραφα
 • κομητεία καταχώρησης της έδρας του αντίστοιχου προσώπου
 • αριθμό υπόθεσης αφερεγγυότητας και όνομα του δικαστηρίου στο οποίο εισήχθη η υπόθεση
 • τεύχη του δελτίου στο οποίο έχουν δημοσιευθεί τα διαδικαστικά έγγραφα που αφορούν τα σχετικά πρόσωπα
 • τύπο διαδικασίας
 • τον πρώτο δικαστικό όρο που θεσπίσθηκε μετά την κίνηση της διαδικασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας θεσπίσθηκε το 2006 βάσει του νόμου αριθ. 86/2006 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Ο κύριος σκοπός του ρουμανικού δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος κλητεύσεων, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και κοινοποιήσεων των δημοσιευόμενων διαδικαστικών εγγράφων.

Οφέλη του μητρώου αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

Η δημοσίευση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας συνεπάγεται σαφή οφέλη. Πράγματι,:

 • επιταχύνει τη διαδικασία αφερεγγυότητας και απλοποιεί τη δημοσίευση κλητεύσεων, προσκλήσεων, κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων των διαδικαστικών εγγράφων από δικαστήρια και δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές, θεσπίζοντας με τον τρόπο αυτό μια ηλεκτρονική διαδικασία για τα συγκεκριμένα θέματα
 • ενοποιεί και τυποποιεί τα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας εθνικής βάσης δεδομένων διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές (δηλαδή κλητεύσεις, ανακοινώσεις, αποφάσεις, προσκλήσεις, κοινοποιήσεις, εκθέσεις, σχέδια αναδιοργάνωσης)
 • διευκολύνει την ταχεία εγγραφή στο εμπορικό μητρώο / σε άλλα μητρώα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται βάσει του νόμου αριθ. 85/2006 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας
 • παρέχει στους ενδιαφερομένους πρόσβαση σε διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημος δικτυακός τόπος του ρουμανικού δελτίου αφερεγγυότητας;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημος δικτυακός τόπος του ρουμανικού Εμπορικού Μητρώου;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδικτυακή πύλη του ρουμανικού Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2017