Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 44/2001


Обща информация

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, включително Дания, която е сключила с Европейската общност паралелно споразумение във връзка с Регламент (ЕО) № 44/2001 (Връзката отваря нов прозорецСпоразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела). Посоченото споразумение влезе в сила на 1 юли 2007 г.

Решенията, постановени в една държава членка, се признават в останалите държави членки без изискване за специално производство.

Съдебно решение, постановено в една държава членка и подлежащо на изпълнение в нея, се изпълнява в друга държава членка, когато по искане на някоя от заинтересуваните страни е обявено за изпълняемо в последната. Съгласно предвиденото в член 39 от Регламента молбата за деклариране на решението за изпълняемо се подава пред съда или компетентния орган, нотифициран от държавата членка. Съгласно член 43, параграф 2 и член 44 от Регламента решението по молбата за декларация за изпълняемост може да се обжалва пред съда, нотифициран от държавата членка.

Регламент (ЕО) № 44/2001 беше заменен с Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) № 1215/2012 (Регламент „Брюксел І“ (преработен текст) считано от 10 януари 2015 г. Новият регламент се прилага само по отношение на съдебни производства, които са образувани, автентични актове, които са официално съставени или вписани, и съдебни спогодби, които са одобрени или сключени на или след 10 януари 2015 г. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 44/2001 продължават да се прилагат спрямо съдебните решения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани преди 10 януари 2015 г., спрямо автентичните актове, официално съставени или вписани преди тази дата, както и спрямо съдебните спогодби, одобрени или сключени преди тази дата, които попадат в приложното поле на посочения регламент.

Регламент (ЕС) № 1215/2012 се прилага за Дания по силата на Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Необходимите законодателни промени в Дания влязоха в сила на 1 юни 2013 г.

В регламента са предвидени два формуляра.

Нотификациите, изпратени от държавите членки съгласно членове 75 и 76 от Регламент № 1215/2012, са достъпни тук.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - Brussels I Regulation


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 06/10/2020