Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen - Portugal


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

I Portugal:

- artikel 63.1 i civilprocesslagen (Código de Processo Civil), i den mån som den föreskriver att domstolar har extraterritoriell behörighet, exempelvis domstolen på den plats där filialen, agenturen, kontoren, delegationen eller representationen har sitt säte (om de är placerade i Portugal), när ansökan om delgivning görs till huvudkontoret och

- artikel 10 i arbetsprocesslagen (Código de Processo do Trabalho), i den mån som den föreskriver att domstolar har extraterritoriell behörighet, exempelvis domstolen där sökanden har sin hemvist när det gäller en talan som en arbetstagare väcker mot en arbetsgivare på grundval av ett anställningsavtal.

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

Distriktsdomstolen (Tribunal de Comarca).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

Appellationsdomstolen (Tribunal da Relação)

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

Ett överklagande avseende en rättsfråga.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/08/2019