Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 44/2001


Vispārīga informācija

Saite atveras jaunā logāPadomes 2000. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās piemēro starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ieskaitot Dāniju, kas ir ar Eiropas Kopienu noslēgusi paralēlu nolīgumu par Regulu Nr. 44/2001 (Saite atveras jaunā logāEiropas Kopienas un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās).
Šis nolīgums stājās spēkā 2007. gada 1. jūlijā.

Dalībvalstī pieņemtu spriedumu bez kādas īpašas procedūras atzīst pārējās dalībvalstīs.

Kādā dalībvalstī pieņemtu spriedumu, kas izpildāms minētajā valstī, izpilda citā dalībvalstī, ja pēc kādas ieinteresētās puses pieprasījuma tas ir pasludināts par izpildāmu attiecīgajā valstī. Pieteikumu iesniedz tiesā vai kompetentajā iestādē, ko dalībvalsts paziņojusi atbilstoši Regulas 39. pantam. Pārsūdzību par lēmumu attiecībā uz pieteikumu pasludināt izpildāmību iesniedz tiesā, ko attiecīgā dalībvalsts paziņojusi saskaņā ar Regulas 43. panta 2. punktu un 44. pantu.

Regula (EK) Nr. 44/2001 kopš 2015. gada 10. janvāra ir aizstāta ar Saite atveras jaunā logāRegulu (ES) Nr. 1215/2012 (regula "Brisele I" (pārstrādāta versija)). Šo jauno regulu piemēro tikai tiesvedībā, kura uzsākta, publiskiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesu izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti 2015. gada 10. janvārī vai pēc tam. Regulu (EK) Nr. 44/2001 turpina piemērot spriedumiem, kas pieņemti tiesvedībā, kura uzsākta, publiskiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesas izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti pirms 2015. gada 10. janvāra un kas ietilpst minētās regulas darbības jomā.

Regulu (ES) Nr. 1215/2012 piemēro Dānijā saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Vajadzīgie tiesību aktu grozījumi Dānijā ir stājās spēkā 2013. gada 1. jūnijā.

Regulā ir iekļautas divas veidlapas.

Saskaņā ar Regulas Nr. 1215/2012 75. un 76. pantu sniegtie dalībvalstu paziņojumi ir pieejami šeit.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - Brussels I Regulation


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 19/02/2019