Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Словакия

Настоящата страница Ви предоставя кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Словакия.


Регистри по несъстоятелност

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Словакия?

Връзката отваря нов прозорецРегистърът по несъстоятелност (Register úpadcov) представлява информационна система на публичната администрация, достъпна на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република, която се администрира и управлява от Министерството на правосъдието. Информационната система „Регистър по несъстоятелност“ съдържа информация относно производствата по несъстоятелност, производствата по оздравяване и производствата за погасяване на задължения, както е предвидено в член §10a, параграф 2 от Закон № 7/2005 относно несъстоятелността и оздравяването и за изменение на някои други актове, както е изменен.

В Регистъра по несъстоятелност са налични следните данни:

 1. а. информация относно производствата, образувани съгласно Закон № 7/2005, а именно:
  1. наименование на съда;
  2. референтен номер на производството;
  3. име и фамилия на съдията, разглеждащ делото;
  4. имената на ищеца и длъжника;
   4.1 за физическо лице — собствено име, фамилия, дата на раждане, адрес,
   4.2 за физическо лице, осъществяващо стопанска дейност — наименование на предприятието, собствено име, фамилия, ако е различно от наименованието на предприятието, идентификационен номер или друга идентификация, място на стопанска дейност,
   4.3 за юридическо лице — наименование на предприятието, идентификационен номер или всяка друга идентификация и седалище;
  5. име на назначения временен управител или довереник;
  6. служебен адрес на назначения временен управител или довереник;
  7. дата на образуване на производството по несъстоятелност или производството по оздравяване, или дата на предоставяне на защита срещу кредиторите;
  8. дата на обявяването в несъстоятелност, на разрешението за оздравяване или на одобряването на погасителен план;
  9. дата на приключване на производството по несъстоятелност или на производството по оздравяване;
  10. информация за това дали разглежданата несъстоятелност е с малък обхват;
  11. информация относно предявените вземания съгласно изискванията за съдържанието във връзка със списъка на вземанията;
  12. информация относно вземанията, предявени като вземания след обявяването в несъстоятелност, съгласно изискванията за съдържанието във връзка със списъка на вземанията след обявяването в несъстоятелност;
  13. информация относно проекта на погасителен план, създаден от довереника;
  14. информация относно имуществото на длъжника съгласно изискванията за съдържанието във връзка с описа на масата на несъстоятелността;
  15. информация относно събранието на кредиторите и събранието на комитета на кредиторите със сведения за мястото, времето и предмета на събранието на кредиторите, собствените имена и фамилиите на кредиторите в случай на физически лица или наименование на предприятието на кредиторите в случай на юридически лица, информация дали кредиторът е член на комитета на кредиторите, информация за степента на правото на глас на кредитора и протокола от заседанието на комитета на кредиторите;
  16. информация относно събранието на кредиторите в случай на производство по несъстоятелност съгласно раздел четири от Закон № 7/2005, със сведения за мястото, времето и предмета на събранието на кредиторите;
  17. разпределение на приходите;
  18. дата на решението за освобождаване на длъжника от отговорност, ако е обявена несъстоятелност или е съставен погасителен план съгласно раздел четири от посочения закон;
  19. информация относно налагането на попечителство за наблюдение;
  20. информация за сроковете, в които страните по производството трябва да извършат определени процесуални действия съгласно закона;
  21. информация дали съответните производства по несъстоятелност са главни, вторични или териториални съгласно специалното законодателство;
  22. информация относно възможностите за обжалване съгласно специалното законодателство;
  23. процентът на удовлетворяване на вземанията на обезпечените и необезпечените кредитори в производства, водени съгласно втори и трети раздел от Закон № 7/2005;
  24. процентът на удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производства, водени съгласно раздел четири от посочения закон;
 2. б. списък на лицата, обявени в несъстоятелност, в случай на производство по несъстоятелност и списък на длъжниците в случай на производство по оздравяване, със сведенията, предвидени в буква а), точка 4;
 3. в. списък на лицата, обявени в несъстоятелност, в случай на производство по раздел четири от посочения закон, със сведенията, посочени в буква а), точка 4;
 4. г. допълнителна информация относно производствата по посочения закон, публикуваа в Търговски вестник (Obchodný vestník);
 5. д. информация относно предоставяните от временния управител услуги.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словакия безплатен ли е?

Да, достъпът и търсенето в регистъра по несъстоятелност са безплатни.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Словакия?

Връзката отваря нов прозорецНачалната страница на Регистъра по несъстоятелност съдържа лента за търсене, където е възможно да въведете директно търсения текст или, ако е подходящо, да посочите дали търсенето следва да се ограничи до категории като „Производство“, „Временен управител“, „Имущество“ или „Услуги“.

История на регистъра по несъстоятелност на Словашката република

Системата беше пусната в пълна експлоатация на 7 декември 2015 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/04/2021