Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Słowacja

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Strona zawiera krótki opis słowackiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje zawiera słowacki rejestr upadłości?

Link otworzy się w nowym oknieSekretarz jest systemem informacji administracji publicznej udostępnianym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej. System informatyczny rejestratora zawiera informacje na temat postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania w sprawie umorzenia długów na podstawie sekcji 10a (2) ustawy nr 7/2005 w sprawie upadłości i restrukturyzacji oraz zmiany niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

Rejestr partii w stanie upadłości ujawnia:

 1. szczegóły dotyczące procedur przewidzianych w ustawie nr 7/2005 w zakresie, w jakim:
  1. oznaczenie sądu,
  2. numer referencyjny sprawy;
  3. imię i nazwisko sądu, przed którym wytoczono powództwo,
  4. Oznaczenie wnioskodawcy i dłużnika, w przypadku
   4.1 osób fizycznych, imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania,
   4.2 osobę fizyczną przedsiębiorcy, nazwę handlową, imię i nazwisko, jeżeli inna niż nazwa handlowa, numer identyfikacyjny lub inna identyfikacja i lokalizacja przedsiębiorstwa,
   4.3 osoba prawna, nazwa handlowa, numer identyfikacyjny lub inna identyfikacja i miejscowość;
  5. wyznaczenie zarządcy lub pełnomocnika;
  6. adres rejestru wyznaczonego administratora lub adres rejestru upoważnionego administratora,
  7. datę wszczęcia postępowania dotyczącego niewypłacalności lub datę wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub datę przyznania ochrony wierzycieli;
  8. datę wydania postanowienia o upadłości, datę wydania zezwolenia na restrukturyzację lub datę planowanego terminu płatności;
  9. daty cofnięcia upadłości lub daty zakończenia restrukturyzacji;
  10. wskazanie, czy doszło do upadłości
  11. szczegółowe informacje dotyczące roszczeń w odniesieniu do wykazu wierzytelności na liście wierzytelności;
  12. dane dotyczące wierzytelności w stosunku do treści zastrzeżeń co do treści;
  13. wskazanie przez administratora sporządzenia planu płatności przez administratora,
  14. szczegółowe informacje o majątku dłużnika w zakresie inwentarza składników majątku,
  15. informacje o zgromadzeniu wierzycieli i szczegóły spotkania komitetu wierzycieli w miejscu, czasie i przedmiocie spotkania wierzycieli, imię i nazwisko wierzyciela, jeżeli jest on osobą fizyczną, lub imię i nazwisko wierzyciela, jeżeli jest on osobą prawną, informacje o tym, czy wierzyciel jest członkiem komisji wierzycieli, informacje na temat zakresu praw głosu wierzyciela oraz protokół posiedzenia komitetu wierzycieli,
  16. szczegóły dotyczące spotkania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym zgodnie z częścią czwartą niniejszego Aktu w odniesieniu do zakresu miejsca posiedzenia, czasu i przedmiotu spotkania wierzycieli,
  17. wzór dystrybucji;
  18. datę decyzji w sprawie umorzenia długów, jeżeli zgodnie z częścią czwartą niniejszego Aktu ogłoszono plan upadłości lub plan spłaty w ratach;
  19. informacje na temat wprowadzenia sprawozdania nadzorczego;
  20. informacje o terminach, w jakich strony mogą wszcząć postępowanie na podstawie niniejszej ustawy,
  21. informacje o tym, czy zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi są prowadzone główne postępowania upadłościowe, wtórne postępowanie upadłościowe lub terytorialne postępowanie upadłościowe;
  22. informacje o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej na mocy odpowiednich przepisów szczególnych,
  23. stopień zadowolenia zabezpieczonych wierzycieli i niezabezpieczonych wierzycieli w postępowaniu w ramach drugiej i trzeciej części niniejszej ustawy;
  24. stopień zadowolenia wierzycieli z postępowania wszczętego na podstawie części czwartej niniejszej ustawy;
 2. wykaz dłużników objętych postępowaniem upadłościowym i wykaz dłużników w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – w zakresie danych, o których mowa w akapicie czwartym lit. a);
 3. wykaz dłużników w procedurach, o których mowa w części czwartej niniejszej ustawy, w zakresie danych, o których mowa w akapicie czwartym lit. a);
 4. dalsze informacje na temat procedur przewidzianych w tej ustawie, opublikowanych w Dzienniku Handlowym;
 5. informacje na temat usług zamówionych przez administratora.

Czy dostęp do słowackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru i wyszukiwanie informacji są bezpłatne.

W jaki sposób przeszukiwać słowacki rejestrator?

Na Link otworzy się w nowym okniestronie głównej rejestru masy upadłości znajduje się bar wyszukiwania, w którym poszukiwany tekst może zostać przekazany bezpośrednio lub, w stosownych przypadkach, aby określić, czy należy poszukiwać tekstu w ramach kategorii „Kondania”, „Trustees”, „Assets” lub „Services”.

Historia rejestru upadłości Republiki Słowackiej

Program pomocy został wprowadzony w życie w 7.12.2015 r.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieRejestr partii w stanie upadłości


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2019