Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Rumunia

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

W niniejszej części przedstawiono w zarysie Biuletyn Postępowań Upadłościowych – rumuński rejestr handlowy, założony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Biuro Krajowego Rejestru Handlowego.


Rejestry upadłości

Jakie informacje w rumuńskim rejestrze upadłości?

Postępowanie upadłościowe w Rumunii

Link otworzy się w nowym oknieBiuletyn procedur niewypłacalności (BPU) opublikowane przez Biuro Krajowego Rejestru Handlowego, zapewnić przypozwania, komunikacją, zawiadomień o zwołaniu pism procesowych i sądowych wydanych przez sądy administratorzy/zarządcy w postępowaniu upadłościowym zgodnie z ustawą nr 85/2014 w sprawie zapobiegania niewypłacalności i postępowania upadłościowego.

Ogólne postępowanie upadłościowe stosuje się do:

1. Wszyscy operatorzy (przedsiębiorstwa), z wyłączeniem tych wykonujących wolne zawody i do których istnieją szczególne przepisy dotyczące systemu upadłości.


Uproszczone postępowanie upadłościowe stosuje się do:

1 pracowników;

 • upoważnione osoby fizyczne;
 • poszczególne przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rodzinne

2 dłużników, którzy spełniają szereg warunków, tj.:

 • nie posiadają środków trwałych;
 • ustanowienie lub dokumenty księgowe nie może zostać odnalezione;
 • ich administratora nie może zostać odnalezione;
 • siedzibę statutową już nie istnieje lub nie jest już identyczne zgłoszone do rejestru handlowego; niezłożenie dokumentów wymaganych przepisami prawa;
 • przed rozwiązaniem jest przedmiotem wniosku w sądzie w
 • zadeklarowały zamiar upadłości lub nie mogą korzystać z postępowaniem naprawczym.

Pod koniec czerwca 2014 r., regulowana jest przez ustawę nr Postępowanie nr 85/2014 w sprawie zapobiegania niewypłacalności i postępowania upadłościowego, których postanowienia mają zastosowanie do procedur rozpoczętych po jego wejściu w życie. Rolnicy procesów wejście w życie ustawy nr 85/2014, powinny nadal podlegać przepisom ustawy nr 85/2006 w sprawie postępowania upadłościowego.

Biuletyn procedur niewypłacalności

Jakie informacje zawiera?

Biuletyn procedur niewypłacalności zawiera wszystkie czynności procesowych, orzeczeń wydanych przez sądy i sądowy administratorzy/zarządcy w postępowaniu upadłościowym, a mianowicie:

 • wezwania.
 • komunikacja;
 • powiadomienia;
 • obecność;
 • wyrok;
 • inne czynności procesowych przewidzianych w ustawie (raporty sporządzone przez nadzorcę sądowego/likwidatora sądowego planów reorganizacji, ogłoszenia).

Gdzie i jak odbywają się negocjacje na stronie internetowej Biuletynu niewypłacalności?

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych zapewnia dostęp do:

 • darmowe informacje;
 • informacje dotyczące struktury Biura Krajowego Rejestru Handlowego, Dyrekcji Biuletynu Postępowań Upadłościowych;
 • szczególne przepisy, formularze i akty proceduralne.

Strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych (BPU) zawiera następujące sekcje:

 • informacje o powstaniu BPU;
 • akty ustawodawcze;
 • struktura organizacyjna Biura Krajowego Rejestru Handlowego i biur rejestru handlowego przy sądach krajowych oraz BPU;
 • słownik prawniczy (upadłość);
 • Dane statystyczne BPU;
 • stosunki międzyinstytucjonalne;
 • dane kontaktowe.

Biuletyn Postępowań Upadłościowych formularze są dostępne w portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego, w sekcji poświęconej Biuletyn Postępowań Upadłościowych i ma następującą strukturę:Link otworzy się w nowym okniehttps://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • „Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” (usług odpłatna);
 • „Podsumowanie BPU” (bezpłatnych informacji);
 • „Osoby opublikowane w BPU” (bezpłatnych informacji)

Działanie 2 formularzy do opublikowania w BPU;

 • Formularze online do opublikowania w BPU;
 • Formularze offline do BPU.

Działanie 3 formularze służące do przekazywania informacji dotyczących BPU;

 • Formularze online służące do przekazywania informacji dotyczących BPU;
 • Formularze offline do BPU.

Statystyki – 4

Czy dostęp do austriackiego rejestru upadłości jest bezpłatny w Rumunii?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest publikowany w formie elektronicznej. Dostęp do jego elektronicznej wersji można uzyskać za pośrednictwem:

Dostęp do usług świadczonych przez BPU podlega różnym uwarunkowaniom:

 • użytkownicy mogą uzyskać dostęp do oficjalnej strony internetowej Biuletynu Postępowań Upadłościowych bezpłatnie i bez rejestracji;
 • dostęp do portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego wymaga rejestracji przez użytkowników;
 • dostęp do „Biuletynu Postępowań Upadłościowych online” uzyskuje się po zarejestrowaniu jako użytkownik i opłaceniu abonamentu.
 • dostęp do „streszczenia wydania BPU” i „osób opublikowanych w BPU” jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr niewypłacalności rumuński

„Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” można przeszukiwać według: numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjny w rejestrze handlowym, sygnatura sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. zarobkowy są dostępne w drodze subskrypcji numerów biuletynów, opublikowane w biuletynie określonych czynności procesowych w całości.

„Streszczenie wydania BPU” można przeszukiwać według numeru i daty wydania. Dostępne są bezpłatnie następujące informacje:

 • rodzaj dokumentu procesowego opublikowane w Biuletynie (np.: wezwanie do otwarcia postępowania upadłościowego, powiadomienie o otwarcie postępowania upadłościowego, zwołania zgromadzenia wierzycieli, sprawozdanie z działalności, plan reorganizacji, za otwarcie postępowania likwidacyjnego, zgłoszenie do objęcia postępowaniem upadłościowym otwarcia, plan dystrybucji, sprawozdanie końcowe zdanie w ramach postępowania upadłościowego, zamknięcie itd.);
 • nazwiska osób, o których mowa;
 • gdziekolwiek zarejestrowane w urzędzie tej osoby;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer wpisu do rejestru

„Osoby opublikowane w BPU” można przeszukiwać według numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjny w rejestrze handlowym, sygnatura sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. dostępne są bezpłatnie następujące informacje:

 • nazwę (nazwisko);
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer identyfikacyjny osoby, o których mowa w pismach procesowych;
 • gdziekolwiek zarejestrowane w urzędzie tej osoby;
 • numer sprawy w postępowaniu upadłościowym oraz oznaczenie sądu, w przypadku gdy sprawa jest zarejestrowany;
 • dane liczbowe, które zawierają dokumenty procesowe odnoszące się do tych osób;
 • rodzaj procedury;
 • pierwszy ustanowiony po wszczęciu postępowania, w stosownych przypadkach.

Historia rumuńskiego rejestru upadłości

Biuletyn Postępowań Upadłościowych został utworzony w 2006 r. na mocy ustawy nr 86/2006 w sprawie postępowania upadłościowego.

Stała optymalizacja wezwań, ogłoszeń, zaproszeń do składania wniosków i powiadomień dokumentów procesowych publikowane jest głównym celem rumuński Biuletyn Postępowań Upadłościowych.

Świadczenia rumuńskiego rejestru upadłości

Publikacja Biuletynu Postępowań Upadłościowych przynosi wyraźne korzyści:

 • przyspiesza postępowanie upadłościowe, i upraszcza sposób przekazywania nakazów stawiennictwa, powiadomień, zaproszenia, uchwały, i innych czynności procesowych, orzeczeń wydanych przez sądy i pracowników sądowych/likwidatorów, ustanawiając tym samym komunikacja elektroniczna.
 • ujednolica i standaryzuje pism procesowych i sądowych wydawanych przez sądy administratorzy/zarządcy.
 • wkład w rozwój krajowej bazy danych dokumentów procesowych i sądowych wydawanych przez sądy administratorzy/zarządcy (tj. wezwania, komunikaty, zawiadomienia, sprawozdań, zawiadomień, planów reorganizacji)
 • ułatwia szybkie wpis do rejestru handlowego lub innego rejestru w odniesieniu do powiadomień wydawanych na podstawie ustawy nr 85/2014 w sprawie zapobiegania niewypłacalności i postępowania upadłościowego.
 • daje zainteresowanym osobom dostępu do pism procesowych i sądowych wydawanych przez sądy administratorzy/zarządcy.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona internetowa rumuński Biuletyn

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona internetowa Rumunski rejestr handlowy

Link otworzy się w nowym oknieZa pośrednictwem portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego w Rumunii


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2018