Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • ...
  • Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus - Bulgaaria


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Brüsseli I määrus


I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Bulgaaria kohtutel ja muudel ametiasutustel on rahvusvaheline kohtualluvus asjades, kus hageja või kaebuse esitaja on Bulgaaria kodanik või Bulgaaria Vabariigis registreeritud juriidiline isik (rahvusvahelise eraõiguse seadustiku artikli 4 lõiked 1 ja 2)

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Euroopa Liidu mõnes teises liikmesriigis välja antud kohtuotsuse või muu dokumendi täitmismääruse taotlus tuleb esitada provintsikohtusse (окръжен) (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 lõige 1).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Määrust võib vaidlustada Sofia apellatsioonikohtus (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 punkti b esimene lause).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Sofia apellatsioonikohtu otsuse võib edasi kaevata kõrgemale kassatsioonikohtule (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 teine lause).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/09/2020