Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulletin för insolvensförfaranden – Rumäniens konkursregister som sammanställts av det rumänska bolagsverket, som lyder under justitieministeriet.


Konkursregister

Vad innehåller konkursregistret?

Insolvensförfaranden i Rumänien

Länken öppnas i ett nytt fönsterBulletin för insolvensförfaranden (BPI), som publiceras av det rumänska bolagsverket, registreras stämningar, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av handlingar som utfärdas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer i samband med insolvensförfaranden och i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden.

Det allmänna insolvensförfarandet gäller för:

1. Företagare (alla som driver ett företag), med undantag av fria yrkesutövare som omfattas av särskilda insolvensbestämmelser.

Det förenklade insolvensförfarandet gäller för:

1. Företagare:

 • Enskilda näringsidkare.
 • Enskilda firmor och familjeföretag.

2. Gäldenärer som uppfyller vissa kriterier:

 • De saknar tillgångar.
 • Deras registreringshandlingar eller bokföring kan inte påträffas.
 • Deras förvaltare kan inte påträffas.
 • Deras säte finns inte längre eller överensstämmer inte längre med noteringen i bolagsregistret. De har inte lämnat in de handlingar som krävs enligt lagen.
 • De avvecklades innan konkursansökan gavs in.
 • De har meddelat att de har för avsikt att träda i frivillig likvidation eller har inte rätt till företagsrekonstruktion.

Sedan slutet av juni 2014 regleras insolvensförfaranden av lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden. Bestämmelserna i den lagen gäller för rättsprocesser som inletts efter lagens ikraftträdande. Rättsprocesser som inletts före ikraftträdandet av lag nr 85/2014 omfattas fortfarande av lag nr 85/2006 om insolvensförfaranden.

Bulletin för insolvensförfaranden

Vilken information innehåller den?

Bulletin för insolvensförfaranden innehåller alla handlingar som domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer utfärdar efter det att insolvensförfaranden har inletts, dvs.

 • stämningar,
 • meddelanden,
 • tillkännagivanden,
 • kallelser,
 • domstolsavgöranden,
 • andra handlingar som föreskrivs enligt lag (rapporter från konkursförvaltare/likvidatorer, planer för juridisk omorganisation, meddelanden).

Hur är webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfarande strukturerad?

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplatsen med Bulletin för insolvensförfaranden ger tillgång till

 • kostnadsfri information,
 • information om hur bolagsverkets direktorat för Bulletin för insolvensförfaranden är organiserat,
 • särskild lagstiftning, formulär och domstolshandlingar.

Webbplatsen för Bulletin för insolvensförfaranden (BPI) är indelad i följande avsnitt:

 • Information om införandet av BPI.
 • Lagstiftning.
 • Organisationsstrukturen för bolagsverket, de filialer av bolagsverket som är knutna till domstolarna och BPI.
 • En juridisk ordlista (konkurs).
 • BPI-statistik.
 • Interinstitutionella förbindelser.
 • Kontaktinformation.

Formulären för Bulletin för insolvensförfaranden finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterbolagsverkets portal för e-tjänster, i avdelningen om Bulletin för insolvensförfaranden, som är indelat på följande sätt:

1. BPI-tjänster:

 • ”Bulletin för insolvensförfaranden online” (mot avgift).
 • ”Sammanfattning av BPI-nummer” (kostnadsfri information).
 • ”Personer publicerade i BPI” (kostnadsfri information).

2. Formulär som rör BPI:s publiceringsverksamhet:

 • Onlineformulär för publicering i BPI.
 • Nedladdningsbara formulär för BPI.

3. Formulär som rör BPI:s informationsspridningsverksamhet:

 • Onlineformulär för att tillhandahålla BPI-information.
 • Nedladdningsbara formulär för BPI.

4. Statistik.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Bulletin för insolvensförfaranden publiceras i elektroniskt format. Den elektroniska versionen av bulletinen kan hämtas via

Tillgången till bulletinens tjänster är differentierad:

 • Tillgången till den officiella webbplatsen för Bulletin för insolvensförfaranden är kostnadsfri och ingen autentisering krävs.
 • För tillgång till bolagsverkets portal för e-tjänster krävs autentisering.
 • För tillgång till tjänsten ”Bulletin för insolvensförfaranden online” krävs registrering och betalning av ett abonnemang.
 • Tillgången till tjänsterna ”Sammanfattning av BPI-nummer” och ”Personer publicerade i BPI” är kostnadsfri, men autentisering krävs.

Hur söker man i konkursregistret?

I ”Bulletin för insolvensförfaranden online” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, gäldenärens namn, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregistret, domstolsärendets referensnummer och publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Prenumeranter som betalat sin prenumeration får tillgång till gamla BPI-nummer som innehåller fullständiga handlingar rörande förfarandet.

I ”Sammanfattning av BPI-nummer” kan du söka på nummer och datum för bulletinen. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • Typ av handling som publicerats i bulletinen (t.ex. stämningar, beslut om inledande av insolvensförfarande, tillkännagivande av inledande av insolvensförfarande, kallelse till borgenärssammanträde, verksamhetsrapport, omorganisationsplan, beslut om inledande av konkursförfarande, tillkännagivande av inledande av konkursförfarande, distributionsplan, slutrapport, beslut om avslutande av insolvensförfaranden osv.).
 • Namnen på de personer som handlingarna riktar sig till.
 • Det distrikt där deras registrerade säten ligger.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Registreringsnummer i registret.

I ”Personer publicerade i BPI” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, gäldenärens namn, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregistret, domstolsärendets referensnummer och publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • Namn.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Registreringsnummer för de personer som handlingarna riktar sig till.
 • Det distrikt där deras registrerade säten ligger.
 • Insolvensärendets nummer och namnet på den domstol där ärendet är registrerat.
 • Nummer av bulletinen där handlingarna för respektive personer finns med.
 • Typ av förfarande.
 • I förekommande fall, den första beslutsfristen efter det att förfarandet har inletts.

Konkursregistrets historia

Bulletin för insolvensförfaranden startades 2006 i enlighet med lag nr 86/2006 om insolvensförfaranden.

Huvudsyftet med den rumänska bulletin för insolvensförfaranden är att kontinuerligt förbättra det elektroniska systemet för stämningar, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av offentliggjorda processuella handlingar.

Fördelar med det rumänska konkursregistret

Publiceringen av Bulletin för insolvensförfaranden medför uppenbara fördelar:

 • Bulletinen bidrar till att påskynda insolvensförfarandet och förenklar publiceringen av stämningar, kallelser, tillkännagivanden, domstolsavgöranden och andra handlingar från domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer. Därigenom etableras ett elektroniskt förfarande för sådana ärenden.
 • Genom Bulletinen standardiseras de handlingar som utfärdas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer så att de blir enhetliga.
 • Bulletinen bidrar till upprättandet av en nationell databas över handlingar som utfärdas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer (dvs. stämningar, meddelanden, domstolsavgöranden, kallelser, tillkännagivanden, rapporter, omorganisationsplaner).
 • Bulletinen möjliggör snabb registrering i bolagsregistret/andra register av tillkännagivanden som krävs enligt lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden.
 • Bulletinen ger intresserade personer tillgång till de handlingar som utfärdas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen officiella webbplatsen för Rumäniens bulletin för insolvensförfaranden

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska bolagsregistrets officiella webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska bolagsverkets portal för e-tjänster


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 09/07/2020