Konkursregister - Rumänien

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulletinen om insolvensförfaranden – det rumänska insolvensregistret, inrättat av justitieministeriet – det nationella handelsregisterbyrån


Konkursregister

Vilken information innehåller konkursregistret i Rumänien?

Insolvensförfaranden i Rumänien

Länken öppnas i ett nytt fönsterThe Insolvency Proceedings Bulletin (BPI), som offentliggörs av det nationella handelsregisterbyrån, säkerställer verkställandet av parternas stämning, tillkännagivandet, tillkännagivandet, domstolshandlingar och likvidatorer i samband med insolvensförfaranden, i enlighet med lag nr 85/2014 om förebyggande av insolvens och insolvensförfaranden.

Det allmänna insolvensförfarandet ska tillämpas på

1 Yrkesutövare (alla som driver ett företag), med undantag för dem som utövar fria yrken och personer med avseende på vilka det finns särskilda bestämmelser om insolvensordningen.

Det förenklade insolvensförfarandet gäller

1.

 • yrkesverksamma;
 • enskilda företag och familjeföretag

2. gäldenärer som uppfyller ett antal specifika villkor, nämligen

 • Inte innehar några tillgångar,
 • det går inte att hitta etablerings- eller redovisningshandlingar.
 • deras förvaltare saknas.
 • deras registrerade säte existerar inte längre eller är inte längre identiskt med det som deklarerats i handelsregistret. de har inte lämnat in de handlingar som krävs enligt lag.
 • upplöses före ansökan genom vilken talan väcks,
 • de har förklarat att de har för avsikt att gå i konkurs eller att de inte har någon rättslig omorganisation.

I slutet av juni 2014 regleras insolvensförfaranden i lag nr 85/2014 om förfaranden för att förebygga och driva in insolvensförfaranden, vars bestämmelser är tillämpliga på förfaranden som inleds efter dess ikraftträdande. De försök som påbörjades före ikraftträdandet av lag nr 85/2014 omfattas fortfarande av bestämmelserna i lag nr 85/2006 om insolvensförfaranden.

Bulletinen för insolvensförfaranden

Vilka uppgifter ingår?

Insolvensförfarandet innehåller uppgifter om samtliga rättegångshandlingar som domstolar och konkursförvaltare har utfärdat inom ramen för ett insolvensförfarande, det vill säga

 • kallelser,
 • kommunikation.
 • underrättelser
 • kallelser,
 • domar,
 • andra rättsakter som krävs enligt lag (rapporter från förvaltare/förvaltare, planer för rättslig omstrukturering, tillkännagivanden).

Hur organiseras webbplatsen för Bulletinen om insolvensförfaranden?

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplatsen för Bulletinen om insolvensförfaranden ger tillgång till

 • kostnadsfri information.
 • information om strukturen i den nationella registerbyrån för insolvensförfaranden, direktoratet för Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • särskild lagstiftning, särskilda former och processuella handlingar.

Bulletinen för insolvensförfaranden innehåller följande avsnitt:

 • uppgifter om inrättandet av Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • rättsakter,
 • det nationella handelsregistrets organisationsschema, de kontor som är knutna till tribunalerna och Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • juridisk ordlista (insolvens),
 • Statistiska uppgifter från Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • interinstitutionella förbindelser
 • kontakt.

Formulären för Bulletinen om insolvensförfaranden finns tillgängliga i Länken öppnas i ett nytt fönsterden del av bulletinen om insolvensförfaranden som finns i registret över insolvensförfaranden och som anordnas enligt följande:

1 BPI-tjänster:

 • ”Insolvensförfarande – Bulletinen på internet” (avgiftsbaserat).
 • ”Summary of BPI” (kostnadsfri information).
 • ”Personer som publiceras i BPI” (kostnadsfri information)

2. formulär avseende offentliggörande av växelnav för cyklar

 • Webbformulär för offentliggörande i Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • Formulär offline för Bulletinen om insolvensförfaranden.

3. formulär som hänför sig till tillämpningen av tillhandahållande av information om BPI.

 • Webbformulär för information om Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • Formulär offline för Bulletinen om insolvensförfaranden.

4. statistik

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Bulletinen om insolvensförfaranden offentliggörs i elektroniskt format. Den elektroniska versionen av bulletinen finns på

Tillgången till IPB-tjänsterna är differentierad:

 • användarnas tillgång till insolvensbulletinen om insolvensförfaranden är kostnadsfri och kräver ingen autentisering.
 • för att få tillgång till den nationella registerbyråns onlineportal krävs användarautentisering.
 • tillgång till bulletinen om insolvensförfaranden online beviljas efter användarautentisering och betalning av en prenumeration.
 • tillgång till ”sammanfattning av Bulletinen om insolvensförfaranden” och ”Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden” är kostnadsfri och kräver endast registrering av användare.

Sökning av insolvensregistret i Rumänien

När det gäller ”Insolvensbulletinen Online” kan sökningar göras på följande sätt: BPI:s nummer och år för offentliggörande, gäldenärens namn, skatteregistreringsnummer, organisationsnummer, domstolsärendenummer och offentliggörande av BPI. de ska vara tillgängliga på grundval av de loggböcker som publiceras där samtliga inlagor återges.

Sammanfattningen av Bulletinen om insolvensförfaranden kan sökas på nummer och datum. Följande information är gratis:

 • typ av inlaga som publicerats i bulletinen (till exempel: stämningar, inledande av insolvensförfaranden, inledande av insolvensförfaranden, sammankallande av borgenärssammanträde, verksamhetsrapport, omstruktureringsplan, inledning av konkursförfaranden, anmälan om inledande av konkursförfaranden, distributionsplan, slutrapport, avslutande av insolvensförfaranden osv.).
 • namnen på de personer som handlingarna avser.
 • det län där den personens fastighet är belägen.
 • skatteregistreringsnummer,
 • registernummer

”Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden” kan sökas på nummer och år för offentliggörande av en emission, gäldenärens namn, skatteregistreringsnummer, registreringsnummer i handelsregistret, referensnummer för domstolsförfarandet eller utgivningsintervallet för en emission. följande information är gratis:

 • namn.
 • skatteregistreringsnummer,
 • registreringsnumret för de personer som berörs av inlagorna.
 • det län där den personens fastighet är belägen.
 • konkursärendets nummer och namnet på den domstol där ärendet är registrerat
 • antalet nyhetsbrev, inklusive inlagor som avser sådana personer.
 • typ av förfarande.
 • den första rättegången, efter det att förfarandet inletts, i förekommande fall.

Insolvensregistrets historia i Rumänien

Bulletinen om insolvensförfaranden upprättades 2006 i enlighet med lag nr 86/2006 om insolvensförfaranden.

Huvudsyftet med den rumänska Bulletinen för insolvensförfaranden är den pågående optimeringen av det elektroniska systemet för kallelser, meddelanden, inbjudningar och anmälningar av publicerade inlagor.

Fördelarna med ett insolvensregister i Rumänien

Publiceringen av Bulletinen om insolvensförfaranden har tydliga fördelar:

 • Påskynda insolvensförfaranden och förenkla delgivningen av kallelser, stämningar, domstolsbeslut och andra rättegångshandlingar som utfärdats av domstolar och förvaltare/likvidatorer, och därigenom inrätta ett elektroniskt kommunikationsförfarande.
 • byrån unia och normer de rättegångshandlingar som domstolarna och insolvensförvaltarna och insolvensförvaltarna utfärdar.
 • Bidra till utvecklingen av en nationell databas över rättegångshandlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer (dvs. kallelser, meddelanden, domstolsbeslut, kallelser, kallelser, meddelanden om möten, påminnelser, rapporter, omstruktureringsplaner)
 • Underlätta en snabb registrering i företagsregistret/andra register över anmälningar som utfärdats med stöd av lag nr 85/2014 om förebyggande av och insolvensförfaranden vid insolvens.
 • Den ger berörda personer tillgång till domstolshandlingar som utfärdats av domstolarna och konkursförvaltare/likvidatorer.

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen rumänska insolvensbulletinen

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska bolagsregistrets officiella webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterRumäniens nationella handelsregisterbyrås onlineportal


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/11/2019