Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Rumunsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčinačeštinanemčinagréčtinaangličtinafrancúzštinamaltčinaslovinčina.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V tejto časti získate prehľad o rumunskom konkurznom registri, ktorý sa volá Zbierka konkurzných konaní a je vedený Národným úradom pre obchodný register pri ministerstve spravodlivosti.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje rumunský konkurzný register?

Konkurzné konanie v Rumunsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneBulletin konkurzných konaní (BKK), ktorý uverejňuje Štátny úrad pre obchodný register, obsahuje súdne predvolania, oznámenia, pozvánky, oznámenia o podaniach vydané súdom a súdnymi správcami/likvidátormi v rámci konkurzného konania v súlade so zákonom č. 85/2006 o konkurznom konaní.

Všeobecné konkurzné konania sa vzťahujú na:

 • Obchodníkov:
 1. obchodné spoločnosti;
 2. družstevné spoločnosti;
 3. združenia hospodárskych záujmov;
 • poľnohospodárske družstvá;
 • poľnohospodárske spoločnosti;
 • ostatné súkromné právnické osoby vykonávajúce hospodársku činnosť.

Zjednodušené konkurzné konania sa vzťahujú na:

 • obchodníkov;
 1. oprávnené fyzické osoby;
 2. samostatné podniky a rodinné podniky.
 • všetkých obchodníkov a právnické osoby, ktoré spĺňajú sériu špecifických podmienok, t. j.:
 1. nevlastnia majetkové aktíva;
 2. nedisponujú registračnými a účtovnými dokumentmi;
 3. nemajú správcu;
 4. ich registrované sídlo už neexistuje alebo je iné ako sídlo uvedené v obchodnom registri; nepredložili dokumenty potrebné zo zákona;
 5. boli rozpustené pred začatím súdneho konania; alebo
 6. oznámili úmysel vstúpiť do dobrovoľnej likvidácie.

Centrálny obchodný register spravuje Štátny úrad pre obchodný register, verejná inštitúcia s právnou subjektivitou, ktorá je súčasťou Ministerstva spravodlivosti.

Bulletin konkurzných konaní

Aké informácie obsahuje?

Bulletin konkurzných konaní obsahuje všetky procesné akty vydané súdmi a súdnymi správcami/likvidátormi po začatí konkurzného konania, konkrétne:

 • súdne predvolania, ktoré v určitých situáciách vydala protistrana;
 • spory;
 • druhé odvolania a ostatné žiadosti;
 • uverejnené procesné akty a súdne rozhodnutia;
 • pozvánka na súdne pojednávanie;
 • oznámenia;
 • ostatné procesné akty stanovené zákonom (správy vydané súdnym správcom/likvidátorom, plány súdnej reorganizácie, oznámenia).

Ako je usporiadaná webová stránka Bulletinu konkurzných konaní?

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky Zbierky konkurzných konaní poskytujú prístup k týmto informáciám:

 • bezplatné informácie,
 • informácie týkajúce sa štruktúry Národného úradu pre obchodný register a riaditeľstva pre Zbierku konkurzných konaní,
 • osobitné právne predpisy, formuláre a procedurálne akty.

Webové stránky Zbierky konkurzných konaní (ZKK) sú rozdelené do nasledujúcich častí:

 • informácie týkajúce sa zriadenia zbierky,
 • legislatívne akty,
 • organizačná štruktúra Národného úradu pre obchodný register a úradov obchodného registra pridružených k tribunálom a k zbierke,
 • právnický slovník (oblasť konkurzných konaní),
 • štatistické údaje zbierky,
 • medziinštitucionálne vzťahy,
 • kontaktné informácie.

Zbierka konkurzných konaní je dostupná na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v časti venovanej zbierke konkurzných konaní a má nasledujúcu štruktúru:

 1. Služby BKK:
  • „Online zbierka konkurzných konaní“ (spoplatnená),
  • „Zhrnutie BKK“ (bezplatné informácie);
  • „Osoby uverejnené v BKK“ (bezplatné informácie).
 1. Príspevky do BKK:
  • Online formuláre pre zverejňovanie v zbierke,
  • Offline formuláre zbierky.

 2. Formuláre na uverejnenie v BKK:
  • Online formuláre pre poskytovanie informácií zo zbierky,
  • Offline formuláre zbierky
 3. štatistické údaje.

Je prístup do rumunského konkurzného registra bezplatný?

Zbierka konkurzných konaní sa uverejňuje v elektronickej podobe. Elektronická verzia zbierky je prístupná online na:

Prístup k službám, ktoré zbierka poskytuje, sa rôzni:

 • prístup k oficiálnym webovým stránkam Zbierky konkurzných konaní môžu používatelia získať zadarmo a bez registrácie,
 • prístup k portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register si vyžaduje registráciu používateľa,
 • prístup k „Online zbierke konkurzných konaní“ je možný po zaregistrovaní používateľa a zaplatení príspevku,
 • prístup k „súhrnnému vydaniu zbierky“ a k „osobám uverejneným v zbierke“ je bezplatný a vyžaduje si len registráciu používateľa.

Ako vyhľadávať v rumunskom konkurznom registri

V „Online zbierke konkurzných konaní“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom bola zbierka vydaná. Po uhradení poplatku je možné získať prístup k vydaniam zbierky obsahujúcim plné znenie procesných aktov.

V „súhrnnom vydaní zbierky“ je možné vyhľadávať podľa čísla a dátumu vydania. Bezplatný prístup je možné získať k nasledujúcim informáciám:

 • typu dokumentu uverejneného v bulletine (napr. súdne predvolania, nariadenie na začatie konkurzného konania, oznámenie o začatí konkurzného konania, zvolanie schôdze veriteľov, správa o činnosti, plán reorganizácie, nariadenie na začatie konania vo veci platobnej neschopnosti, oznámenie o začatí konania vo veci platobnej neschopnosti, distribučný plán, záverečná správa, nariadenie na ukončenie konkurzného konania atď.);
 • mena osôb uvedených v dokumentoch o konkurznom konaní;
 • okresu registrácie úradu danej osoby;
 • daňového identifikačného čísla;
 • vstupného registračného čísla v registri

„Osoby uverejnené v zbierke“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom došlo k vydaniu zbierky. Bezplatný prístup je možné získať k nasledujúcim informáciám:

 • mena;
 • daňového identifikačného čísla;
 • vstupného registračného čísla osôb uvedených v dokumentoch o konkurznom konaní;
 • okresu registrácie úradu danej osoby;
 • čísla konkurzného prípadu a názvu súdu, v ktorom je prípad registrovaný;
 • vydania bulletinu s dokumentmi o konaní týkajúcom sa príslušných osôb;
 • typu konania;
 • prvej lehoty súdneho konania stanovenej po začatí konania, v prípade, že je to potrebné.

História rumunského konkurzného registra

Bulletin konkurzných konaní bol založený v roku 2006 na základe zákona č. 86/2006 o konkurznom konaní.

Hlavným cieľom rumunskej Zbierky konkurzných konaní je neustála optimalizácia elektronického systému súdnych predvolaní, oznámení, zvolaní a notifikácií o uverejnených procesných dokumentoch.

Výhody rumunského konkurzného registra

Uverejňovanie Bulletinu konkurzných konaní prináša jasné výhody:

 • Urýchľuje konkurzné konanie a zjednodušuje vydávanie súdnych predvolaní, zhromaždení, notifikácií a oznámení procesných dokumentov súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi, čím prispieva k elektronickému spracovaniu týchto záležitostí.
 • Zjednocuje a štandardizuje procesné dokumenty vydané súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi.
 • Prispieva k rozvoju vnútroštátnej databázy procesných dokumentov vydaných súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi (t. j. súdnych predvolaní, oznámení, rozsudkov, zhromaždení, notifikácií, správ, reorganizačných plánov).
 • Uľahčuje rýchlu registráciu v obchodnom registri/ostatných registroch v súvislosti s notifikáciou potrebnou podľa zákona č. 85/2006 o konkurznom konaní.
 • Zainteresovaným osobám poskytuje prístup k procesným dokumentom vydaným súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové stránky rumunskej Zbierky konkurzných konaní,

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové stránky rumunského obchodného registra,

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál elektronických služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/01/2017