Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Σκωτία

Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας;

Ο ιστότοπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAccountant in Bankruptcy (επόπτη για θέματα πτωχεύσεων) περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και υλικό για την αφερεγγυότητα στη Σκωτία. Παρέχει:

 • Πρόσβαση στη νομοθεσία
 • Σύνδεση με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο αφερεγγυότητας, το οποίο περιέχει αναλυτικά στοιχεία για:
  • Πτωχεύσεις
  • Περιορισμούς που επιβάλλονται στον πτωχεύσαντα
  • Προστατευμένες πράξεις καταπίστευσης
  • Εκκαθαρίσεις και ειδικές εκκαθαρίσεις (receiverships) επιχειρήσεων στη Σκωτία (συμπεριλαμβανομένων των εκκαθαρίσεων φερέγγυων επιχειρήσεων)
  • Χρεοστάσια

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας δεν περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τις υποθέσεις τοποθέτησης εταιρειών υπό αναγκαστική διαχείριση (administration).

Ο ιστότοπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDAS Scotland παρέχει συμβουλές για τα οικονομικά και τις οφειλές, υλικό για εγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, πληροφορίες για το σχέδιο διακανονισμού χρεών (προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σχέδιο για την αποπληρωμή χρεών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με προστασία από καταδιωκτικά μέτρα πιστωτών).

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας υπάγεται στον Accountant in Bankruptcy, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρησή του.

Το μητρώο DAS (μητρώο του σχεδίου διακανονισμού χρεών — Debt Arrangement Scheme Register) της Σκωτίας

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο DAS της Σκωτίας παρέχει πληροφορίες για εγκεκριμένα και εκκρεμή προγράμματα αποπληρωμής χρεών. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα εν ισχύι χρεοστάσια. Το μητρώο DAS υπάγεται στον Accountant in Bankruptcy, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρησή του, στο πλαίσιο του ρόλου του ως διαχειριστής DAS.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας;

Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας είναι δωρεάν. Επίσης, είναι διαθέσιμο προς τηλεφόρτωση ένα ημερήσιο δελτίο εμπορικών στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εξής διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο DAS της Σκωτίας;

Η πρόσβαση στο μητρώο DAS είναι δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο DAS

Το μητρώο DAS είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Σκωτίας

Μέσω της δυνατότητας αναζήτησης, το μητρώο αφερεγγυότητας παρέχει λεπτομερή στοιχεία για όλες τις υπό εξέλιξη υποθέσεις πτώχευσης, καθώς και για εκείνες που διευθετήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Όσον αφορά τις προστατευμένες πράξεις καταπίστευσης, το μητρώο παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τις υπό εξέλιξη υποθέσεις, καθώς και για εκείνες που διευθετήθηκαν τον τελευταίο χρόνο. Ομοίως, σε περίπτωση αναζήτησης πληροφοριών για ειδικές εκκαθαρίσεις ή εκκαθαρίσεις, το μητρώο παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τις υπό εξέλιξη υποθέσεις, καθώς και για εκείνες που περατώθηκαν τον τελευταίο χρόνο.

Σε περίπτωση αναζήτησης πληροφοριών για χρεοστάσια, το μητρώο παρέχει στοιχεία για όλα τα εν ισχύι χρεοστάσια. Το χρεοστάσιο αίρεται 6 εβδομάδες μετά την επιβολή του ή κατόπιν της έκδοσης απόφασης πτώχευσης, προστασίας πράξης καταπίστευσης ή της έγκρισης προγράμματος αποπληρωμής χρεών στο πλαίσιο του DAS.

Ιστορικό του μητρώου DAS

Ο ιστότοπος του μητρώου DAS περιέχει πληροφορίες για τα εγκεκριμένα και τα εκκρεμή προγράμματα αποπληρωμής χρεών. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα εν ισχύι χρεοστάσια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAccountant in Bankruptcy (Επόπτης για θέματα πτωχεύσεων)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο αφερεγγυότητας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο DAS


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/07/2020