Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Määrusega nr 44/2001 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid


Üldine teave

Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades kohaldavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, sealhulgas Taani, kes on sõlminud Euroopa Ühendusega määruse nr 44/2001 kohta veel paralleelse lepingu (Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping). See leping jõustus 1. juulil 2007.

Ühes liikmesriigis tehtud kohtuotsust tunnustatakse teistes liikmesriikides ühtegi erimenetlust nõudmata.

Liikmesriigis tehtud ning selles riigis täitmisele pööratavat otsust täidetakse teises liikmesriigis, kui see on mõne huvitatud isiku taotlusel seal täidetavaks kuulutatud. Taotlus esitatakse kohtule või pädevale asutusele, kellest liikmesriik on määruse artikli 39 alusel teatanud. Täitmismääruse taotluse kohta tehtud otsuse võib edasi kaevata kohtule, kellest liikmesriik on määruse artikli 43 lõike 2 ja artikli 44 alusel teatanud.

Määrus (EÜ) nr 44/2001 on alates 10. jaanuarist 2015 asendatud Lingil klikates avaneb uus akenmäärusega (EL) nr 1215/2012 (Brüsseli I määrus (uuesti sõnastatud)). Uut määrust kohaldatakse üksnes 10. jaanuaril 2015 või pärast seda algatatud kohtumenetluste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud dokumentide ning kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete suhtes. Määruse (EÜ) nr 44/2001 kohaldamist jätkatakse enne 10. jaanuari 2015 algatatud kohtumenetlustes tehtud otsuste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud dokumentide ja kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete suhtes, mis kuuluvad nimetatud määruse kohaldamisalasse.

Taanis kohaldatakse määrust nr 1215/2012 Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva lepingu alusel. Vajalikud õigusaktide muudatused jõustusid Taanis 1. juunil 2013.

Määruses nähakse ette kaks tunnistuse vormi.

Liikmesriikide teated, mis on esitatud vastavalt määruse nr 1215/2012 artiklitele 75 ja 76, on kättesaadavad siin.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduv link

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - Brussels I Regulation


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 06/10/2020