Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen - Malta


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

– På Malta: Artiklarna 742, 743 och 744 i lagen om organisation och civilprocess – kap.12 (Code of Organisation and Civil Procedure) och artikel 549 i handelslagen – kap.13 (Commercial Code).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

– På Malta: First Hall of the Civil Court, Gozo Court of Magistrates in its superior jurisdiction eller, när det gäller beslut om underhållsskyldighet, Court Registrar efter framställan från justitieministern.

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

– Appellationsdomsolen (Court of Appeal) enligt det överklagandeförfarande som föreskrivs i lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure) – kap.12.

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

På Malta kan vidare talan i princip inte föras vid någon annan domstol. För domar om underhållsskyldighet: Appellationsdomstolen (Court of Appeal) enligt det överklagandeförfarande som föreskrivs i lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure) – kap.12.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 26/01/2017