Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Slovensko

Tato stránka podává stručný přehled o slovenském insolvenčním rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí slovenský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík (Register úpadcov) je informační systém veřejné správy, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a který spravuje a provozuje ministerstvo spravedlnosti. Informační systém insolvenčního rejstříku obsahuje informace o konkurzních řízeních, restrukturalizačních řízeních a řízeních o oddlužení podle §10a odst. 2 zákona č. 7/2005 o konkurzu a restrukturalizaci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

V insolvenčním rejstříku se zveřejňují tyto údaje:

 1. informace o řízeních podle zákona č. 7/2005 v tomto rozsahu:
  1. název soudu;
  2. číslo jednací soudního řízení;
  3. jméno a příjmení soudce, který řízení vede;
  4. jméno navrhovatele a dlužníka; v případě
   4.1 fyzické osoby, jméno, příjmení, datum narození a bydliště,
   4.2 fyzické osoby-podnikatele, obchodní jméno, jméno a příjmení, pokud se liší od obchodního jména, identifikační číslo nebo jiný identifikační údaj a místo podnikání,
   4.3 právnické osoby, obchodní jméno, identifikační číslo nebo jiný identifikační údaj a sídlo;
  5. jméno ustanoveného správce nebo pověřeného správce;
  6. adresa kanceláře ustanoveného správce nebo adresa kanceláře pověřeného správce;
  7. datum zahájení konkurzního řízení nebo restrukturalizačního řízení nebo datum poskytnutí ochrany před věřiteli;
  8. datum prohlášení konkurzu, datum povolení restrukturalizace nebo datum stanovení splátkového kalendáře;
  9. datum ukončení konkurzního řízení nebo restrukturalizačního řízení;
  10. informace o tom, zda se jedná o malý konkurz;
  11. údaje o přihlášených pohledávkách podle obsahových náležitostí seznamu pohledávek;
  12. údaje o přihlášených pohledávkách za konkurzní podstatou podle obsahových náležitostí pohledávek za konkurzní podstatou;
  13. informace o vyhotovení splátkového kalendáře správcem;
  14. informace o majetku dlužníka podle obsahových náležitostí soupisu majetku v konkurzní podstatě;
  15. informace o schůzi věřitelů a o zasedání věřitelského výboru, co se týká místa, času a předmětu jednání schůze věřitelů, jméno a příjmení věřitele v případě fyzické osoby, nebo obchodní jméno věřitele, jedná-li se o právnickou osobu, údaj o tom, zda je věřitel členem věřitelského výboru, údaj o rozsahu hlasovacích práv věřitele a zápis ze zasedání věřitelského výboru;
  16. údaje o schůzi věřitelů v případě konkurzního řízení podle čtvrté části tohoto zákona, co se týká místa, času a předmětu jednání schůze věřitelů;
  17. rozvrh výtěžku;
  18. datum rozhodnutí o oddlužení, pokud byl prohlášen konkurz nebo stanoven splátkový kalendář podle čtvrté části tohoto zákona;
  19. informace o zavedení dozorčí správy;
  20. informace o lhůtách pro účastníky řízení k provedení úkonů v řízeních podle tohoto zákona;
  21. informace o tom, zda se jedná o hlavní insolvenční řízení, vedlejší insolvenční řízení nebo územní insolvenční řízení podle zvláštního právního předpisu;
  22. informace o možnosti podat opravný prostředek podle zvláštního právního předpisu3c);
  23. míra uspokojení zajištěných a nezajištěných věřitelů v řízeních podle druhé a třetí části tohoto zákona;
  24. míra uspokojení věřitelů v řízeních podle čtvrté části tohoto zákona;
 2. seznam úpadců v konkurzním řízení a seznam dlužníků v restrukturalizačním řízení v rozsahu údajů podle bodu 4 písm. a);
 3. seznam dlužníků v případě řízení vedených podle čtvrté části tohoto zákona v rozsahu údajů podle bodu 4 písm. a);
 4. další informace o řízeních podle tohoto zákona zveřejněné v Obchodním věstníku (Obchodný vestník);
 5. informace o službách poskytovaných správcem.

Je přístup do slovenského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do insolvenčního rejstříku i vyhledávání v něm jsou zdarma.

Jak se ve slovenském insolvenčním rejstříku vyhledává?

Odkaz se otevře v novém okně.Úvodní stránka insolvenčního rejstříku obsahuje vyhledávací lištu, kde lze přímo zadat hledaný text, případně upřesnit, zda se má daný text hledat v kategoriích jako Řízení, Správci, Majetek nebo Služby.

Historie insolvenčního rejstříku Slovenské republiky

Systém začal plně fungovat dne 7. prosince 2015.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/07/2020