Μητρώα αφερεγγυότητας - Σλοβακία

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Η παρούσα σελίδα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Σλοβακίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι πληροφορίες περιέχει το μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας;

ΟΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο γραμματέας είναι πληροφοριακό σύστημα δημόσιας διοίκησης το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Το σύστημα πληροφοριών του καταχωρητή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αφερεγγυότητας, την αναδιάρθρωση και τη διαδικασία απαλλαγής σύμφωνα με το τμήμα 10α (2) του νόμου αριθ. 7/2005 σχετικά με την πτώχευση και την αναδιάρθρωση και την τροποποίηση ορισμένων πράξεων, όπως τροποποιήθηκε.

Το μητρώο του πτωχεύσαντα γνωστοποιεί:

 1. λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες βάσει του νόμου αριθ. 7/2005, στον βαθμό που:
  1. ο καθορισμός του δικαστηρίου,
  2. τον αριθμό αναφοράς της υπόθεσης·
  3. το όνομα και το επώνυμο του επιληφθέντος δικαστηρίου,
  4. Τον ορισμό του αιτούντος και του οφειλέτη, στην περίπτωση
   4.1 φυσικών προσώπων, το όνομα, το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο διαμονής του προσώπου, το
   4.2 φυσικό πρόσωπο του επιχειρηματία, την εμπορική επωνυμία, το όνομα και το επώνυμο, εάν διαφέρει από την εμπορική επωνυμία, τον αριθμό ταυτοποίησης ή άλλα στοιχεία ταυτότητας και έδρα της επιχείρησης,
   4.3 νομικό πρόσωπο, εμπορική επωνυμία, αριθμό ταυτοποίησης ή άλλο αναγνωριστικό και τόπο·
  5. ο διορισμός του διαχειριστή ή του διαχειριστή που αναλαμβάνει την ευθύνη·
  6. τη διεύθυνση του μητρώου του εντεταλμένου διαχειριστή ή τη διεύθυνση του μητρώου του εγκεκριμένου διαχειριστή,
  7. την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης ή την ημερομηνία χορήγησης της προστασίας των πιστωτών·
  8. την ημερομηνία της απόφασης αφερεγγυότητας, την ημερομηνία της έγκρισης της αναδιάρθρωσης ή την ημερομηνία κατά την οποία προορίζεται το πρόγραμμα πληρωμών·
  9. η ημερομηνία ανάκλησης της πτώχευσης ή η ημερομηνία περάτωσης της αναδιάρθρωσης·
  10. ένδειξη του κατά πόσον υπάρχει μικρή πτώχευση
  11. λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο του καταλόγου των απαιτήσεων στον κατάλογο των απαιτήσεων·
  12. τα στοιχεία σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται κατά της ουσίας του περιεχομένου των απαιτήσεων έναντι της ουσίας·
  13. υπόδειξη του διαχειριστή της κατάρτισης του σχεδίου πληρωμής από τον διαχειριστή,
  14. λεπτομέρειες των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο πλαίσιο της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων,
  15. πληροφορίες σχετικά με τη συνέλευση των πιστωτών και τα στοιχεία της συνεδρίασης της επιτροπής πιστωτών στον τόπο, την ώρα και το αντικείμενο της συνεδρίασης των πιστωτών, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή το όνομα του πιστωτή εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πληροφορίες για το κατά πόσον ο πιστωτής είναι μέλος της επιτροπής πιστωτή, πληροφορίες σχετικά με την έκταση των δικαιωμάτων ψήφου του πιστωτή και τα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής των πιστωτών,
  16. λεπτομέρειες για τη συνέλευση των πιστωτών σε πτώχευση σύμφωνα με το τέταρτο μέρος της παρούσας Πράξης, στο βαθμό που ο τόπος, η ώρα και το αντικείμενο της συνέλευσης των πιστωτών,
  17. το πρότυπο κατανομής·
  18. την ημερομηνία της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή από τα χρέη, εάν έχει κηρυχθεί σχέδιο πτώχευσης ή πληρωμής σε δόσεις σύμφωνα με το τέταρτο μέρος της παρούσας πράξης·
  19. πληροφορίες σχετικά με τη θέσπιση εποπτικής έκθεσης·
  20. πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για την άσκηση αγωγής από τους διαδίκους στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης,
  21. πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον η κύρια διαδικασία αφερεγγυότητας, η δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας ή η τοπική διαδικασία αφερεγγυότητας είναι σύμφωνες με τη σχετική ειδική νομοθεσία·
  22. πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής σύμφωνα με τη σχετική ειδική νομοθεσία,
  23. ο βαθμός ικανοποίησης των ενέγγυων πιστωτών και των μη εξασφαλισμένων πιστωτών στη διαδικασία βάσει του δεύτερου και του τρίτου μέρους του παρόντος νόμου·
  24. ο βαθμός ικανοποίησης των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε βάσει του τέταρτου μέρους του παρόντος νόμου·
 2. τον κατάλογο των οφειλετών σε πτώχευση και τον κατάλογο των οφειλετών στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο των δεδομένων που αναφέρονται στην τέταρτη παράγραφο στοιχείο α)·
 3. ο κατάλογος των οφειλετών στις διαδικασίες που αναφέρονται στο τέταρτο μέρος της παρούσας πράξης, στο πλαίσιο των δεδομένων που αναφέρονται στην τέταρτη παράγραφο στοιχείο α)·
 4. περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και έχουν δημοσιευθεί στο Εμπορικό Δελτίο.
 5. πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον διαχειριστή.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο και η αναζήτηση πληροφοριών είναι δωρεάν.

Πώς θα γίνει η αναζήτηση στον αρμόδιο μητρώου της Σλοβακίας;

Στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαρχική σελίδα του μητρώου πτώχευσης, μια γραμμή αναζήτησης είναι η γραμμή αναζήτησης, όπου το ζητηθέν κείμενο μπορεί να παρασχεθεί απευθείας ή, κατά περίπτωση, να προσδιοριστεί εάν το κείμενο πρέπει να αναζητηθεί στις κατηγορίες «konania», «Trustees», «Στοιχεία ενεργητικού» ή «Υπηρεσίες».

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Το καθεστώς τέθηκε σε λειτουργία για το 7.12.2015.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚήρυξή του σε πτώχευση


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/11/2019