Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Miżuri interim u kawtelatorji - Italja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Il-miżuri kawtelatorji jikkonsistu f'miżuri protettivi (misure conservative) li jinkludu s-sekwestru tal-assi u miżuri antiċipatorji (misure anticipatorie) li huma frekwenti fil-liġi tal-familja. Hemm ukoll miżuri ta' urġenza (l-Artikolu 700 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) fejn il-kontenut tagħhom jiġi stabbilit mill-qorti fuq bażi individwali skont il-ħtieġa ta' prevenzjoni.

Il-karatteristiċi prinċipali tal-miżuri kawtelatorji huma: is-simplifikazzjoni u l-ħeffa fil-proċedura; bħala regola huma provviżorji; u huma anċillari għall-proċedimenti prinċipali in kwistjoni. Madankollu, din il-karatteristika ta' dipendenza fuq il-kawża prinċipali mhix assoluta. Mill-2005, f'xi każijiet speċifiċi l-miżuri provviżorji ma hemmx għalfejn jiġu segwiti minn sentenza fuq il-mertu. F'dawn il-każijiet, il-miżura provviżorja eventwalment issir strument permanenti u li joqgħod waħdu de facto, anki jekk jista' ma jkunx it-tip ta' miżura li tiġi ordnata f'sentenza fuq il-mertu tal-każ.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

Il-ħruġ ta' miżuri provviżorji huwa soġġett għal żewġ rekwiżiti:

A) il-periculum in mora,, jiġifieri l- biża' fondata li, sakemm tingħata s-sentenza fuq il-mertu, id-dritt li l-miżura provviżorja għandha l-għan li tħares tista' ssirlu ħsara irreparabbli;

B) il- fumus boni juris, jiġifieri li jrid ikun hemm każ prima facie għall-pretensjoni.

2.1 Il-proċedura

Ir-rikors għal miżura provviżorja jitressaq quddiem il-qorti kompetenti, li bħala regola ġenerali hija l-istess waħda li tkun qed tisma' l-kawża prinċipali. Il-qorti teżamina t-talba fil-qosor, tisma' liż-żewġ partijiet, u mbagħad tordna l-ħruġ tal-miżura provviżorja. Il-miżura provviżorja tista' tinħareġ ukoll mingħajr ma tinstema' l-kontroparti (inaudita altera parte), jekk id-dehra tal-kontroparti quddiem il-qorti għas-smigħ iġġib magħha preġudizzju fl-applikazzjoni tal-miżura.

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-ħruġ ta' miżura provviżorja huwa soġġett għaż-żewġ rekwiżiti msemmija hawn qabel:  periculum in mora e fumus boni juris.

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

Dawn huma miżuri ta' natura provviżorja sakemm tinqata' s-sentenza fil-proċediment prinċipali. Madankollu, jekk dan  huwa l-każ dejjem għal miżuri ta' protezzjoni, li jeħtieġu li l-kawża prinċipali tkun pendenti, dan huwa l-każ parzjalment biss fil-każ ta' miżuri antiċipatorji, li jibqgħu effettivi jkunx hemm kawża pendenti jew le, għalkemm ma jkollhomx l-istess saħħa daqs is-sentenza finali li tiddeċiedi dwar il-kwistjonijiet involuti fil-kawża.

Il-kontenut tal-miżuri provviżorji jvarja skont it-tip ta' periklu (periculum) li huma maħsuba jevitaw. Pereżempju, is-sekwestru kawtelatorju japplika għall-assi tad-debitur; min-naħa l-oħra, l-ordni sabiex jerġa' jitħaddem impjegat li jkun tkeċċa inġustament, huwa obbligu sabiex tittieħed azzjoni (facere.).

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

Skont il-bżonn, il-miżuri jistgħu japplikaw għal proprjetà immobbli kif ukoll proprjetà mobbli, iżda wkoll għall-proprjetà intellettwali u x-xogħlijiet protetti bid-dritt tal-awtur.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

Il-miżuri kawtelatorji huma mfassla biex jippreservaw is-sitwazzjoni fil-fatt u fid-dritt li tkun teżisti meta jkun tressaq ir-rikors, sabiex jassiguraw li ż-żmien meħtieġ għall-konklużjoni tal-proċedimenti prinċipali ma jikkawżax ħsara lid-drittijiet tar-rikorrent. Il-miżuri antiċipatorji, min-naħa l-oħra, huma mfassla biex jantiċipaw l-effetti tas-sentenza finali tal-proċediment prinċipali.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

Il-miżuri provviżorji jibqgħu fis-seħħ sakemm tingħata s-sentenza finali fil-proċediment prinċipali, li tieħu posthom. Il-miżuri protettivi, li għalihom tinħtieġ kawża (pereżempju awtorizzazzjoni għal sekwestru ġudizzarju fl-Artikolu 670 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, jew sekwestru kawtelatorju fl-Artikolu 671 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili), ukoll jitilfu l-effikaċja tagħhom jekk ma ssirx kawża jew ma titkomplix fiż-żmien stabbilit bil-liġi jew mill-qorti, jew fejn il-garanzija meħtieġa mill-qorti ma tingħatax. Il-miżuri antiċipatorji, anki dawk atipiċi (dawk li l-kontenut tagħhom jiġi stabbilit mhux mil-liġi iżda mill-qorti, skont l-Artikolu 700 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) , anki jekk ma jistgħux jiġu inklużi fis-sentenza finali, jibqgħu fis-seħħ anki jekk ma ssirx kawża jew jekk il-kawża tinfetaħ iżda mbagħad tiġi deżerta .

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

Jista' jsir appell mid-deċiżjonijiet dwar miżuri provviżorji, kemm jekk jilqgħu jew jiċħdu r-rikors (l-Artikolu 669 (l)) jew għaliex huma vizzjati, jew billi jiġu ppreżentati ċirkostanzi u raġunijiet addizzjonali lill-Qorti tal-Appell mhux inklużi fir-rikors oriġinali.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 30/07/2019