Μητρώα αφερεγγυότητας - Ρουμανία

Αποκατάσταση

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επισκόπηση του Δελτίου Διαδικασιών Αφερεγγυότητας — Ρουμανικό Μητρώο Πτωχεύσεων της Ρουμανίας, το οποίο δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης — Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου


Μητρώα αφερεγγυότητας

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο αφερεγγυότητας στη Ρουμανία;

Διαδικασίες αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο Δελτίο Διαδικασιών Αφερεγγυότητας (ΜΦΙ), που δημοσιεύεται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορίου, διασφαλίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας κλήτευσης των διαδίκων, την προκήρυξη, την προκήρυξη, την κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δικαστήρια και διαχειριστές/εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια διαδικασίας αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2014 σχετικά με την πρόληψη της αφερεγγυότητας και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Η γενική διαδικασία αφερεγγυότητας εφαρμόζεται:

1 Επαγγελματίες (όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης), εξαιρουμένων εκείνων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και εκείνων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις σχετικά με το καθεστώς αφερεγγυότητας.

Η απλουστευμένη διαδικασία εφαρμόζεται:

1. επαγγελματίες·

 • επαγγελματίες
 • μεμονωμένες επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις

2.οφειλέτες που πληρούν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις:

 • Δεν κατέχω περιουσιακά στοιχεία·
 • δεν είναι δυνατή η διαπίστωση της σύστασης ή της λογιστικής καταχώρισης·
 • ο διαχειριστής τους δεν μπορεί να βρεθεί·
 • η έδρα τους δεν υφίσταται πλέον ή δεν είναι πλέον πανομοιότυπη με τη δηλωθείσα στο εμπορικό μητρώο· δεν υπέβαλαν τα έγγραφα που απαιτούνται από τον νόμο·
 • υπόκεινται σε λύση πριν από την προσφυγή ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου.
 • έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να πτωχεύσουν ή δεν έχουν καμία δικαστική αναδιοργάνωση.

Από τα τέλη του Ιουνίου 2014, η διαδικασία αφερεγγυότητας διέπεται από τον νόμο αριθ. 85/2014 σχετικά με την πρόληψη της αφερεγγυότητας και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται σε διαδικασίες που κινήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του. Οι δίκες που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 85/2014 εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αριθ. 85/2006 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει;

Η διαδικασία αφερεγγυότητας καταγράφει όλα τα διαδικαστικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια και τους συνδίκους πτωχεύσεως/εκκαθαριστές στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας, και συγκεκριμένα:

 • κλήτευση·
 • επικοινωνίες·
 • κοινοποιήσεις·
 • των ανακοινώσεων των συνεδριάσεων·
 • αποφάσεις·
 • άλλες νομικές πράξεις που απαιτούνται από τον νόμο (εκθέσεις του συνδίκου/εκκαθαριστή, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανακοινώσεις).

Πώς πρέπει να οργανωθεί ο δικτυακός τόπος του Δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτον ιστότοπο του Δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας παρέχεται πρόσβαση στα εξής:

 • δωρεάν πληροφορίες·
 • πληροφορίες σχετικά με τη δομή του εθνικού γραφείου εμπορικών μητρώων, Διεύθυνση του Δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας,
 • ειδική νομοθεσία, έντυπα και διαδικαστικές πράξεις.

Ο δικτυακός τόπος του Δελτίου Διαδικασιών Αφερεγγυότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

 • πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του ΙΡΖ·
 • νομοθετικές πράξεις·
 • το οργανόγραμμα της υπηρεσίας εμπορικών μητρώων, των γραφείων του εμπορικού μητρώου που είναι προσαρτημένα στα δικαστήρια και του Διεθνούς Εμπορικού Μητρώου·
 • νομικό λεξικό (αφερεγγυότητα)·
 • Στατιστικά δεδομένα της ΙΡΒ·
 • διοργανικές σχέσεις·
 • πληροφ.

Τα έντυπα του Δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστη διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών του εθνικού γραφείου εμπορικών συναλλαγών στο τμήμα που αφορά το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας και οργανώνονται ως εξής:

1 Υπηρεσίες BPI:

 • «Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας μέσω του διαδικτύου» (εφεξής «δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας»)·
 • «Σύνοψη της BPI» (ελεύθερη πληροφόρηση)·
 • «Πρόσωπα δημοσιευμένα στο ΜΦΙ (δωρεάν ενημέρωση)»

2. έντυπα που αφορούν τη γνωστοποίηση της IGH

 • Έντυπα σε απευθείας σύνδεση για τη δημοσίευσή τους στο ΙΡΒ·
 • Μη ηλεκτρονικά έντυπα για το ΑΣΖ.

3. έντυπα που αφορούν τη λειτουργία της παροχής πληροφοριών BPI.

 • Έντυπα σε απευθείας σύνδεση για την παροχή πληροφοριών,
 • Μη ηλεκτρονικά έντυπα για το ΑΣΖ.

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική έκδοση του Δελτίου είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά μέσω:

Η πρόσβαση στις παρεχόμενες από το ΙΡΒ υπηρεσίες διαφοροποιείται:

 • η πρόσβαση των χρηστών στον επίσημο ιστότοπο του Δελτίου Πτωχεύσεων είναι δωρεάν και δεν απαιτεί επαλήθευση της ταυτότητας·
 • για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της υπηρεσίας εθνικού εμπορικού μητρώου απαιτείται επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη.
 • η πρόσβαση στο «δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας στο διαδίκτυο» παρέχεται μετά την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη και την καταβολή συνδρομής.
 • η πρόσβαση σε «συνοπτική παρουσίαση» και «Τα πρόσωπα που είναι δημοσιευμένα στο ΑΣΒ» είναι δωρεάν και προϋποθέτει την καταχώριση χρήστη.

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Στον τομέα των αναζητήσεων στο «Δελτίο αφερεγγυότητας μέσω διαδικτύου» μπορούν να ερευνηθούν: τον αριθμό και το έτος δημοσίευσης του ΜΦΙ, το όνομα του οφειλέτη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό καταχώρησης της επιχείρησης, τον αριθμό φακέλου δικαστηρίου και τη δημοσίευση του ΜΦΙ· η πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα είναι δυνατή, με βάση τα τέλη, με την εγγραφή στα ημερολόγια που δημοσιεύονται στα οποία αναπαράγονται τα πλήρη έγγραφα.

Η αναζήτηση της «συνοπτικής έκδοσης οθόνης» μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης. Η πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες είναι δωρεάν:

 • το είδος του διαδικαστικού εγγράφου που δημοσιεύεται στο Δελτίο (π.χ.: η κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας, η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας, η σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών, η έκθεση δραστηριότητας, το σχέδιο αναδιοργάνωσης, η έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας, η αναγγελία έναρξης διαδικασίας πτώχευσης, το σχέδιο διανομής, η τελική έκθεση, η περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας κ.λπ.)·
 • τα ονόματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα έγγραφα της διαδικασίας·
 • στην κομητεία όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του εν λόγω προσώπου·
 • αριθμό φορολογικού μητρώου·
 • αριθμός πρωτοκόλλου

«Τα πρόσωπα που έχουν δημοσιευθεί στο ΙΡΒ» μπορούν να αναζητηθούν με βάση τον αριθμό και το έτος δημοσίευσης της έκδοσης, το όνομα του οφειλέτη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο, τον αριθμό αναφοράς της δικαστικής υπόθεσης ή το διάστημα δημοσίευσης ενός ζητήματος. η πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες είναι δωρεάν:

 • όνομα·
 • αριθμό φορολογικού μητρώου·
 • τον αριθμό καταχώρισης των προσώπων τα οποία αφορούν τα διαδικαστικά έγγραφα·
 • στην κομητεία όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του εν λόγω προσώπου·
 • τον αριθμό της υπόθεσης αφερεγγυότητας και το όνομα του δικαστηρίου στο οποίο έχει καταχωρισθεί η υπόθεση·
 • τους αριθμούς των ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών εγγράφων που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα·
 • το είδος της διαδικασίας·
 • την πρώτη δίκη μετά την έναρξη της διαδικασίας, κατά περίπτωση.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας συστάθηκε το 2006 σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 86/2006 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Κύριος στόχος του ρουμανικού Δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας είναι η συνεχιζόμενη βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος κλητεύσεων, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και κοινοποιήσεων διαδικαστικών εγγράφων.

Οφέλη του μητρώου αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Η δημοσίευση του Δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας έχει σαφή οφέλη:

 • Επιτάχυνση των διαδικασιών αφερεγγυότητας και απλούστευση της ανακοίνωσης κλητεύσεων, των κλητεύσεων, των δικαστικών αποφάσεων και των λοιπών διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους εκκαθαριστές, με αποτέλεσμα τη θέσπιση διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 • ενοποιεί και τυποποιεί τα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους συνδίκους πτωχεύσεως.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη εθνικής βάσης δεδομένων διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από δικαστήρια και διαχειριστές/εκκαθαριστές (π.χ. κλήση, επικοινωνία, δικαστικές αποφάσεις, κλητεύσεις, ανακοινώσεις συνεδριάσεων, υπενθυμίσεις, εκθέσεις, σχέδια αναδιοργάνωσης)
 • Να διευκολύνει την ταχεία εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων/σε άλλα μητρώα κοινοποιήσεων που εκδίδονται βάσει του νόμου αριθ. 85/2014 σχετικά με την πρόληψη της αφερεγγυότητας και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
 • Παρέχει στους ενδιαφερόμενους πρόσβαση στα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδουν τα δικαστήρια και οι σύνδικοι πτωχεύσεως.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημος ιστότοπος του ρουμανικού Δελτίου Πτωχεύσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημος ιστότοπος του ρουμανικού μητρώου επιχειρήσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδικτυακή πύλη υπηρεσιών του εθνικού γραφείου εμπορικών συναλλαγών της Ρουμανίας


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/11/2019