Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I - Portugalsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

V Portugalsku sa uplatňujú nasledovné ustanovenia:

– článok 63 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil) v rozsahu, v akom súdom zaručuje extrateritoriálnu právomoc, napríklad v prípade súdu v sídle pobočky, agentúry alebo kancelárie, delegácie alebo zastúpenia (ak sídlia v Portugalsku), ak ide o procesný úkon voči administratívnemu ústrediu subjektu a

– článok 10 Pracovnoprávneho súdneho poriadku (Código de Processo do Trabalho) v rozsahu, v akom súdom zaručuje extrateritoriálnu právomoc, napríklad v prípade súdu v mieste bydliska žalobcu v konaní vyplývajúcom z pracovnej zmluvy, ktoré začne zamestnanec proti zamestnávateľovi.

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

V Portugalsku: okresný súd (Tribunal de Comarca).

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

V Portugalsku: odvolací súd (Tribunal de Relação).

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

V Portugalsku: odvolanie z právnych dôvodov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/02/2021