Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Временни мерки и обезпечителни мерки - Италия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

1 Какви са различните видове мерки?

Съществуват две основни подгрупи временни мерки: обезпечителни мерки (misure conservative), които включват налагане на запор върху имущество, и охранителни мерки (misure anticipatorie), каквито се прилагат често в областта на семейното право. Съществуват и спешни мерки (provvedimenti d’urgenza), предвидени в член 700 от Гражданския процесуален кодекс, чието съдържание се определя от съда във всеки отделен случай с оглед на характера на необходимите обезпечителни действия.

Временните и обезпечителните мерки имат следните основни характеристики: те се налагат въз основа на опростени и ускорени процедури, като правило имат временен характер и спомагателно естество по отношение на основното производство по спора. Зависимостта от основното производство обаче не е абсолютна. От 2005 г. насам в някои специфични случаи не е задължително временните мерки да бъдат последвани от решение по съществото по спора. В тези случаи временната мярка всъщност се превръща в самостоятелно и постоянно средство за защита, въпреки че в производството по същество съдът най-вероятно не би постановил същата мярка.

2 При какви условия могат да бъдат постановени такива мерки?

Постановяването на временна мярка зависи от изпълнението на две изисквания:

А) periculum in mora, т.е. наличие на основателни опасения, че до постановяването на решението по съществото на делото правото, което временната мярка е предназначена да защити, може да бъде непоправимо нарушено;

Б) fumus boni juris, т.е. допускане за вероятна основателност на предявения риск.

2.1 Производство

Искането за налагане на временна мярка се подава до компетентния съд, като по правило това е съдът, който разглежда основното дело. Съдът разглежда искането по съкратена процедура, като изслушва и двете страни, след което постановява временната мярка. Временната мярка може да бъде постановена и без изслушване на другата страна в случаи, когато призоваването на другата страна може да попречи на изпълнението на мярката.

2.2 Основни условия

Постановяването на временна мярка зависи от изпълнението на двете изисквания, посочени по-горе: periculum in mora и fumus boni juris.

3 Предмет и естество на тези мерки?

Това са временни мерки, които способстват за установяване на правото в решението по същество. Това важи в пълна степен по отношение на обезпечителните мерки, изискване за налагането на които е производството по основния спор да е висящо, но е само отчасти вярно по отношение на охранителните мерки, които остават в действие без оглед на това дали е налице висящо производство, макар и тези мерки да нямат същата правна сила, както окончателното съдебно решение, с което се урежда спорът между страните.

Съдържанието на временните мерки варира съобразно вида на опасностите, които те са предназначени да предотвратят. Например запорът се насочва срещу имуществото на длъжника. Заповедта за възстановяване на работа на незаконно уволнен работник, от друга страна, представлява задължение за извършване на действие.

3.1 Какви видове активи могат да бъдат обект на тези мерки?

С оглед на целта, която трябва да бъде постигната, обект на мерките може да бъде движимо или недвижимо имущество, както и произведения, които са предмет на интелектуална собственост и авторско право.

3.2 Какви са последиците от тези мерки?

Предназначението на обезпечителните мерки е да запазят правното и фактическото положение, което е налице към момента на подаване на молбата за постановяването им, за да се гарантира, че през времето, което е необходимо за приключване на основното производство, правата на ищеца няма да бъдат накърнени. Охранителните мерки, от друга страна, имат за цел да постигнат изпреварващо последиците, които ще породи окончателното решение по основното производство.

3.3 Каква е валидността на тези мерки?

Временните мерки остават в действие до постановяване на съдебното решение по основното производство, което ги замества. Обезпечителните мерки, условие за налагането на които е започване на основното производство по спора (например разрешение за учредяване на законен залог по член 670 от Гражданския процесуален кодекс или на запор по член 671 от Гражданския процесуален кодекс), губят своето действие, ако основното производство не започне или не продължи в срока, предвиден в закона или определен от съда, или ако не бъде внесено изискано от съда обезпечение. Охранителните мерки, включително нетипичните мерки (чието съдържание се определя не от закона, а от съда в съответствие с член 700 от Гражданския процесуален кодекс), дори ако не станат част от окончателното решение по делото, остават в действие, дори когато основното производство не започне или започне, но впоследствие бъде прекратено.

4 Има ли възможност за обжалване на наложена мярка?

Постановленията относно временните мерки, независимо дали с тях се удовлетворява или отхвърля искането за налагане на такива мерки, могат да се обжалват (съгласно член 669 terdecies) на основание незаконосъобразност или с цел да се доведат до знанието на въззивния съд нови обстоятелства и основания, възникнали във връзка с обезпечителното производство.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 30/07/2019