Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Slovakkia

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Sellel lehel antakse lühike ülevaade Slovakkia maksejõuetusregistrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Slovakkia maksejõuetusregister sisaldab?

Lingil klikates avaneb uus akenRegistripidaja on avaliku halduse infosüsteem, mis on kättesaadav Slovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi, Slovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi veebisaidil. Registri infosüsteem peab sisaldama teavet maksejõuetusmenetluse, restruktureerimise ja täitmisele heakskiidu andmise kohta, mis on algatatud seaduse nr 7/2005 (mis käsitleb pankrotti ja restruktureerimist ning millega muudetakse teatavaid õigusakte) paragrahvi 10a (2) alusel.

Pankrotistunud isiku register avalikustab:

 1. seaduses nr 7/2005 sätestatud menetluste üksikasjad, sellises ulatuses, nagu:
  1. Kohtu määramist,
  2. juhtumi viitenumber;
  3. selle kohtu eesnimi ja perekonnanimi, kelle poole pöörduti,
  4. Taotleja ja võlgniku nimi,
   4.1 füüsilise isiku puhul nimi, perekonnanimi, sünniaeg ja elukoht,
   4.2 füüsilisest isikust ettevõtja nimi, kaubanimi, eesnimi ja perekonnanimi, kui see erineb ärinimetusest, registreerimisnumbrist või muust isiku identimisest ja asukohast,
   4.3 juriidilist isikut, kaubanime, tunnusnumbrit või muud isikut ja asukohta;
  5. vastutava halduri või vastutava isiku määramine;
  6. määratud halduri registri aadress või volitatud halduri registri aadress;
  7. maksejõuetusmenetluse algatamise kuupäev või menetluse algatamise või võlausaldaja kaitse andmise kuupäev;
  8. maksejõuetuskorralduse kuupäev, ümberkorraldamise loa kuupäev või kuupäev, mil maksegraafik oli ette nähtud;
  9. pankroti tühistamise või ümberkorraldamise lõpetamise kuupäev;
  10. märge selle kohta, kas pankrot on väike
  11. nõuete loetelus esitatud nõuete loetelu sisu käsitlevad üksikasjad;
  12. andmed väidete sisu kohta esitatud väidete sisu suhtes;
  13. haldaja kinnitus kava koostamise kohta halduri poolt,
  14. üksikasjad võlgniku varade kohta varade inventarinimestiku kohaldamisalas;
  15. teave võlausaldajate koosoleku kohta ja võlausaldajate komitee koosoleku üksikasjad kohta, aeg ja teema, võlausaldajate koosoleku aeg ja teema, õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi, õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi, õigustatud isiku nimi, teave selle kohta, kas õigustatud isik on kreeditorriigi komitee liige, teave krediidiandja hääleõiguse ulatuse kohta ja võlausaldajate komitee koosoleku protokoll;
  16. üksikasjad võlausaldajate koosoleku kohta vastavalt käesoleva seaduse neljandale osale toimumiskoha ulatuses, võlausaldajate koosoleku aja ja teema kohta;
  17. levitamismudel;
  18. võla kustutamise otsuse tegemise kuupäev, kui pankroti- või osamaksekava kuulutatakse välja käesoleva seaduse neljanda osa kohaselt;
  19. teave järelevalvearuande koostamise kohta;
  20. teave tähtaja kohta, mille jooksul pooled peavad käesoleva seaduse kohastes menetlustes meetmeid võtma,
  21. teave selle kohta, kas on seotud peamised maksejõuetusmenetlused, teisesed maksejõuetusmenetlused või territoriaalsed maksejõuetusmenetlused kooskõlas asjaomaste eriõigusaktidega;
  22. Teave edasikaebamise võimaluse kohta vastavalt konkreetsele õigusaktile, 3c)
  23. käesoleva seaduse teise ja kolmanda osa kohaste menetluste käigus tagatud nõuetega võlausaldajate ja tagamata nõuetega võlausaldajate rahulolu määr;
  24. võlausaldajate rahulolu selle seaduse neljanda osa kohase menetluse käigus;
 2. neljanda lõigu punktis a osutatud andmed pankrotivõlgnike ja restruktureerimismenetluses olevate võlgnike loetelu kohta;
 3. käesoleva seaduse neljandas osas osutatud menetluste puhul võlgnike nimekiri neljanda lõigu punktis a osutatud andmete ulatuses;
 4. täiendav teave käesoleva seaduse kohaste menetluste kohta, mis on avaldatud Euroopa Liidu kaubandusajakirjas;
 5. teave halduri hangitud teenuste kohta.

Kas juurdepääs Slovakkia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile ja teabe otsimine on tasuta.

Kuidas teha päringuid Slovakkia registripidajal?

Pankrotiregistri Lingil klikates avaneb uus akenkodulehel on otsinguriba, kus otsitavat teksti saab otse esitada, või vajaduse korral täpsustada, kas teksti tuleb otsida kategooriate „konania”, „sraatorid”, „Assets” või „Services” all.

Slovakkia Vabariigi maksejõuetusregistri ajalugu

Kava võeti kasutusele 7.12.2015. aastal.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPankrotistunud poolte register


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 28/08/2019