Регистри по несъстоятелност - Румъния

Obnoviť

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: priemerná

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е румънският регистър по несъстоятелност, поддържан от Министерството на правосъдието — Националната служба за търговския регистър


Регистри по несъстоятелност

Каква информация да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

Производства по несъстоятелност в Румъния

Връзката отваря нов прозорецБюлетин на процедурите по несъстоятелност (БПН), публикуван от Националната служба за търговския регистър, гарантира, че уведомяването на трети страни, комуникация, свикването, нотификациите на процесуалните документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори в рамките на производствата по несъстоятелност по Закон № 85/2014 относно предотвратяването на неплатежоспособността и производствата по несъстоятелност.

Общите производства по несъстоятелност се прилагат по отношение на:

1. Всички специалисти, работещи в предприятие), с изключение на тези, упражняващи свободни професии и за които съществуват специални разпоредби относно режим на несъстоятелност.


Опростените производства по несъстоятелност се прилагат по отношение на:

1. специалисти;

 • упълномощени физически лица;
 • отделните предприятия и семейните предприятия

2. длъжници, които отговарят на редица специфични условия, а именно:

 • не притежават имущество;
 • установяване или счетоводни документи не могат да бъдат намерени;
 • техният администратор не може да бъде намерен;
 • седалище вече не съществува или вече не е идентична с обявеното в търговския регистър; не успя да представи документите, изисквани от закона;
 • прекратяването е, преди да подадат молба в съда
 • декларират своето намерение да изпадне в несъстоятелност или не може да се възползва от производството за преструктуриране по съдебен път.

В края на юни 2014 г. в несъстоятелност се урежда от Закон № Процедура 85/2014 относно предотвратяването на неплатежоспособността и производствата по неплатежоспособност, чиито разпоредби се прилагат към процедурите, открити след влизането му в сила. Земеделските стопани процеси влизането в сила на Закон № 85/2014, продължават да се прилагат разпоредбите на Закон № 85/2006 относно производството по несъстоятелност.

Бюлетин за производствата по несъстоятелност

Каква информация съдържа той?

Бюлетин за производствата по несъстоятелност съдържа всички процесуални актове, издадени от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори при производство по несъстоятелност, а именно:

 • призовка;
 • комуникация;
 • уведомления;
 • участие;
 • решение;
 • други процесуални актове, предвидени от закона (доклади, издавани от съдебния администратор/ликвидатор, съдебни планове за реорганизация, обявления).

Как е организиран уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецУебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност предоставя достъп до следното:

 • безплатна информация;
 • информация във връзка с Националната служба за търговския регистър, Дирекция „Бюлетин за производствата по несъстоятелност“;
 • законодателството, формулярите и процесуалните актове в областта на несъстоятелността.

Уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност (БПН) има следните раздели:

 • информация във връзка със създаването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • обсъждания на законодателни актове;
 • организационна структура на Националната служба за търговския регистър, бюрата на търговския регистър към съдилищата и Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • юридически речник (несъстоятелност);
 • Статистически данни за Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • междуинституционалните отношения;
 • данни за контакт.

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност формуляри са достъпни през портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър, в раздела, посветен на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, и има следната структура:Връзката отваря нов прозорецhttps://portal.onrc.ro/

1. BPI услуги:

 • „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ (платена услуга);
 • „Обобщение на БПН“ (безплатна информация);
 • „Лица, публикувани в БПН“ (безплатна информация)

Дейност 2. формуляри за публикуване в БПН;

 • Онлайн формуляри за публикуване в БПН;
 • Онлайн формуляри на БПН;

Дейност 3. формуляри за предоставяне на информация на БПН;.

 • Онлайн формуляри за предоставяне на информация на БПН;
 • Онлайн формуляри на БПН;

Статистика за 4 г.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен в Румъния?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност се публикува в електронна форма. До електронната версия на бюлетина има онлайн достъп на:

Достъпът до предлаганите от БПН услуги е разграничен в:

 • потребителите могат да получат достъп до официалния уебсайт на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, безплатно и без регистрация;
 • достъп до портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър е необходимо ползвателите да се регистрират;
 • достъп до „Бюлетина за производствата по несъстоятелност онлайн“ се получава след регистрация на ползвателите и заплащане на абонамент.
 • достъпът до „Резюме на изданията на БПН „и „Лица, публикувани в БПН“ е безплатен, но в необходимо ползвателите да се регистрират.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Румъния

В „Бюлетина за производствата по несъстоятелност онлайн“ може да се извършва чрез: брой и година на публикуване на броя, име на длъжника, данъчен номер, фирмен номер в търговския регистър, номер на съдебното дело или период на публикуване на броя на БПН. за чужда сметка или срещу възнаграждение, са достъпни чрез абонамент, бюлетини, публикувани в BPI, определени процесуални действия в пълен размер.

„Резюме на изданията на БПН“ може да се извършва по брой и дата на публикуване на съответния брой. Да са достъпни безплатно следната информация:

 • вид на процесуалния документ, публикуван в бюлетина (напр.: призовките, присъдата за откриване производство по несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по несъстоятелност, свикване на събрание на кредиторите, доклад за дейността, план за оздравяване, изречение за откриване производство по несъстоятелност, уведомление за откриване на производство за фалит, план за разпределение, окончателен доклад, изречение за производствата по несъстоятелност, затваряне, и т.н.);
 • имената на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • навсякъде, където е седалището на това лице;
 • данъчен номер;
 • регистрационен номер в търговския регистър

Търсенето в „Лица, публикувани в БПН“ може да се извършва по брой и година на публикуване на броя, име на длъжника, данъчен номер, фирмен номер в търговския регистър, номер на съдебното дело или период на публикуване на броя на БПН. да са достъпни безплатно следната информация:

 • име;
 • данъчен номер;
 • регистрационен номер на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • навсякъде, където е седалището на това лице;
 • номер на процедурата по несъстоятелност и името на съда, в който въпросният случай е регистриран;
 • цифрите, които включват процесуалните документи, които се отнасят до тези лица;
 • вид на процедурата;
 • първият установен след откриването на процедурата, когато това е уместно.

История на румънския регистър по несъстоятелност

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност беше създаден през 2006 г. със Закон № 86/2006 относно производството по несъстоятелност.

Продължи текущата оптимизация на електронната система за призовките, обявленията, съобщенията и уведомленията на публикуваните процесуални документи е основната цел на румънския Бюлетин за производствата по несъстоятелност.

Ползите от румънския регистър по несъстоятелност

Публикуване на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, носят със себе си очевидни ползи:

 • ускорява производството по несъстоятелност и опростява оповестяването на призовките, обявленията, решения, уведомления и други процесуални актове, издадени от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори, като по този начин създава електронна комуникация.
 • той обединява и стандартизира процесуалните документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори.
 • допринася за разработването на национална база данни с процесуални документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори (т.e. призовки, съобщения, съдебни решения, известия, доклади и документи за свикване, плановете за преструктуриране)
 • улеснява бързото регистриране в търговския регистър/други регистри по отношение на уведомленията, издавани съгласно Закон № 85/2014 относно предотвратяването на неплатежоспособността и производствата по несъстоятелност.
 • дава на заинтересованите лица достъп до процесуалните документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОфициалният уебсайт на Бюлетина по несъстоятелност на Румъния

Връзката отваря нов прозорецОфициалният уебсайт за търговския регистър на Румъния

Връзката отваря нов прозорецЧрез портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър на Румъния


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 04/09/2018