Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 44/2001


Обща информация

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, включително Дания, която е сключила с Европейската общност паралелно споразумение във връзка с Регламент (ЕО) № 44/2001 (Връзката отваря нов прозорецСпоразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела). Посоченото споразумение влезе в сила на 1 юли 2007 г.

Решенията, постановени в една държава членка, се признават в останалите държави членки без изискване за специално производство.

Съдебно решение, постановено в една държава членка и подлежащо на изпълнение в нея, се изпълнява в друга държава членка, когато по искане на някоя от заинтересуваните страни е обявено за изпълняемо в последната. Съгласно предвиденото в член 39 от Регламента молбата за деклариране на решението за изпълняемо се подава пред съда или компетентния орган, нотифициран от държавата членка. Съгласно член 43, параграф 2 и член 44 от Регламента решението по молбата за декларация за изпълняемост може да се обжалва пред съда, нотифициран от държавата членка.

Регламент (ЕО) № 44/2001 беше заменен с Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) № 1215/2012 (Регламент „Брюксел І“ (преработен текст) считано от 10 януари 2015 г. Новият регламент се прилага само по отношение на съдебни производства, които са образувани, автентични актове, които са официално съставени или вписани, и съдебни спогодби, които са одобрени или сключени на или след 10 януари 2015 г. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 44/2001 продължават да се прилагат спрямо съдебните решения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани преди 10 януари 2015 г., спрямо автентичните актове, официално съставени или вписани преди тази дата, както и спрямо съдебните спогодби, одобрени или сключени преди тази дата, които попадат в приложното поле на посочения регламент.

Регламент (ЕС) № 1215/2012 се прилага за Дания по силата на Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Необходимите законодателни промени в Дания влязоха в сила на 1 юни 2013 г.

В регламента са предвидени два формуляра.

Нотификациите, изпратени от държавите членки съгласно членове 75 и 76 от Регламент № 1215/2012, са достъпни тук.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 19/02/2019

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Белгия


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Няма такива.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Белгия — първоинстанционният съд (le tribunal de première instance).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Белгия:

а) що се отнася до жалба на ответника — първоинстанционният съд (tribunal de première instance или rechtbank van eerste aanleg, или erstinstanzliches Gericht);

б) що се отнася до жалба на ищеца — апелативният съд (cour d'appel или hof van beroep).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Белгия — касационна жалба.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/07/2017

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - България


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Международната компетентност на българските съдилища и други органи е налице, когато ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България", (чл. 4, ал. 1, т. 2 от КМЧП)

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Молбата за декларация за изпълняемост на съдебно решение или друг акт, постановен в друга държава - членка на Европейския съюз, се подава до окръжния съд. (чл. 623, ал. 1 от ГПК)

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд. (чл. 623, ал. б от ГПК, изр. 1).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд. (623, ал. 6 от ГПК, изр. 2).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/01/2019

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Чешка република


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Чешката република: член 86 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс (občanský soudní řád), изменен.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Чешката република: районните съдилища (okresní soudy).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Чешката република: районните съдилища (okresní soudy).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Чешката република касационна жалба (dovolání), искане за отмяна (žaloba pro zmatečnost) и искане за възобновяване на производството (žaloba na obnovu řízení)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/03/2019

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Естония


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Член 86 от Гражданския процесуален кодекс (Tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Окръжни съдилища (Maakohus)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Областни съдилища (Ringkonnakohus)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Жалба пред Върховния съд (Riigikohus)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/08/2019

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Хърватия


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Член 54 от Закона за уреждане на стълкновения на закони с правната уредба на други държави в определени отношения (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Общинските съдилища (općinski sudovi; ед.ч. općinski sud) по граждански дела и Общинският граждански съд в Загреб (Općinski građanski sud u Zagrebu) и търговските съдилища (trgovački sudovi; ед.ч. trgovački sud) по търговски дела.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Жалби по граждански дела могат да се подават до компетентните окръжни съдилища (županijski sudovi; ед.ч. županijski sud) чрез компетентните общински съдилища, докато жалбите по търговски дела трябва да се подават във Висшия търговски съд на Република Хърватия (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) чрез компетентните търговски съдилища.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Жалба се подава във Върховния съд на Република Хърватия (Vrhovni sud Republike Hrvatske).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 26/03/2018

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Кипър


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Кипър: член 21, параграф 2 от Закона за съдилищата (Закон № 14 от 1960 г.), с измененията.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Кипър — районният съд (Eparchiakó Dikastírio) или в случай на съдебно решение относно задължения за издръжка — съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Кипър — районният съд (Eparchiakó Dikastírio) или в случай на съдебно решение относно задължения за издръжка — съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Кипър жалби могат да се подават до административния съд (Dioikitikó Dikastírio).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/04/2019

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Унгария


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

В Унгария: член 57 от Законодателен указ № 13 от 1979 г. относно международното частно право (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

В Унгария — районният съд, действащ в съдебния район на компетентния окръжен съд (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Унгария — окръжните съдилища (törvényszék); в Будапеща — Окръжният съд на Будапеща-град (Fővárosi Törvényszék).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

В Унгария — искане за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/10/2017

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Малта


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Малта: членове 742, 743 и 744 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) — глава 12, и член 549 от Търговския кодекс — глава 13.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Малта, Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (Граждански съд с обща компетентност) или Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha (Съд на магистратите в Гозо при упражняване на висшестоящата си компетентност) или за решения по дела за издръжка — Reġistratur tal-Qorti (Деловодство на съда), сезирано чрез Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja (Министерство на правосъдието).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— Апелативният съд съгласно процедурата за обжалване, предвидена в Кодекса за организационното устройство и гражданския процес — глава 12.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Малта не съществува право на последващо обжалване пред други съдилища;

— за решения по дела за издръжка — Апелативният съд съгласно процедурата за обжалване, предвидена в Кодекса за организационното устройство и гражданския процес — глава 12.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 26/01/2017

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Португалия


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

В Португалия се прилага следното:

— член 63, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Código de Processo Civil), доколкото той предвижда съдилищата да имат извънтериториална компетентност, например съдът по седалището на клона, агенцията или филиала, делегацията или представителството (ако се намират в Португалия), когато се подава молба за връчване на документи на адреса на главното управление; и

— член 10 от Трудовия процесуален кодекс (Código de Processo do Trabalho), доколкото той предвижда съдилищата да имат извънтериториална компетентност, например съдът по местожителство на ищеца, когато се подава молба за започване на производство във връзка с трудов договор от работник срещу работодател.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

В Португалия: районният съд (Tribunal de Comarca).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Португалия: апелативният съд (Tribunal de Relação).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

В Португалия: обжалването е ограничено до такова по правен въпрос.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/08/2019

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Румъния


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Националните правила относно компетентността, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Регламента, са следните:

в Румъния: членове 1065—1081 от дял I „Международна компетентност на румънските съдилища“ от книга VII „Международно гражданско производство“ от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Румъния — „трибунал“ (tribunalul) (член 1, алинея 1 от член I2 от Закон № 191/2007 за одобряване на Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно мерките, необходими за прилагането на определени регламенти на Общността от датата на присъединяване на Румъния към ЕС, както е изменен; член 95, точка 1, член 1098 и член 1102, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Румъния — „апелативен съд“ (Curtea de apel) (член 96, точка 2 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Жалба (член 97, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/02/2017

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Швеция


Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Швеция: глава 10, член 3, първа алинея, първо изречение от Процесуалния кодекс (rättegångsbalken).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- районния съд (tingsrätt).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- районния съд, апелативния съд (hovrätt) или Върховния съд (Högsta domstolen).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- районния съд, апелативния съд или Върховния съд.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 10/02/2017