Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I - Rumunsko


príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

Vnútroštátnymi právnymi predpismi o určení právomoci v zmysle článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 nariadenia sú:

v Rumunsku: články 1065 až 1081 v rámci hlavy I „Medzinárodná právomoc rumunských súdov“ v kapitole VII „Medzinárodné občianske konanie“ zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku.

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

V Rumunsku: tribunál (tribunalul) (článok 1 ods. 1 v článku I2 zákona č. 191/2007 o schválení mimoriadneho vládneho nariadenia č. 119/2006, pokiaľ ide o opatrenia na uplatnenie predpisov Spoločenstva ku dňu pristúpenia Rumunska k EÚ, v znení zmien; článok 95 ods. 1, článok 1098 a článok 1102 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

V Rumunsku: odvolací súd (Curtea de apel) (článok 96 ods. 2 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku).

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

Dovolanie (recursul) (článok 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 17/06/2020