Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Slovensko

Na tejto stránke nájdete krátky prehľad o slovenskom konkurznom registri.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje slovenský konkurzný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister úpadcov je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti SR, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo spravodlivosti SR.

V registri úpadcov sa zverejňujú:

a) údaje o konaniach podľa zákona č. 7/2005 Z. z. v rozsahu:

 1. označenie súdu,
 2. spisová značka konania,
 3. meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci,
 4. označenie navrhovateľa a dlžníka, ak ide o
  4.1 fyzickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko,
  4.2 fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena a miesto podnikania,
  4.3 právnickú osobu, obchodné meno a sídlo,
 5. označenie ustanoveného správcu alebo povereného správcu,
 6. adresa kancelárie ustanoveného správcu alebo adresa kancelárie povereného správcu,
 7. dátum začatia konkurzného konania alebo dátum začatia reštrukturalizačného konania,
 8. dátum vyhlásenia konkurzu alebo dátum povolenia reštrukturalizácie,
 9. dátum zrušenia konkurzu alebo dátum skončenia reštrukturalizácie,
 10. informácia o tom, či ide o malý konkurz,
 11. údaje o uplatnených pohľadávkach v rozsahu obsahových náležitostí zoznamu pohľadávok,
 12. údaje o uplatnených pohľadávkach proti podstate v rozsahu obsahových náležitostí evidencie pohľadávok proti podstate,
 13. údaje o majetku dlžníka v rozsahu obsahových náležitostí súpisu majetku podstát,
 14. údaje o schôdzi veriteľov a údaje o zasadnutí veriteľského výboru v rozsahu miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov, meno a priezvisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno veriteľa, ak ide o právnickú osobu, informácia o tom, či veriteľ je členom veriteľského výboru, informácia o rozsahu hlasovacích práv veriteľa a zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru,
 15. rozvrh výťažku,
 16. dátum povolenia oddlženia, ak bolo povolené,
 17. informácia o zavedení dozornej správy,
 18. informácie o lehotách pre účastníkov konania na vykonanie úkonov v konaniach podľa tohto zákona,

b) zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní v rozsahu údajov podľa písmena a) štvrtého bodu,

c) ďalšie informácie o konaniach podľa tohto zákona zverejnené v Obchodnom vestníku,

d) informácie o službách obstarávaných správcom.

Je prístup do slovenského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra a vyhľadávanie informácií je bezplatné.

Ako vyhľadávať v slovenskom registri úpadcov?

Na Odkaz sa zobrazí v novom okneúvodnej stránke registra úpadcov je vyhľadávacia lišta, kde možno priamo zadať hľadaný text, prípadne špecifikovať, či sa má hľadať daný text v kategóriách Konania, Správcovia, Majetky alebo Služby.

História konkurzného registra Slovenskej republiky

Systém bol uvedený do produkčnej prevádzky 7.12.2015.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister úpadcov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/09/2018