Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Rumunsko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

V tejto časti získate prehľad o rumunskom konkurznom registri, ktorý sa volá Zbierka konkurzných konaní a je vedený Národným úradom pre obchodný register pri ministerstve spravodlivosti.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje konkurzný register v Rumunsku?

Konkurzné konanie v Rumunsku

VOdkaz sa zobrazí v novom okne insolvenčnom konaní ( BPI), ktoré uverejnil Národný obchodný register, sa zabezpečuje výkon predvolania účastníkov konania, oznámenie, oznámenie o procesných dokladoch, ktoré vydali súdy a správcovia/likvidátori v rámci konkurzného konania, v súlade so zákonom č. 85/2014 o predchádzaní platobnej neschopnosti a konaní vo veci platobnej neschopnosti.

Všeobecný postup platobnej neschopnosti sa uplatňuje na:

1 Odborníci (všetci tí, ktorí prevádzkujú podnik), s výnimkou tých, ktorí vykonávajú slobodné povolania, a tých, v súvislosti s ktorými existujú osobitné ustanovenia týkajúce sa režimu platobnej neschopnosti.

Zjednodušený postup platobnej neschopnosti sa vzťahuje na:

1. odborníci;

 • odborníci;
 • jednotlivé podniky a rodinné podniky

2. dlžníci, ktorí spĺňajú niekoľko osobitných podmienok, a to:

 • Nevlastním aktíva;
 • zariadenie alebo účtovné doklady nemožno nájsť;
 • ich správcu nemožno nájsť;
 • ich sídlo už neexistuje alebo už nie je totožné so sídlom v obchodnom registri; nepredložili doklady požadované zákonom;
 • sú pred podaním návrhu na začatie konania zrušené
 • vyhlásili, že majú v úmysle zbankrotovať alebo nemajú súdnu rereorganizáciu.

Od konca júna 2014 sa konkurzné konanie riadi zákonom č. 85/2014 o konaní o predchádzaní platobnej neschopnosti a o platobnej neschopnosti, ktorého ustanovenia sa uplatňujú na procesy začaté po nadobudnutí jeho účinnosti. Súdne konania, ktoré sa začali pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 85/2014, sa naďalej riadia ustanoveniami zákona č. 85/2006 o konkurznom konaní.

Informačný bulletin o platobnej neschopnosti

Aké informácie obsahuje?

V insolvenčnom konaní sa zaznamenávajú všetky procesné písomnosti, ktoré vydali súdy a správcovia/likvidátori konkurznej podstaty v priebehu insolvenčného konania, a to:

 • predvolania;
 • komunikácie;
 • oznámenia;
 • oznamy zo stretnutí;
 • rozsudky,
 • iné právne úkony vyžadované zákonom (správy vydané správcom/správcom, plány reorganizácie súdnictva, oznámenia).

Ako sa má organizovať internetová stránka Zbierky vyhlásení o konkurznom konaní?

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo Bulletinu konania vo veciach platobnej neschopnosti umožňuje prístup k týmto informáciám:

 • bezplatné informácie,
 • informácie týkajúce sa štruktúry Národného úradu pre obchodný register a riaditeľstva pre Zbierku konkurzných konaní,
 • osobitné právne predpisy, formuláre a procedurálne akty.

Webové stránky Zbierky konkurzných konaní (ZKK) sú rozdelené do nasledujúcich častí:

 • informácie týkajúce sa zriadenia zbierky,
 • legislatívne akty,
 • organizačná štruktúra Národného úradu pre obchodný register a úradov obchodného registra pridružených k tribunálom a k zbierke,
 • právnický slovník (oblasť konkurzných konaní),
 • Štatistické údaje zbierky,
 • medziinštitucionálne vzťahy,
 • kontakt.

Formuláre Zbierky konkurzných konaní sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknena portáli internetových služieb Národného úradu pre obchodný register v časti venovanej konkurznému konaniu, ktorá je organizovaná takto:

1 Služby BPI:

 • „Online zbierka konkurzných konaní“ (spoplatnená),
 • „Súhrn BPI“ (bezplatné informácie);
 • „Osoby uverejnené v BPI“ (bezplatné informácie)

2. formuláre týkajúce sa zverejnenia NKVO

 • Online formuláre pre zverejňovanie v zbierke,
 • Offline formuláre zbierky.

3.Formuláre týkajúce sa poskytovania informácií od BPI.

 • Online formuláre pre poskytovanie informácií zo zbierky,
 • Offline formuláre zbierky.

4. štatistika

Je prístup do rumunského konkurzného registra bezplatný?

Zbierka konkurzných konaní sa uverejňuje v elektronickej podobe. Elektronická verzia zbierky je prístupná online na:

Prístup k službám, ktoré zbierka poskytuje, sa rôzni:

 • prístup používateľov na oficiálne webové sídlo insolvenčného bulletinu je bezplatný a nevyžaduje si overenie pravosti;
 • prístup k online portálom služieb úradu národného obchodného registra si vyžaduje autentifikáciu používateľa.
 • prístup k vyhláseniu o konkurznom konaní online sa udeľuje po autentifikácii používateľa a zaplatení predplatného.
 • prístup k „súhrnnému vydaniu zbierky“ a k „osobám uverejneným v zbierke“ je bezplatný a vyžaduje si len registráciu používateľa.

Ako vyhľadávať v registri platobnej neschopnosti v Rumunsku

V oblasti „Insolvency Bulletin Online“ možno vyhľadávať podľa: číslo a rok uverejnenia BPI, meno dlžníka, daňové identifikačné číslo, registračné číslo podniku, číslo súdneho spisu a uverejnenie BPI; za poplatok sú prístupné na základe upísania uverejnených lodných denníkov, v ktorých sú reprodukované všetky procesné dokumenty.

V „súhrnnom vydaní zbierky“ je možné vyhľadávať podľa čísla a dátumu vydania. Bezplatný prístup je možné získať k nasledujúcim informáciám:

 • druh procesnej písomnosti uverejnenej vo vestníku (napríklad: predvolanie, začatie insolvenčného konania, oznámenie o začatí insolvenčného konania, zasadnutie veriteľov, správa o činnosti, plán reorganizácie, úvodná veta konkurzného konania, oznámenie na začatie konkurzného konania, plán distribúcie, záverečná správa, ukončenie insolvenčného konania atď.);
 • mená osôb, na ktoré sa postupové dokumenty vzťahujú;
 • župa, kde sa nachádzajú priestory tejto osoby;
 • daňové registračné číslo,
 • číslo registra

„Osoby uverejnené v zbierke“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom došlo k vydaniu zbierky. bezplatný prístup je možné získať k nasledujúcim informáciám:

 • meno;
 • daňové registračné číslo,
 • registračné číslo osôb, ktorých sa procesné dokumenty týkajú;
 • župa, kde sa nachádzajú priestory tejto osoby;
 • číslo prípadu platobnej neschopnosti a názov súdu, v ktorom je prípad zaregistrovaný;
 • čísla informačných bulletinov vrátane procesných dokumentov týkajúcich sa takýchto osôb;
 • typ postupu;
 • prvé súdne konanie stanovené po začatí konania, ak je to vhodné.

História registra platobnej neschopnosti v Rumunsku

V roku 2006 bol v súlade so zákonom č. 86/2006 o konkurznom konaní zriadený Bulletin konaní vo veci platobnej neschopnosti.

Hlavným cieľom rumunskej Zbierky konkurzných konaní je neustála optimalizácia elektronického systému súdnych predvolaní, oznámení, zvolaní a notifikácií o uverejnených procesných dokumentoch.

Výhody registra platobnej neschopnosti v Rumunsku

Uverejnenie bulletinu konkurzných konaní má jasné výhody:

 • Urýchliť konkurzné konania a zjednodušiť oznamovanie predvolaní, predvolaní, súdnych rozhodnutí a iných procesných dokumentov vydaných súdmi a správcami/likvidátormi, čím sa zavedie postup elektronickej komunikácie.
 • zjednocujú a štandardizujú procesné dokumenty vydané súdmi a správcami/likvidátormi konkurznej podstaty.
 • Prispievať k rozvoju národnej databázy procesných dokumentov vydávaných súdmi a správcami/likvidátormi (t. j. predvolanie, oznámenia, súdne rozhodnutia, predvolania, oznámenia o stretnutiach, upomienky, správy, plány reorganizácie)
 • Uľahčiť rýchly vstup do obchodného registra/do iných registrov oznámení vydaných podľa zákona č. 85/2014 Z. z. o predchádzaní platobnej neschopnosti a o konkurznom konaní.
 • Zainteresovaným osobám poskytuje prístup k procesným dokumentom vydaným súdmi a správcami/likvidátormi.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálna webová stránka Rumunského insolvenčného bulletinu

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálna webová stránka rumunského obchodného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline portál služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/11/2019