Rejestry upadłości - Słowacja

Visszaállít

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Strona zawiera krótki opis słowackiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje zawiera słowacki rejestr upadłości?

Link otworzy się w nowym oknieSekretarz jest systemem informacji administracji publicznej udostępnianym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej. System informatyczny rejestratora zawiera informacje na temat postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania w sprawie umorzenia długów na podstawie sekcji 10a (2) ustawy nr 7/2005 w sprawie upadłości i restrukturyzacji oraz zmiany niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

Rejestr partii w stanie upadłości ujawnia:

 1. szczegóły dotyczące procedur przewidzianych w ustawie nr 7/2005 w zakresie, w jakim:
  1. oznaczenie sądu,
  2. numer referencyjny sprawy;
  3. imię i nazwisko sądu, przed którym wytoczono powództwo,
  4. Oznaczenie wnioskodawcy i dłużnika, w przypadku
   4.1 osób fizycznych, imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania,
   4.2 osobę fizyczną przedsiębiorcy, nazwę handlową, imię i nazwisko, jeżeli inna niż nazwa handlowa, numer identyfikacyjny lub inna identyfikacja i lokalizacja przedsiębiorstwa,
   4.3 osoba prawna, nazwa handlowa, numer identyfikacyjny lub inna identyfikacja i miejscowość;
  5. wyznaczenie zarządcy lub pełnomocnika;
  6. adres rejestru wyznaczonego administratora lub adres rejestru upoważnionego administratora,
  7. datę wszczęcia postępowania dotyczącego niewypłacalności lub datę wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub datę przyznania ochrony wierzycieli;
  8. datę wydania postanowienia o upadłości, datę wydania zezwolenia na restrukturyzację lub datę planowanego terminu płatności;
  9. daty cofnięcia upadłości lub daty zakończenia restrukturyzacji;
  10. wskazanie, czy doszło do upadłości
  11. szczegółowe informacje dotyczące roszczeń w odniesieniu do wykazu wierzytelności na liście wierzytelności;
  12. dane dotyczące wierzytelności w stosunku do treści zastrzeżeń co do treści;
  13. wskazanie przez administratora sporządzenia planu płatności przez administratora,
  14. szczegółowe informacje o majątku dłużnika w zakresie inwentarza składników majątku,
  15. informacje o zgromadzeniu wierzycieli i szczegóły spotkania komitetu wierzycieli w miejscu, czasie i przedmiocie spotkania wierzycieli, imię i nazwisko wierzyciela, jeżeli jest on osobą fizyczną, lub imię i nazwisko wierzyciela, jeżeli jest on osobą prawną, informacje o tym, czy wierzyciel jest członkiem komisji wierzycieli, informacje na temat zakresu praw głosu wierzyciela oraz protokół posiedzenia komitetu wierzycieli,
  16. szczegóły dotyczące spotkania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym zgodnie z częścią czwartą niniejszego Aktu w odniesieniu do zakresu miejsca posiedzenia, czasu i przedmiotu spotkania wierzycieli,
  17. wzór dystrybucji;
  18. datę decyzji w sprawie umorzenia długów, jeżeli zgodnie z częścią czwartą niniejszego Aktu ogłoszono plan upadłości lub plan spłaty w ratach;
  19. informacje na temat wprowadzenia sprawozdania nadzorczego;
  20. informacje o terminach, w jakich strony mogą wszcząć postępowanie na podstawie niniejszej ustawy,
  21. informacje o tym, czy zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi są prowadzone główne postępowania upadłościowe, wtórne postępowanie upadłościowe lub terytorialne postępowanie upadłościowe;
  22. informacje o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej na mocy odpowiednich przepisów szczególnych,
  23. stopień zadowolenia zabezpieczonych wierzycieli i niezabezpieczonych wierzycieli w postępowaniu w ramach drugiej i trzeciej części niniejszej ustawy;
  24. stopień zadowolenia wierzycieli z postępowania wszczętego na podstawie części czwartej niniejszej ustawy;
 2. wykaz dłużników objętych postępowaniem upadłościowym i wykaz dłużników w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – w zakresie danych, o których mowa w akapicie czwartym lit. a);
 3. wykaz dłużników w procedurach, o których mowa w części czwartej niniejszej ustawy, w zakresie danych, o których mowa w akapicie czwartym lit. a);
 4. dalsze informacje na temat procedur przewidzianych w tej ustawie, opublikowanych w Dzienniku Handlowym;
 5. informacje na temat usług zamówionych przez administratora.

Czy dostęp do słowackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru i wyszukiwanie informacji są bezpłatne.

W jaki sposób przeszukiwać słowacki rejestrator?

Na Link otworzy się w nowym okniestronie głównej rejestru masy upadłości znajduje się bar wyszukiwania, w którym poszukiwany tekst może zostać przekazany bezpośrednio lub, w stosownych przypadkach, aby określić, czy należy poszukiwać tekstu w ramach kategorii „Kondania”, „Trustees”, „Assets” lub „Services”.

Historia rejestru upadłości Republiki Słowackiej

Program pomocy został wprowadzony w życie w 7.12.2015 r.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieRejestr partii w stanie upadłości


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2019