Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Международна съдебна практика


Международната общност е създала редица съдилища за уреждане на спорове във връзка с международното право. Тяхното правно естество се различава и обхватът на компетентността и обвързващият ефект на тяхната съдебна практика зависи до голяма степен от съответния учредителен акт.


Повечето международни съдилища разполагат с уебсайт, който осигурява достъп до техните съдебни решения и становища. По-долу ще откриете неизчерпателен списък на такива уебсайтове:

  • Връзката отваря нов прозорецЕСПЧ — Европейски съд по правата на човека: този съд е създаден от Съвета на Европа с цел да гарантира спазването на правата, заложени в Връзката отваря нов прозорецЕвропейската конвенция за правата на човека. Базата данни на ЕСПЧ също така съдържа бележки с информация относно съдебната практика.
  • Връзката отваря нов прозорецМС — Международен съд: основният съдебен орган на Организацията на обединените нации (ООН), създаден съгласно Хартата на Организацията на обединените нации. Ролята на Международния съд е да урежда в съответствие с международното право правни спорове, представени пред него от държави, и да предоставя консултативни становища по правни въпроси, отправени към него от упълномощени органи на ООН и специализирани агенции.
  • Връзката отваря нов прозорецМНС — Международен наказателен съд: независим и постоянен съд, който разглежда делата на лица, обвинени в тежки престъпления на световно равнище, а именно геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
  • Връзката отваря нов прозорецМТМП — Международен трибунал по морско право: съд, създаден съгласно Връзката отваря нов прозорецКонвенцията на ООН по морско право.
  • Връзката отваря нов прозорецСъд на ЕАСТ: този съд, създаден от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), изпълнява съдебната функция в рамките на системата на ЕАСТ, тълкува Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) по отношение на държавите от ЕАСТ, които са страни по споразумението. Понастоящем тези държави от ЕАСТ са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В допълнение има различни бази данни и източници на информация относно международната съдебна практика. Да споменем само няколко примера (този списък не отразява каквото и да било предпочитание по отношение на качество или съдържание):

  • Връзката отваря нов прозорецJURE, база данни, създадена от Европейската комисия, съдържа съдебна практика по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и относно признаването и принудителното изпълнение на съдебни решения в държава, различна от държавата на издаване на решението. Тук се включва съдебна практика по  международни конвенции (т.e. Брюкселската конвенция от 1968 г., Конвенцията от Лугано от 1988 г.), както и съдебна практика на ЕС и държавите-членки.
  • Връзката отваря нов прозорецСветовен институт за правна информация (структура за правни изследвания, разработена съвместно от няколко института за правна информация и други организации): бази данни и връзки за съдилища и съдебна практика
  • Връзката отваря нов прозорецЦентър по международно право „Лаутерпахт“ към университета в Кеймбридж.

Националните съдилища също прилагат и тълкуват международното право, така че техните решения и становища също са от интерес в това отношение. Някои от базите данни със съдебна практика, посочени по-горе, включват съдебна практика, установена от национални съдилища. Освен това можете да намерите информация по темата чрез страниците за съдебната практика на държавите-членки и съдебната практика на ЕС.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 30/10/2020