Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 44/2001


Allmän information

Länken öppnas i ett nytt fönsterRådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område gäller mellan alla EU-länder, även Danmark, som har ingått en parallellöverenskommelse om förordning 44/2001 med EU (Länken öppnas i ett nytt fönsteravtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område). Överenskommelsen trädde i kraft den 1 juli 2007.

En dom som meddelats i ett medlemsland ska erkännas i övriga medlemsländer utan att något särskilt förfarande behöver användas.

En dom som har meddelats i ett medlemsland och som är verkställbar i det landet ska verkställas i ett annat medlemsland sedan domen, på ansökan av någon part, har förklarats vara verkställbar där. Ansökan ska lämnas till den domstol eller behöriga myndighet som landet har anmält enligt artikel 39 i förordningen. En ansökan om ändring av verkställbarhetsbeslutet ska lämnas till den domstol som medlemslandet har anmält enligt artiklarna 43.2 och 44 i förordningen.

Den 10 januari 2015 ersattes förordning (EG) nr 44/2001 av Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning (EU) nr 1215/2012 (Bryssel I-förordningen (omarbetning)). Den nya förordningen ska endast tillämpas på nya rättsliga förfaranden, officiella handlingar och förlikningar från och med den 10 januari 2015. Förordning (EG) nr 44/2001 fortsätter att vara tillämplig på rättsliga förfaranden, officiella handlingar och förlikningar från tiden före den 10 januari 2015 och som faller inom den förordningens tillämpningsområde.

Förordning nr 1215/2012 är tillämplig i Danmark enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. De nödvändiga lagändringarna i Danmark trädde i kraft den 1 juni 2013.

Förordningen innehåller två intygsformulär.

Medlemsländernas underrättelser enligt artiklarna 75 och 76 i förordning nr 1215/2012 finns på Bryssel I-förordningens webbplats.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - Brussels I Regulation


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 19/02/2019