Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Румъния

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е румънският регистър по несъстоятелност, поддържан от Националната служба за търговския регистър към Министерството на правосъдието.


Регистри по несъстоятелност

Каква информация предоставя Румъния?

Производство по несъстоятелност в Румъния

Връзката отваря нов прозорецБюлетин за производството по несъстоятелност (BPI), публикуван от Националната служба за търговския регистър, гарантира изпълнението на призовката на страните, известието, известието, процесуалните документи, издадени от съдилищата и синдиците в хода на производството по несъстоятелност, в съответствие със Закон № 85/2014 за производството по несъстоятелност и производството по несъстоятелност.

Общата процедура по несъстоятелност се прилага по отношение на:

1 Професионалистите (всички, които управляват предприятие), с изключение на упражняващите свободни професии, и лицата, по отношение на които съществуват специални разпоредби относно режима на несъстоятелност.

Опростената процедура по несъстоятелност се прилага за:

1. специалисти;

 • професионалисти,
 • индивидуални предприятия и семейни предприятия

2. длъжници, които отговарят на редица специфични условия, а именно:

 • Не държам активи;
 • създаването или счетоводната документация не може да бъде намерено;
 • техният администратор не може да бъде намерен;
 • седалището им вече не съществува или вече не е идентично с посоченото в търговския регистър; не са представили документите, изисквани от закона;
 • са предмет на ликвидация преди началото на производството по обжалване.
 • те заявиха намерението си да изпаднат в несъстоятелност или не са в съдебен процес на несъстоятелност.

Считано от края на юни 2014 г., производството по несъстоятелност се урежда от Закон № 85/2014 за производство по несъстоятелност и за производство по несъстоятелност, чиито разпоредби се прилагат към производства, започнати след неговото влизане в сила. За съдебните производства, започнати преди влизането в сила на Закон № 85/2014, продължават да се прилагат разпоредбите на Закон № 85/2006 относно производството по несъстоятелност.

Бюлетин за производствата по несъстоятелност

Каква информация се съдържа в него?

В производството по несъстоятелност се записват всички процесуални документи, издадени от съдилищата и синдиците в производството по несъстоятелност, а именно:

 • призовки;
 • комуникации;
 • уведомления;
 • известия за свикване на заседания;
 • съдебните решения;
 • други правни актове, изисквани по закон (доклади, изготвени от администратора/ликвидатора, планове за реорганизация на съда, съобщения).

Как се организира уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецУебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност предоставя достъп до:

 • безплатна информация;
 • информация във връзка с Националната служба за търговския регистър, Дирекция „Бюлетин за производствата по несъстоятелност“;
 • законодателството, формулярите и процесуалните актове в областта на несъстоятелността.

Съдържа следните раздели:

 • информация във връзка със създаването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • законодателни актове;
 • организационна структура на Националната служба за търговския регистър, бюрата на търговския регистър към съдилищата и Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • юридически речник (несъстоятелност);
 • Статистически данни за Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • междуинституционални отношения;
 • за контакти.

Формулярите на Бюлетина за производствата по несъстоятелност са публикувани на Връзката отваря нов прозорецпортала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър в раздела, посветен на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, и се организират, както следва:

1 Услуги на BPI:

 • „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ (платена услуга);
 • „Обобщение на BPI“ (безплатна информация);
 • „Лица, публикувани в BPI“ (безплатна информация)

2 Формуляри за оповестяване на ВГВЗК

 • Онлайн формуляри за публикуване в БПН;
 • Онлайн формуляри на БПН;

3. форми, свързани с функционирането на предоставянето на информация на BPI.

 • Онлайн формуляри за предоставяне на информация на БПН;
 • Онлайн формуляри на БПН;

4. статистика

Достъпът до румънския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност се публикува в електронна форма. До електронната версия на бюлетина има онлайн достъп на:

Достъпът до предлаганите от БПН услуги е разграничен в зависимост от търсената информация:

 • достъпът на потребителите до официалния уебсайт на Бюлетина за производствата по несъстоятелност е безплатен и не изисква удостоверяване на автентичността;
 • достъпът до портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър изисква удостоверяване на самоличността на потребителя.
 • достъпът до „Бюлетина за производствата по несъстоятелност онлайн“ се предоставя след удостоверяване на потребителя и плащане на абонамент.
 • достъпът до „Резюме на изданията на БПН „и „Лица, публикувани в БПН“ е безплатен, но в необходимо ползвателите да се регистрират.

Как се търси????????????????????????

В областта на „Бюлетина за производствата по несъстоятелност онлайн“ търсенето може да се търси след: номера и годината на публикуване на BPI, името на длъжника, данъчния идентификационен номер, търговския регистрационен номер, номера на съдебното досие и публикуването на BPI; те са достъпни срещу заплащане чрез записване на публикуваните дневници, в които са възпроизведени пълните процесуални документи.

Търсенето в „Резюме на изданията на БПН“ може да се извършва по брой и дата на публикуване на съответния брой. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • вида на процесуалния документ, публикуван в Бюлетина (например: призовка, образуване на производство по несъстоятелност, уведомление за образуване на производство по несъстоятелност, свикване на събрание на кредиторите, отчет за дейността, план за оздравяване, откриване на производство по несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по несъстоятелност, план за разпределение, окончателен доклад, приключване на производство по несъстоятелност и др.);
 • имената на лицата, на които се отнасят процесуалните документи;
 • окръга, в който се намират помещенията на това лице;
 • данъчен номер;
 • номер в регистъра

Търсенето в „Лица, публикувани в БПН“ може да се извършва по брой и година на публикуване на броя, име на длъжника, данъчен номер, фирмен номер в търговския регистър, номер на съдебното дело или период на публикуване на броя на БПН. достъпът до следната информация е безплатен:

 • име;
 • данъчен номер;
 • регистрационния номер на лицата, за които се отнасят процесуалните документи;
 • окръга, в който се намират помещенията на това лице;
 • номер на делото за неплатежоспособност и името на съда, в който е регистриран делото;
 • броя на бюлетините, включително процедурните документи, отнасящи се до тези лица;
 • вида на процедурата;
 • първият съдебен процес, определен след образуването на производството, когато е целесъобразно.

История на регистъра по несъстоятелност в Румъния

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност е създаден през 2006 г. в съответствие със Закон № 86/2006 относно производството по несъстоятелност.

Главната цел на румънския Бюлетин за производството по несъстоятелност е текущото оптимизиране на електронната система на призовки, известия, покани и уведомления за процедурни документи.

Ползи от регистъра по несъстоятелност в Румъния

Публикуването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност има ясни предимства:

 • Да се ускорят производствата по несъстоятелност и да се опрости съобщаването на призовки, призовки, съдебни решения и други процесуални документи, издадени от съдилищата и синдиците, като по този начин се установи процедура за електронна комуникация.
 • той обединява и уеднаквява процесуалните документи, издадени от съдилищата и синдиците.
 • Да допринася за разработването на национална база данни с процедурни документи, издадени от съдилища и администратори/ликвидатори (т.е. призовки, съобщения, съдебни решения, призовки, известия за заседания, напомняния, доклади, планове за реорганизация).
 • Улесняване на бързото вписване в търговския регистър/други регистри на уведомленията, издадени съгласно Закон № 85/2014 за предотвратяване на несъстоятелността и за производство по несъстоятелност.
 • Той дава на заинтересованите лица достъп до процесуални документи, издадени от съдилищата и синдиците.

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецОфициален уебсайт на румънския бюлетин по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецОфициален уебсайт на търговския регистър на Румъния

Връзката отваря нов прозорецОнлайн портал за услуги на Националната служба за търговския регистър на Румъния


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 19/11/2019