Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Ο δικαστικός πλειστηριασμός είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας εκτίθενται σε δημόσιο πλειστηριασμό περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη με σκοπό να συγκεντρωθεί το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να ικανοποιηθεί κάποια απαίτηση πιστωτή. Τον πλειστηριασμό μπορεί να διενεργεί δικαστής, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον αρμόδιο δικαστή, άλλη αρμόδια αρχή ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας (νομιμοποιούμενος βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε οικείας χώρας).


Δικαστικοί πλειστηριασμοί - ορισμός

Γλωσσάριο όρων σχετικών με τους δικαστικούς πλειστηριασμούς

Κατάλογος κρατών μελών της ΕΕ στα οποία ήδη εφαρμόζεται ο διαδικτυακός δικαστικός πλειστηριασμός

Ορισμός

Κατά κανόνα, του δικαστικού πλειστηριασμού προηγείται κατάσχεση, η οποία είναι μια πράξη μέσω της οποίας ο πιστωτής ή η αρμόδια αρχή προσδιορίζει και δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία που είναι κατάλληλα να οδηγήσουν σε ικανοποίηση της απαίτησης. Σε κατάσχεση υπόκεινται ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και απαιτήσεις που διατηρεί ο οφειλέτης έναντι τρίτων. Ωστόσο, στην περίπτωση των απαιτήσεων, η διαδικασία εκτέλεσης δεν ολοκληρώνεται με την πώληση της απαίτησης του οφειλέτη, αλλά με την εκχώρησή της στον πιστωτή του οφειλέτη.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ προβλέπονται διάφορα είδη δικαστικών πλειστηριασμών, με το σχετικό νομικό πλαίσιο να καθορίζεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υφίσταται η δυνατότητα διαδικτυακής διεξαγωγής των δικαστικών πλειστηριασμών, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας των εμπλεκόμενων προσώπων ενώπιον δικαστή, δικαστηρίου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Οι δικαστικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται συνήθως υπό τη διεύθυνση δικαστή, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή της πράξης της πώλησης σε τρίτο (ανεξάρτητο επαγγελματία ή εταιρεία που θα έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος). Ωστόσο, η διενέργεια των δικαστικών πλειστηριασμών μπορεί να ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε άλλα πρόσωπα (για παράδειγμα, σε δικαστικό επιμελητή ή άλλη αρχή εκτέλεσης). Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη διενέργεια δικαστικού πλειστηριασμού προηγείται, κατά κανόνα, η δέουσα δημοσιοποίησή του.

Σύντομα θα προστεθούν δεδομένα στις εθνικές σελίδες. Αν η σημαία στη δεξιά πλευρά της σελίδας για την εκάστοτε χώρα είναι απενεργοποιημένη, τότε δεν έχουν προστεθεί τα στοιχεία.

Γλωσσάριο όρων σχετικών με τους δικαστικούς πλειστηριασμούς

 1. Αντιπροσφορά – νέα προσφορά για ορισμένο περιουσιακό στοιχείο την οποία υποβάλλει πρόσωπο/εταιρεία σε δικαστικό πλειστηριασμό, προσφέροντας υψηλότερο τίμημα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την αγορά του στοιχείου.
 2. Βασική τιμή – η αξία των κατασχεθέντων (κινητών ή ακινήτων) περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη επί των οποίων επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση από τον πιστωτή ή την αρμόδια αρχή.
 3. Δημοσιοποίηση της πώλησης – για την πώληση κατασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου μέσω δικαστικού πλειστηριασμού, ο δικαστής ή το εξουσιοδοτημένο συναφώς από αυτόν πρόσωπο ή η αρμόδια αρχή πρέπει να δημοσιοποιήσουν την πώληση (τον τρόπο και τον τόπο πώλησης του περιουσιακού στοιχείου). Οι δικαστικοί πλειστηριασμοί συνήθως δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, συχνά όμως δημοσιοποιούνται και μέσω εφημερίδων.
 4. Δυνατότητα προηγούμενης εξέτασης του προς πώληση περιουσιακού στοιχείου – η δυνατότητα που παρέχεται στους δυνητικούς αγοραστές του προς πώληση περιουσιακού στοιχείου να το εξετάσουν και να διαπιστώσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (η εξέταση αυτή άλλοτε πραγματοποιείται μέσω φωτογραφιών και άλλοτε πραγματοποιείται διά ζώσης).
 5. Εγγυοδοσία – για να συμμετάσχει σε δικαστικό πλειστηριασμό, κάθε πρόσωπο υποχρεούται να καταθέσει εγγυοδοσία πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού. Η εγγυοδοσία επιστρέφεται στο τέλος του πλειστηριασμού στο πρόσωπο που την κατέθεσε, εφόσον δεν αγόρασε το περιουσιακό στοιχείο που εκπλειστηριάστηκε.
 6. Εμπειρογνώμονας που εκτιμά την αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων – εμπειρογνώμονας (στη σχετική αγορά) που χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων. Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να εκτιμήσει την πραγματική αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατάσταση στην οικεία αγορά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο.
 7. Κατακύρωση – το προς πώληση περιουσιακό στοιχείο κατακυρώνεται στο πρόσωπο που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα στο τέλος του δικαστικού πλειστηριασμού.
 8. Κατασχεθέν περιουσιακό στοιχείο – περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) του οφειλέτη επί του οποίου επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από πιστωτή ή την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει οικειοθελώς την οφειλή του. Για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακού στοιχείου, ο πιστωτής ή η αρμόδια αρχή πρέπει να κοινοποιήσει στον οφειλέτη κατάσχεση. Η κατάσχεση αυτή αποτελεί πράξη στην οποία ο πιστωτής ή η αρμόδια αρχή προσδιορίζει το περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση της οφειλής.
 9. Μεταβίβαση – η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα επί του πωληθέντος περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη στον αγοραστή.
 10. Προσφορά σε ανταγωνισμό με άλλα φυσικά πρόσωπα / εταιρείες – ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτηση ορισμένου περιουσιακού στοιχείου σε δικαστικό πλειστηριασμό.
 11. Πρόσωπο ή εταιρεία που έχει επιφορτιστεί με τη διεξαγωγή της πράξης της πώλησης – το πρόσωπο ή η εταιρεία που έχει επιφορτιστεί με την παροχή πληροφοριών στα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να αγοράσουν το περιουσιακό στοιχείο, τη δημοσιοποίηση της πώλησης του περιουσιακού στοιχείου, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών κατά τον πλειστηριασμό κ.λπ.

Κατάλογος των κρατών μελών της ΕΕ στα οποία ήδη εφαρμόζεται ο διαδικτυακός δικαστικός πλειστηριασμός

 1. Αυστρία (σε συνεργασία με τη Γερμανία)
 2. Γερμανία (σε συνεργασία με την Αυστρία)
 3. Εσθονία
 4. Ισπανία
 5. Ιταλία
 6. Κάτω Χώρες (μόνο για τις διαδικασίες εκτέλεσης που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία)
 7. Κροατία
 8. Λετονία (μόνο για τις διαδικασίες εκτέλεσης που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία)
 9. Ουγγαρία
 10. Πορτογαλία
 11. Φινλανδία.

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Εσθονία


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται από Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικό επιμελητή. Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν χρειάζεται να πωληθούν σε πλειστηριασμό αν ο οφειλέτης και ο αιτών καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την ικανοποίηση της απαίτησης, δηλαδή αν συμφωνηθεί ότι η η απαίτηση που προβάλλεται στη διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να ικανοποιηθεί διαφορετικά. Τέτοιες συμφωνίες πρέπει να συναφθούν με όλους τους αιτούντες. Οι συμφωνίες πρέπει να κοινοποιούνται στον δικαστικό επιμελητή, διαφορετικά ο τελευταίος προχωρά στις συνήθεις διαδικαστικές πράξεις.

Αν αιτήσεις για εκτέλεση προς είσπραξη οφειλής έχουν υποβληθεί από διαφορετικούς πιστωτές με διαφορετικούς δικαστικούς επιμελητές και η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη έχει ήδη κατασχεθεί από έναν εκ των δικαστικών επιμελητών, τότε δεν είναι δυνατή η κατάσχεση της εν λόγω ακίνητης περιουσίας από άλλο δικαστικό επιμελητή που έχει κινήσει διαδικασία εκτέλεσης αν δεν αποδεσμευτεί το ακίνητο από τον πρώτο δικαστικό επιμελητή.

Η αξία και η τιμή εκκίνησης των εκπλειστηριαζόμενων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται από εμπειρογνώμονα.

Οι διαδικτυακοί πλειστηριασμοί διεξάγονται σε ειδικό διαδικτυακό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπεριβάλλον πλειστηριασμών. Η ανακοίνωση πλειστηριασμού δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό στην επίσημη ηλεκτρονική έκδοση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAmetlikud Teadaanded και στο διαδίκτυο. Δικαστικός επιμελητής μπορεί να δημοσιεύσει ανακοίνωση και σε εφημερίδα που πωλείται στην περιοχή του πλειστηριασμού. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος ή του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής δημοσιεύει την ανακοίνωση σε άλλα μέσα με έξοδα του αιτούντος ή του οφειλέτη.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν τα περιουσιακά στοιχεία που εκπλειστηριάζονται από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης έως την έναρξη του πλειστηριασμού. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν επίσης το δικαίωμα να εξετάζουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που θα εκπλειστηριαστούν και πιστοποιητικά σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων αποτίμησης. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης, δεν ευθύνεται ούτε ο δικαστικός επιμελητής ούτε ο οφειλέτης για τυχόν ελαττώματα των πωλούμενων περιουσιακών στοιχείων. Δεν αποκλείεται ωστόσο πιθανή ευθύνη του δικαστικού επιμελητή ή του οφειλέτη για ζημία που έχει προκληθεί παρανόμως. Ο δικαστικός επιμελητής καθορίζει τον χρόνο εξέτασης των περιουσιακών στοιχείων. Αν τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην κατοχή του οφειλέτη, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να πραγματοποιηθεί η εξέταση εντός του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί για πράξεις εκτέλεσης. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων.

Αν τα περιουσιακά στοιχεία που θα εκπλειστηριαστούν ενδιαφέρουν περισσότερα πρόσωπα, μπορούν να συμμετάσχουν στον πλειστηριασμό όλα τα εν λόγω πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι όλα έχουν εγγραφεί δεόντως στον πλειστηριασμό. Η υποβολή προσφορών ξεκινά στην τιμή εκκίνησης και οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με την προσαύξηση της προσφοράς και στον χρόνο που έχει οριστεί για τον πλειστηριασμό. Αν υποβληθεί νέα προσφορά κατά το διάστημα παράτασης πριν από το τέλος του πλειστηριασμού, το τέλος του πλειστηριασμού παρατείνεται κατά τον χρόνο του διαστήματος παράτασης και ο πλειστηριασμός διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται προσφορές. Το διάστημα παράτασης διαρκεί από 1 έως 60 λεπτά. Στους διαδικτυακούς πλειστηριασμούς, η υψηλότερη προσφορά που έχει υποβληθεί στο περιβάλλον πλειστηριασμών έως το τέλος του πλειστηριασμού ανακηρύσσεται καλύτερη προσφορά. Η καλύτερη προσφορά ανακοινώνεται στο περιβάλλον πλειστηριασμών κατά την εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας του πλειστηριασμού.

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να ορίσει εγγυοδοσία για τους συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό ύψους έως 10% της τιμής εκκίνησης. Αν έχει οριστεί εγγυοδοσία, τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον πλειστηριασμό πρέπει να καταθέσουν την εγγυοδοσία αυτή. Η εγγυοδοσία μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω δικτυοτραπεζικής, στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζει ο δικαστικός επιμελητής ή στο περιβάλλον πλειστηριασμών μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Στους προφορικούς πλειστηριασμούς, οι εγγυήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 640 EUR μπορούν να καταβάλλονται σε μετρητά.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται σε διαδικασία εκτέλεσης ή πτώχευσης πωλούνται από δικαστικούς επιμελητές. Απλουστευμένοι πλειστηριασμοί διεξάγονται από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύλλογο Δικαστικών Επιμελητών και Συνδίκων Πτωχεύσεως.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται

Δεν υπάρχουν είδη πλειστηριασμών στις εσθονικές διαδικασίες εκτέλεσης και πτώχευσης στα οποία οι ανωτέρω κανόνες να εφαρμόζονται μόνο εν μέρει. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν ορισμένες διαφορές στους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών βάσει ειδικών νομικών διατάξεων.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στην Εσθονία υπάρχουν τα παρακάτω μητρώα:

 • Το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο είναι ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη επαλήθευση των γενικών στοιχείων, της περιοχής και των ιδιοκτητών, των υφιστάμενων περιορισμών και των υποθηκών που έχουν εγγραφεί επί καταχωρισμένων ακινήτων. Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, ο χρήστης πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η πρόσβαση στα λεπτομερή στοιχεία που καταχωρίζονται στα διαφορετικά τμήματα του κτηματολογίου είναι δυνατή με καταβολή του τέλους που ορίζεται στον τιμοκατάλογο.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο κτιρίων είναι δημόσιο ηλεκτρονικό μητρώο με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση και δημοσίευση στοιχείων σχετικά με κτίρια που βρίσκονται υπό κατασκευή ή χρησιμοποιούνται.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο οχημάτων παρέχει πληροφορίες σχετικά με οχήματα και ρυμουλκούμενα. Το μητρώο οχημάτων είναι δημόσια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ωστόσο η πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα που περιέχει (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων) είναι περιορισμένη.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο κινητών αξιών είναι το ηλεκτρονικό περιβάλλον υπηρεσιών του εσθονικού κεντρικού μητρώου κινητών αξιών, το οποίο απευθύνεται τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες και στο οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται έρευνες και να λαμβάνονται ταχέως πληροφορίες σχετικά με αξίες και τους λογαριασμούς αξιών που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο, εντός ορισμένων συμφωνημένων ορίων. Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, ο χρήστης πρέπει να ταυτοποιηθεί.
 • Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων περιλαμβάνει δεδομένα για όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στην Εσθονία. Παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες όχι μόνο για εταιρείες, ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύματα, αλλά και για κρατικές αρχές και αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και θεσμικά όργανα. Όποιος συνδεθεί κάνοντας χρήση της ταυτότητάς του, μπορεί να δει πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο χωρίς χρέωση.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο περιουσιακών στοιχείων συζύγων περιέχει δεδομένα σχετικά με το είδος της περιουσιακής σχέσης που έχει επιλεγεί και τις συμφωνίες περί περιουσιακών στοιχείων που έχουν υπογράψει οι σύζυγοι. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων συζύγων είναι δημόσιες και προσβάσιμες από όλους δωρεάν, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονηολόγιο είναι ηλεκτρονικό μητρώο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με νηολογημένα πλοία και πλοία που είναι υπό κατασκευή, καθώς και σχετικά με συναφή εμπράγματα δικαιώματα. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο νηολόγιο είναι δημόσια και έχουν νομική ισχύ. Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα από όλους ατελώς.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο αεροσκαφών προορίζεται για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για τη νηολόγηση και την αναγνώριση αεροσκαφών.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπιστωτικό μητρώο είναι το επίσημο μητρώο της Creditinfo και το μόνο μητρώο στην Εσθονία που περιέχει συνεπείς και υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με αθετημένες πληρωμές. Ιδρύθηκε το 2001 από τις εσθονικές τράπεζες. Για την πραγματοποίηση ερευνών στο μητρώο είναι απαραίτητη η καταβολή τέλους.
 • Έρευνες πραγματοποιούνται δωρεάν στα δημόσια ηλεκτρονικά μητρώα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που περιέχονται στα προαναφερθέντα εθνικά μητρώα είναι στο σύνολό τους ή εν μέρει δημόσιες. Η πραγματοποίηση έρευνας μπορεί να προϋποθέτει την ταυτοποίηση του προσώπου μέσω της χρήσης δελτίου ταυτότητας ή ηλεκτρονικής κινητής ταυτότητας (mobile ID) ή μέσω τράπεζας. Για ορισμένες έρευνες μπορεί να ισχύουν τέλη.

Οι δικαστικοί επιμελητές και οι σύνδικοι πτωχεύσεως πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζονται από τα επιμέρους μητρώα.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Στους πλειστηριασμούς που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης, τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί πωλούνται σύμφωνα με τον νόμο. Δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης των διαδικτυακών πλειστηριασμών παρέχεται στο ειδικό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπεριβάλλον πλειστηριασμών. Το δημόσιο περιβάλλον πλειστηριασμών διαχειρίζεται ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύλλογος Δικαστικών Επιμελητών και Συνδίκων Πτωχεύσεως.

Ανακοίνωση δημόσιου πλειστηριασμού δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό στην επίσημη έκδοση Ametlikud Teadaanded και στο διαδίκτυο. Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τη σχετική ανακοίνωση και σε εφημερίδα που πωλείται στην περιοχή του πλειστηριασμού. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος ή του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής δημοσιεύει την ανακοίνωση σε άλλα μέσα με έξοδα του αιτούντος ή του οφειλέτη.

Αν ένα πρόσωπο επιθυμεί να συμμετάσχει σε πλειστηριασμό, πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με τους κανόνες και έως την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση του πλειστηριασμού και να καταθέσει την εγγυοδοσία, εφόσον αυτή αποτελεί όρο για τη συμμετοχή στον πλειστηριασμό και εφόσον το εν λόγω πρόσωπο δεν απαλλάσσεται βάσει νόμου από την εγγυοδοσία. Προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες που έχουν την απαραίτητη δικαιοπρακτική ικανότητα και των οποίων το δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό δεν περιορίζεται βάσει νόμου ή για άλλον λόγο. Η αίτηση συμμετοχής σε δημόσιο πλειστηριασμό πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά ή ιδιοχείρως. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον δικαστικό επιμελητή, στη διεύθυνση που ορίζεται στην ανακοίνωση του πλειστηριασμού, ή με μεταφόρτωσή της στο περιβάλλον πλειστηριασμών. Η αίτηση συμμετοχής δεν χρειάζεται να είναι κρυπτογραφημένη, ωστόσο η ειδικότερη διαδικασία εγγραφής καθορίζεται από τον δικαστικό επιμελητή. Σε περίπτωση προφορικού πλειστηριασμού, ο φάκελος πρέπει να σφραγίζεται. Για την υποβολή προσφοράς στο διαδικτυακό περιβάλλον πλειστηριασμών, ο συμμετέχων πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας δελτίο ταυτότητας, ηλεκτρονική κινητή ταυτότητα ή όνομα χρήστη και κωδικό.

Οι απαιτούμενες πληρωμές (εγγυοδοσία, έξοδα, τίμημα αγοράς κ.λπ.) μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω δικτυοτραπεζικής, στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζει ο δικαστικός επιμελητής, ή στο περιβάλλον πλειστηριασμών μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον πλειστηριασμό πριν από την έναρξή του. Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με την έναρξη του πλειστηριασμού. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση σχετικά με την έναρξη του πλειστηριασμού. Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία του πλειστηριασμού στο δημόσιο περιβάλλον πλειστηριασμών. Οι προσφορές υποβάλλονται εντός ορισμένης προθεσμίας (μοντέλο eBay). Στους συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό παρέχεται υποστήριξη χρηστών (στα εσθονικά, τα ρωσικά και τα αγγλικά). Η ανωνυμία των συμμετεχόντων στον πλειστηριασμό διασφαλίζεται έως το τέλος του πλειστηριασμού.

Οι δημόσιοι πλειστηριασμοί που διοργανώνονται μεταξύ κρατών μελών αναμένεται να ενθαρρύνουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών και των εταιρειών των κρατών μελών της ΕΕ, να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πλειστηριασμούς και να προσελκύσουν υψηλότερο αριθμό συμμετεχόντων. Οι εν λόγω πλειστηριασμοί ενδέχεται επίσης να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για την πώληση περιουσιακών στοιχείων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2019

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Ελλάδα


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η κατάσχεση γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος (άρθρο 954 ΚΠολΔ) ή με την κατάσχεση του ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του οφειλέτη ή εμπράγματου δικαιώματος του οφειλέτη επάνω σε ακίνητο (άρθρο 992 ΚΠολΔ) από το δικαστικό επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση μπροστά σε ενήλικο μάρτυρα. Το κατασχεμένο εκτιμάται από τον δικαστικό επιμελητή ή τον πραγματογνώμονα που ο επιμελητής προσλαμβάνει κατά την κρίση του για αυτό το σκοπό. Υποχρεωτικά για τα ακίνητα ανεξάρτητος πραγματογνώμονας ορίζει την εμπορική αξία του ακινήτου.

Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει: α) ακριβή περιγραφή του κατασχεμένου πράγματος, ώστε να μη γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότητά του, β) αναφορά της εκτίμησης του κατασχεμένου που έκανε ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμονας, γ) τιμή πρώτης προσφοράς που για τα ακίνητα πρέπει να είναι η εμπορική αξία του κατασχεμένου ακινήτου, δ) αναφορά του εκτελεστού τίτλου στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, της επιταγής που επιδόθηκε στον οφειλέτη και του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, ε) αναφορά της ημέρας του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς και του ονόματος του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ` ου η εκτέλεση, συνοπτική περιγραφή των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, την τιμή πρώτης προσφοράς, το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, δημοσιεύεται δέκα (10) από την κατάσχεση στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Ο Πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι ως άνω διατυπώσεις, διαφορετικά είναι άκυρος.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό (άρθρο 959 ΚΠολΔ) ενώ το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται επίσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό (άρθρο 998 ΚΠολΔ).

Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, αφού οι υποψήφιοι πλειοδότες έχουν καταβάλει εγγυοδοσία και έχουν πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα σύμφωνα με το άρθρο 959 ΚΠολΔ. Οι πλειστηριασμοί διεξάγονται πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμες ημέρες και δη Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 1022-1033 ΚΠολΔ):

Κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 953 παρ.1 και 2, 982 και 992 ΚΠολΔ, ιδίως σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων (άρθρο 1022 ΚΠολΔ).

Αν διατάχθηκε να εκποιηθεί με πλειστηριασμό το κατασχεμένο δικαίωμα, το ειρηνοδικείο ορίζει τον υπάλληλο του πλειστηριασμού (άρθρο 1026 ΚΠολΔ) και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τον πλειστηριασμό κινητών.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Δεν υπάρχουν εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Δεν υπάρχουν βάσεις δεδομένων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό υλικών περιουσιακών στοιχείων ή απαιτήσεων του οφειλέτη. Υπάρχει μόνο κεντρικό σύστημα που τηρείται από την ΑΑΔΕ στο οποίο έχουν πρόσβαση συγκεκριμένες αρχές (Εισαγγελική Αρχή, Δ.Ο.Υ., Αρχή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος κ.α.), και στο οποίο εμφαίνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που τηρούνται σε ελληνικές τράπεζες.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Από την αρχή του 2018 όλοι οι πλειστηριασμοί διεξάγονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροeauction.gr.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/05/2019

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Ισπανία


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η δημοσιοποίηση των πλειστηριασμών γίνεται μέσω ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στο τμήμα «Administración de Justicia» («Απονομή δικαιοσύνης») της διαδικτυακής πύλης της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροB.O.E. (Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης), καθώς και στην ίδια τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικτυακή πύλη πλειστηριασμών.

Ο καθορισμός της τιμής γίνεται με βάση τις σχετικές νομικές διαδικασίες [άρθρο 637 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (LEC)], με τον διορισμό πραγματογνωμόνων. Μερικές φορές, για παράδειγμα στις κατασχέσεις, ο καθορισμός της τιμής δεν είναι αναγκαίος, διότι η αξία προσδιορίζεται ήδη προηγουμένως για τους σκοπούς του πλειστηριασμού. Ο καθορισμός της τιμής δεν είναι απαραίτητος ούτε στην περίπτωση των εθελοντικών πλειστηριασμών, όπου τα αγαθά μπορούν να εκπλειστηριαστούν χωρίς ελάχιστη τιμή ή χωρίς εκτίμηση της αξίας ή στην αξία που πρότειναν τα μέρη.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Στην ισπανική νομοθεσία η πώληση μπορεί επίσης να ανατεθεί σε εξειδικευμένα πρόσωπα ή φορείς, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς, και, αν το δικαστήριο συμφωνήσει με την εν λόγω διαδικασία, η πώληση ή ο πλειστηριασμός πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι ασύμβατοι με τον σκοπό της εκτέλεσης και ότι προστατεύονται τα συμφέροντα τόσο του επισπεύδοντος όσο και του καθού η εκτέλεση (άρθρο 641 του LEC).

Η διάταξη αυτή προβλέπει, στην πρώτη παράγραφο, ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι μπορούν να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα, για τα οποία έχουν δημιουργήσει τη δική τους Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις άμεσων πωλήσεων από τους συνδίκους στη φάση εκκαθάρισης της πτωχευτικής διαδικασίας.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Επί του παρόντος, η διαδικτυακή πύλη πλειστηριασμών εξασφαλίζει τη δημοσιότητα όλων των πλειστηριασμών που πραγματοποιούνται στην Ισπανία, τόσο των δικαστικών όσο και των συμβολαιογραφικών, εξαιρούνται όμως οι διοικητικοί πλειστηριασμοί (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών ή Κοινωνικών Ασφαλίσεων), αν και μελλοντικά προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους στη διαδικτυακή πύλη.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή πύλη οι πωλήσεις που, όπως προαναφέρθηκε, γίνονται από εξειδικευμένους φορείς, οι πλειστηριασμοί που γίνονται στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, όταν ο δικαστής έχει εγκρίνει άλλο τρόπο εκποίησης, και οι διαδικασίες εκτέλεσης στις οποίες τα μέρη, με κοινή συμφωνία, αποφασίζουν άλλο τρόπο εκποίησης με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού (άρθρο 640 LEC).

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

 • Ακίνητα: Τα Υποθηκοφυλακεία είναι αρμόδια για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εκπλειστηριαζόμενα ακίνητα, π.χ. πληροφοριών για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τη φυσική κατάστασή του, τη νομική του κατάσταση και τα δικαιώματα που το βαρύνουν, όπως π.χ. το δικαίωμα επικαρπίας επί ακινήτου.
 • Κινητά: Υπάρχει επίσης και το Μητρώο Κινητής Περιουσίας στο οποίο εγγράφονται αεροσκάφη, πλοία, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα με κινητήρα, βιομηχανικά μηχανήματα, εμπορικά καταστήματα, κεφαλαιουχικά αγαθά κ.λπ.
 • Άλλα μητρώα αγαθών: Ορισμένα αγαθά υπόκεινται σε ειδική δημοσιότητα λόγω της φύσης τους, πράγμα που μπορεί να συμβεί με τα άυλα αγαθά που καταχωρίζονται στο ισπανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Τη λειτουργία αυτήν την επιτελούν το Υποθηκοφυλακείο και το Μητρώο Κινητής Περιουσίας, τα οποία παρέχουν αμφότερα πληροφορίες για τους τίτλους κυριότητας και για όλους τους πιστωτές ενός περιουσιακού στοιχείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμβουλευθούν τα στοιχεία που υπάρχουν στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροιστότοπο του Κτηματολογίου. Όταν εισάγεται ο αριθμός κτηματολογικής εγγραφής του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου, η διαδικτυακή πύλη πλειστηριασμών δημιουργεί έναν σύνδεσμο που επιτρέπει τη δορυφορική απεικόνιση του ακινήτου μέσω πλατφορμών όπως το Google Earth.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδικτυακή πύλη πλειστηριασμών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2019

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Γαλλία


1. Publicité et fixation du prix des biens saisis

Όσον αφορά την κατάσχεση ακινήτων, οι όροι πώλησης συντάσσονται με ευθύνη του επισπεύδοντος πιστωτή: ως εκ τούτου, εκείνος ρυθμίζει το ύψος της τιμής πρώτης προσφοράς, το οποίο μπορεί όμως να αμφισβητήσει ο οφειλέτης, οπότε και ο δικαστής της εκτέλεσης αποφασίζει για το θέμα κατά την ολοκλήρωση της αρχικής ακροαματικής διαδικασίας.

Σε γενικές γραμμές, ο επαγγελματίας που προβαίνει στην πώληση καθορίζει την τιμή της πρώτης προσφοράς στον δημόσιο πλειστηριασμό κινητών πραγμάτων, δηλαδή την τιμή εκκίνησης της πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία κατοχυρώνονται στη συνέχεια στον τελευταίο υπερθεματιστή. Ο επαγγελματίας που προβαίνει στην πώληση μπορεί να καταφύγει στις υπηρεσίες πραγματογνώμονα, αν κάτι τέτοιο απαιτείται για την εκτίμηση περιουσιακού στοιχείου.

Όσον αφορά τις αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων, ο επισπεύδων πιστωτής μπορεί να προβεί προαιρετικά σε σχετικές πράξεις δημοσιότητας (βλέπε κατωτέρω, επόμενο στοιχείο) όσον αφορά τις αναγκαστικές πωλήσεις κινητών πραγμάτων, ο επαγγελματίας που θα προβεί στην πώληση μπορεί επίσης να προβεί σε δημοσιοποίηση στον δικό του ιστότοπο, ή στην περίπτωση δικαστικών εκπλειστηριαστών, στους ιστοτόπους του επαγγέλματος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.interencheres.com/ ή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.drouot.com/

Όσον αφορά την αναγκαστική πώληση κινητών πραγμάτων, είναι δυνατή η δημοσιοποίησή της μέσω του Τύπου. Όσον αφορά την αναγκαστική πώληση ακινήτων, είναι υποχρεωτική η δημοσίευση της ανακοίνωσης του πιστωτή σε εφημερίδα νομικών ανακοινώσεων, καθώς και περίληψης της ανακοίνωσης σε δύο τακτικά φύλλα τοπικών ή περιφερειακών εφημερίδων, και προαιρετική η δημοσιοποίησή της με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Για τις αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων, ο επισπεύδων πιστωτής πρέπει να αναρτήσει τη σχετική ανακοίνωση σε θέση εύκολα προσβάσιμη για το κοινό στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου.

Για τις αναγκαστικές πωλήσεις κινητών πραγμάτων, προβλέπεται δημοσιοποίηση με αφίσες που αναρτώνται στο δημαρχείο του δήμου στον οποίο κατοικεί ο οφειλέτης και στον τόπο της πώλησης.

Όσον αφορά την αναγκαστική πώληση κινητών πραγμάτων, είναι δυνατή η δημοσιοποίησή της μέσω φυλλαδίου ή καταλόγου.

Όσον αφορά την κατάσχεση κινητών πραγμάτων με σκοπό την πώλησή τους, η δημοσιοποίηση της πώλησης μπορεί να περιλαμβάνει περιγραφή των κινητών πραγμάτων και αναφορά της εκτίμησής τους.

Όσον αφορά την κατάσχεση ακινήτων, η ανακοίνωση που δημοσιεύεται και αναρτάται στους χώρους του δικαστηρίου αναφέρει το κατασχεθέν ακίνητο, παρέχει μια σύντομη περιγραφή του (φύση, ενδεχόμενη κατοχή, όλα τα γνωστά στοιχεία που σχετίζονται με το εμβαδό του) και αναφέρει το ποσό της πρώτης προσφοράς.

Τα κινητά πράγματα που πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της πώλησης από τον δικαστικό εκπλειστηριαστή ή τον εγκεκριμένο επαγγελματία που διοργανώνει την πώληση. Είναι δυνατόν να προηγηθεί έκθεση των κινητών πραγμάτων.

Στα κατασχεθέντα ακίνητα μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε ημερομηνίες και ώρες που καθορίζονται από τον δικαστή (άρθρο R.322-26 κώδικα διαδικασιών εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις [CPCE]) και οι επισκέψεις γίνονται με τη συνοδεία δικαστικού επιμελητή.

Σχετικά με τους πλειστηριασμούς, όσον αφορά τα κινητά πράγματα, αυτά κατοχυρώνονται στον τελευταίο υπερθεματιστή, ενώ διευκρινίζεται ότι η διάρκεια του πλειστηριασμού δεν είναι περιορισμένη, αλλά η διαδικασία δεν σταματά παρά μόνο μετά από τρεις προσκλήσεις για μεγαλύτερη προσφορά. Όσον αφορά την κατάσχεση ακινήτων, το σύστημα είναι σύστημα αυξανόμενων προσφορών, όπου κάθε προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη οι προσφορές σταματούν όταν παρέλθουν 90 δευτερόλεπτα από την τελευταία προσφορά (ο χρόνος αυτός μετράται με οπτικό και ηχητικό μέσο που σηματοδοτεί στο κοινό κάθε δευτερόλεπτο που παρέρχεται).

Δεν απαιτείται κατάθεση εγγύησης ή παροχή ασφάλειας για την αναγκαστική πώληση κινητών πραγμάτων. Ωστόσο, όσον αφορά την αναγκαστική πώληση ακινήτων, το πρόσωπο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πλειστηριασμό πρέπει να παραδώσει στον δικηγόρο του αμετάκλητη τραπεζική εγγύηση ή τραπεζική επιταγή εκδοθείσα εις διαταγή του μεσεγγυούχου ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, για ποσό που ισούται με 10% της πρώτης προσφοράς (το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 000 ευρώ). Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον πλειοδότη στο τέλος του πλειστηριασμού, αν δεν αναδειχθεί υπερθεματιστής.

2. Tiers autorisés à mener l'opération de vente

Οι δικαστικοί εκπλειστηριαστές, οι συμβολαιογράφοι, οι ορκωτοί εμπορομεσίτες και οι δικαστικοί επιμελητές είναι οι μόνοι επαγγελματίες με εξουσία οργάνωσης δημόσιων δικαστικών πλειστηριασμών κινητών πραγμάτων (ιδίως κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων).

3. Types de ventes judiciaires auxquelles les règles pourraient ne s'appliquer que partiellement

Όσον αφορά τα κινητά πράγματα, είναι δυνατή η διενέργεια εκούσιων πωλήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς, οι οποίοι υπόκεινται σε πολύ πιο ελαστικούς κανόνες απ’ ό,τι οι δικαστικοί πλειστηριασμοί. Εφαρμόζονται τα άρθρα L. 321-1 και επόμενα και R. 321-1 και επόμενα του εμπορικού κώδικα. Οι εκούσιες πωλήσεις δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες είναι δικαστικές.

4. Informations relatives aux registres nationaux des biens

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το κτηματολόγιο –το οποίο εκδίδει διοικητικά και φορολογικά έγγραφα– μπορεί να ενημερώνει τον πιστωτή για τα ακίνητα που κατέχει ο οφειλέτης στην περιοχή ενός δήμου, καθώς και για τη σύστασή τους (δομημένα ή αδόμητα ακίνητα, εμβαδό των οικοπέδων, φύση της τοποθεσίας). Επιπλέον, οι υπηρεσίες δημοσιότητας ακινήτων (διοικητικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών) τηρούν αρχείο ακινήτων για κάθε δήμο, το οποίο περιέχει, κάτω από το όνομα του κάθε ιδιοκτήτη και για κάθε ακίνητο, αποσπάσματα δημοσιευμένων εγγράφων, και το οποίο παρουσιάζει με τον τρόπο αυτό το νομικό καθεστώς του κάθε ακινήτου.

Όσον αφορά τα κινητά πράγματα, το SIV (σύστημα αναγνώρισης οχημάτων) επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και δίτροχων, τον αριθμό κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Υπάρχουν εθνικά μητρώα όπου πρέπει να καταχωρούνται τα πλοία (τα διατάγματα είναι υπό κατάρτιση), τα σκάφη (ηλεκτρονικό νηολόγιο που τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών) και τα αεροσκάφη (νηολόγιο που τηρείται από το υπουργείο στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία πολιτική αεροπορία). Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καταχωρίζονται σε εθνικό αρχείο, στο οποίο οι πιστωτές έχουν απευθείας πρόσβαση και το οποίο τηρείται από το INPI (εθνικό ινστιτούτο διανοητικής ιδιοκτησίας). Οι τίτλοι κινηματογραφικών έργων που προορίζονται για δημόσια προβολή στη Γαλλία καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων, που διαχειρίζεται υπάλληλος της φορολογικής διοίκησης, και οι τίτλοι των λογοτεχνικών έργων που υπόκεινται σε δικαίωμα προαίρεσης όσον αφορά την αγορά δικαιωμάτων διασκευής βρίσκονται στο μητρώο των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Όσον αφορά τα ακίνητα: το κτηματολόγιο τηρείται από κάθε δήμο, με πολλές σειρές εγγράφων (κτηματολογικό διάγραμμα, κτηματολογικό φύλλο, κτηματολογικό πίνακα) μόνο το κτηματολογικό διάγραμμα τηρείται ηλεκτρονικά. Το μητρώο ακινήτων τηρείται από τις υπηρεσίες δημοσιότητας ακινήτων, που συστήνονται σε τοπικό επίπεδο στην περιφέρεια του αρμόδιου πρωτοδικείου (tribunal de grande instance) (δεν τηρείται εθνικό μητρώο).

Για τα μηχανοκίνητα οχήματα, κάθε νομός τηρεί μητρώο, αλλά το SIV τηρεί εθνικό μηχανογραφημένο μητρώο.

Για τα σκάφη, το νηολόγιο είναι μηχανογραφημένο, και τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών για τα πλοία, υπάρχουν έξι διαφορετικά νηολόγια, που τηρούνται επίσης από το Υπουργείο Μεταφορών.

Για τα αεροσκάφη, το νηολόγιο τηρείται από το υπουργείο στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, και είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες που αφορούν τα διάφορα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας συγκεντρώνονται κεντρικά από έναν ενιαίο φορέα, το INPI, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε διάφορα έγγραφα μέσω του ιστοτόπου του.

Οι υπηρεσίες του κτηματολογίου είναι μερικώς προσβάσιμες Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστο διαδίκτυο. Συνίστανται απλώς στη δυνατότητα να συμβουλευτεί κανείς μόνο το κτηματολογικό διάγραμμα, και όχι τον κτηματολογικό πίνακα (ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες), όπως και το SIV, το γαλλικό διεθνές μητρώο που περιέχει τα πλοία που έχουν νηολογηθεί στη Γαλλία και τα μητρώα του INPI.

Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα μητρώα, δεδομένου ότι είναι δημόσια, υπόκεινται στις διατάξεις του κώδικα σχέσεων κοινού και διοίκησης (code des relations entre le public et l’administration), οι οποίες προβλέπουν ότι η πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα είναι δωρεάν όταν οι ενδιαφερόμενοι τα συμβουλεύονται επιτόπου, ενώ αντίγραφα χορηγούνται με τέλος ίσο με το μέγιστο κόστος έκδοσης του αντιγράφου, ή ακόμα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δωρεάν, όταν το έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Informations relatives aux bases de données permettant aux créanciers d'identifier les biens et les créances d'un débiteur

Το άρθρο L.152-1 του CPCE επιτρέπει στον δικαστικό επιμελητή να λαμβάνει πληροφορίες που του επιτρέπουν να προσδιορίσει τη διεύθυνση του οφειλέτη, την ταυτότητας και τη διεύθυνσης του εργοδότη του ή οποιουδήποτε τρίτου οφειλέτη ή θεματοφύλακα ρευστοποιημένων ή απαιτητών ποσών και της σύνθεσης των ακινήτων του οφειλέτη, από τις διοικητικές υπηρεσίες του δημοσίου, των περιφερειών, των γεωγραφικών διαμερισμάτων, των δήμων, των δημόσιων ιδρυμάτων ή οργανισμών που ελέγχονται από τη διοικητική αρχή.

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να απευθύνει άμεσα ερώτημα στη FICOBA (το εθνικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών το οποίο διαχειρίζονται οι φορολογικές αρχές και ενημερώνεται από τις τράπεζες) για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα του οφειλέτη καθώς και το πού τηρούνται αυτοί οι λογαριασμοί.

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να απευθύνει ερώτημα στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα ταμεία ανεργίας.

Σύμφωνα με το άρθρο L.152-2 του CPCE, οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώσουν τον δικαστικό επιμελητή που έχει εντολή από τον πιστωτή ως προς το αν έχουν ανοιχθεί στο όνομα του οφειλέτη ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, καθώς και πού τηρούνται αυτοί, αλλά καμία άλλη πληροφορία.

Το SIV (σύστημα αναγνώρισης οχημάτων), στο οποίο ο δικαστικός επιμελητής που έχει λάβει εντολή από τον πιστωτή μπορεί να έχει πρόσβαση, επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και δίτροχων, τον αριθμό κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

Ο πιστωτής δεν έχει απευθείας πρόσβαση σ’ αυτές τις βάσεις δεδομένων, αλλά μόνο μέσω του δικαστικού επιμελητή που έχει εντολή να προβεί στην αναγκαστική εκτέλεση.

6. Informations relatives aux ventes judiciaires en ligne

Όσον αφορά το καθεστώς των πλειστηριασμών κινητών πραγμάτων στη Γαλλία, διακρίνονται δύο τύποι διαδικτυακών πλειστηριασμών:

 • οι πλειστηριασμοί σε απευθείας σύνδεση, οι οποίοι είναι εν μέρει άυλοι: η φυσική πώληση γίνεται σε συγκεκριμένο τόπο, και μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του επαγγελματία που διενεργεί την πώληση ή σε έναν από τους ειδικούς ιστοτόπους στη διάθεση του επαγγέλματος του δικαστικού εκπλειστηριαστή (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.interencheres.com/ ή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.drouotlive.com/). Αυτοί οι δικαστικοί πλειστηριασμοί επιτρέπονται καθώς τίποτα δεν τους εμποδίζει, και επί του παρόντος παρουσιάζουν αύξηση.
 • οι διαδικτυακοί πλειστηριασμοί που είναι εξολοκλήρου άυλοι: η πώληση διενεργείται μόνο στο διαδίκτυο, χωρίς φυσική παρουσία σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Οι πλειστηριασμοί αυτοί δεν επιτρέπονται σε δικαστικές υποθέσεις (ενώ επιτρέπονται, αντίθετα, στην περίπτωση των εκούσιων πωλήσεων) από τον νόμο, λόγω τεχνικών νομικών κωλυμάτων τα οποία τους απαγορεύουν.

Οι (εν μέρει) άυλοι πλειστηριασμοί επιτρέπονται μόνο για κινητά πράγματα.

Οι επαγγελματίες που διενεργούν τις πωλήσεις μπορούν να προβούν σε διασυνοριακή αναγγελία αυτών, και προσφορά μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε πλειοδότης, ανεξάρτητα από τη θέση και την εθνικότητά του, είτε ο πλειστηριασμός διενεργείται σε απευθείας σύνδεση είτε όχι (εξάλλου υπάρχουν μηχανισμοί εξ αποστάσεως πλειστηριασμών, στο πλαίσιο των οποίων εντολές αγοράς υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά).

Για να συμμετάσχει ένα πρόσωπο σε άυλο πλειστηριασμό (δυνάμει υπερθεματιστής) δεν υποχρεούται να παράσχει υπογραφή, αλλά ο επαγγελματίας που είναι υπεύθυνος για την πώληση μπορεί να ζητήσει αντίγραφο τραπεζικής κάρτας. Η εγγραφή διενεργείται ενώπιον του επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την πώληση, και μπορεί καταρχήν να πραγματοποιηθεί με κάθε μέσο, με το πιο συνηθισμένο ίσως να είναι η εγγραφή μέσω του ιστοτόπου μέσω του οποίου μεταδίδεται ο πλειστηριασμός. Επιτρέπονται γραπτές εντολές αγοράς, ανεξάρτητα από το μέσο υποβολής τους.

Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής ορίζονται από τον επαγγελματία ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πώληση.

Ο απομακρυσμένος πλειοδότης δεν είναι ανάγκη να είναι παρών αυτοπροσώπως (παρά μόνο εφόσον το επιθυμεί). Μπορεί να παρακολουθήσει τον πλειστηριασμό σε απευθείας σύνδεση και να δώσει την εντολή του σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί επίσης να καταχωρήσει μία ή περισσότερες εντολές αγοράς πριν από την πώληση, και σ’ αυτή την περίπτωση, οι προσφορές αυξάνονται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του από την αρχή. Γενικά, είναι δυνατή η τηλεφωνική σύνδεση κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού.

Η δυνατότητα μετάφρασης εξαρτάται από τις ικανότητες του επαγγελματία που είναι επιφορτισμένος με την πώληση και των βοηθών του, καθώς οι σχετικοί κανονισμοί δεν προβλέπουν καμία σχετική υποχρέωση.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των ιστοτόπων πωλήσεων, μόνο τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί για τον διαδικτυακό πλειστηριασμό μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτόν μέσω του εν λόγω ιστοτόπου. Το κοινό ωστόσο έχει πρόσβαση στον πλειστηριασμό στον τόπο όπου αυτός διενεργείται.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/03/2018

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Κροατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Οι δικαστικοί πλειστηριασμοί χρησιμοποιούνται για την πώληση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εκτέλεσης (Ovršni zakon) [Narodne Novine (NN Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αρ. 112/12, 25/13, 93/14 και 55/16, εφεξής: ΝΕ]. Την 1η Ιανουαρίου 2015 τέθηκε σε ισχύ στην Κροατία σύστημα πώλησης κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μέσω διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών, για διαδικασίες που κινούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Ακίνητα

Η εκτέλεση επί ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με την καταχώριση της πράξης εκτέλεσης στο κτηματολόγιο, τον καθορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας, την πώληση της εν λόγω περιουσίας και την ικανοποίηση της απαίτησης του/των επισπεύδοντος/-ων από τα έσοδα της πώλησης.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται με πόρισμα που εκδίδει το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια και βασίζεται σε αιτιολογημένη κρίση και γνωμοδότηση εξουσιοδοτημένου πραγματογνώμονα ή εκτιμητή κατά τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας, λαμβάνονται επίσης υπόψη ορισμένα δικαιώματα και βάρη επί του ακινήτου που θα συνεχίσουν να υφίστανται και μετά την πώληση και μειώνουν την αξία του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, το δικαστήριο εκδίδει πόρισμα σχετικά με την πώληση, καθορίζοντας την αξία του ακινήτου και τον τρόπο και τους όρους πώλησής του.

Το άρθρο 92 παράγραφοι 2 και 3 του ΝΕ προβλέπει ότι τα μέρη μπορούν να καθορίζουν την αξία του ακινήτου με δικαστική ή εξωδικαστική συμφωνία, η οποία αποτελεί τη βάση για σύσταση εμπράγματου ή άλλου περιουσιακού δικαιώματος που συστήνεται για τη εξασφάλιση της απαίτησης της οποίας επιδιώκεται η ικανοποίηση.

Τα ακίνητα πωλούνται μέσω διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών που διεξάγονται από την οικονομική υπηρεσία (Financijska agencija εφεξής: FINA) κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής. Το αίτημα πώλησης και άλλα έγγραφα της διαδικασίας πώλησης του ακινήτου υποβάλλονται στα τοπικά κέντρα της FINA που έχουν κατά τόπο αρμοδιότητα ανάλογα με τον τόπο και την αρμοδιότητα του δικαστηρίου εκτέλεσης.

Οι διαδικτυακοί δικαστικοί πλειστηριασμοί ξεκινούν με πρόσκληση συμμετοχής.

Στον πρώτο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό τα ακίνητα δεν μπορούν να πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη από τα τέσσερα πέμπτα της προσδιορισθείσας αξίας τους. Στον δεύτερο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό τα ακίνητα δεν μπορούν να πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη από τα τρία πέμπτα της προσδιορισθείσας αξίας τους (άρθρο 102 παράγραφοι 1 και 2 του ΝΕ).

Οι προσφορές υποβάλλονται για διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Αν δεν υποβληθούν έγκυρες προσφορές στον πρώτο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό, ο δεύτερος πλειστηριασμός ξεκινά με τη δημοσίευση πρόσκλησης συμμετοχής την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού.

Αν δεν υποβληθούν έγκυρες προσφορές ούτε στον δεύτερο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό, η FINA ενημερώνει το δικαστήριο. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο αναστέλλει την εκτέλεση.

Ο διαδικτυακός δικαστικός πλειστηριασμός λήγει κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση συμμετοχής (άρθρο 103 παράγραφος 2 του ΝΕ).

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτου μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού και με τη λήψη ειδοποίησης από τη FINA, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση κατακύρωσης του ακινήτου. Στην εν λόγω απόφαση ορίζει ότι αφού η απόφαση καταστεί οριστική και ο αγοραστής καταβάλει το τίμημα αγοράς, το δικαίωμα κυριότητας του ακινήτου που έχει κατακυρωθεί μεταγράφεται υπέρ αυτού στο κτηματολόγιο και τυχόν δικαιώματα ή βάρη που συνοδεύουν το περιουσιακό στοιχείο και παύουν να υφίστανται με την πώλησή του εξαλείφονται.

Αφού η απόφαση κατακύρωσης του ακινήτου στον αγοραστή καταστεί οριστική, το δικαστήριο ορίζει ημερομηνία συζήτησης για την κατανομή του τιμήματος αγοράς.

Κινητά

Η εκτέλεση επί κινητών πραγμάτων πραγματοποιείται μέσω της κατάσχεσης ενυπόθηκου, της εκτίμησης, της κατάσχεσης ή της αποστολής του περιουσιακού στοιχείου, της ανάθεσης του περιουσιακού στοιχείου στο δικαστήριο, τον επισπεύδοντα δανειστή ή τρίτο μέρος, την πώλησή του και την ικανοποίηση της απαίτησης του επισπεύδοντος δανειστή από τα έσοδα της εν λόγω πώλησης.

Τα κινητά πράγματα πωλούνται μέσω προφορικού δικαστικού πλειστηριασμού ή μέσω άμεσης συναλλαγής. Ο τρόπος πώλησης καθορίζεται με πόρισμα του δικαστηρίου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το κινητό  πωλείται στον υπερθεματιστή.

Η πώληση του κινητού πράγματος ανακοινώνεται σε εύθετο χρόνο στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου, μπορεί ωστόσο να ανακοινωθεί και κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την πώληση ακινήτων.

Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της πώλησης κοινοποιούνται στον επισπεύδοντα δανειστή και τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη.

Κατόπιν πρότασης του επισπεύδοντα, η πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού, στον οποίο εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του ΝΕ σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς ακινήτων (άρθρο 149 παράγραφος 7 του ΝΕ).

Στον πλειστηριασμό, το κινητό πράγμα δεν μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη από το ήμισυ της εκτιμώμενης αξίας του. Δεν μπορεί να πωληθεί σε χαμηλότερη τιμή ούτε στο χρονικό διάστημα που έχει προσδιοριστεί από το δικαστήριο για την πώληση μέσω άμεσης συναλλαγής.

Αν το κινητό πράγμα δεν πωληθεί μέσω του πλειστηριασμού ή μέσω άμεσης συναλλαγής, αναστέλλεται η εκτέλεση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης του κινητού πράγματος, ο αγοραστής πρέπει να καταβάλει το τίμημα της αγοράς και να αναλάβει το κινητό πράγμα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο πλειστηριασμός ή η πώληση μέσω άμεσης συναλλαγής. Αν ο αγοραστής δεν καταβάλει το τίμημα αγοράς, ο πλειστηριασμός θεωρείται άκαρπος.

Η πώληση κινητού πράγματος που κατασχέθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης μπορεί να ανατεθεί σε πιστοποιημένο εντολοδόχο. Οι δραστηριότητες του πιστοποιημένου εντολοδόχου οργανώνονται και υλοποιούνται από το οικονομικό επιμελητήριο της Κροατίας.

Οι πλειστηριασμοί κινητών πραγμάτων από εντολοδόχο διενεργούνται από τον συμβολαιογράφο.

Μετά την πώληση του κινητού πράγματος, ο εντολοδόχος το παραδίδει στον αγοραστή έναντι καταβολής του τιμήματος αγοράς.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Ακίνητα

Στην Κροατία, οι πωλήσεις ακινήτων πραγματοποιούνται από τη FINA. Το δικαστήριο, εκτός από το αίτημα πώλησης που υποβάλλεται στο προβλεπόμενο έντυπο, πρέπει να παραδώσει στην FINA την απόφαση εκτέλεσης, το απόσπασμα του κτηματολογίου και το πόρισμα που αφορά την πώληση.

Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου μέσω άμεσης συναλλαγής, το ακίνητο πωλείται μέσω προσώπου εξουσιοδοτημένου να πραγματοποιεί πωλήσεις ακινήτων, διαχειριστή εκτέλεσης, συμβολαιογράφου ή με άλλο τρόπο.

Κινητά

Οι προφορικοί δικαστικοί πλειστηριασμοί κινητών πραγμάτων διενεργούνται από δικαστικό επιμελητή. Στο πόρισμά του, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού σε συμβολαιογράφο (άρθρο 149 παράγραφος 2 του ΝΕ). Η πώληση κινητού πράγματος που κατασχέθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης μπορεί να ανατεθεί σε πιστοποιημένο εντολοδόχο. (άρθρο 152 παράγραφος 1 του ΝΕ)

Κατόπιν πρότασης του επισπεύδοντος δανειστή, η πώληση κινητών πραγμάτων πραγματοποιείται με διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό που διενεργείται από τη FINA.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία  οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Ακίνητα

Τα ακίνητα πωλούνται μέσω διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών. Οι διαδικτυακοί δικαστικοί πλειστηριασμοί ξεκινούν με πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό (άρθρο 97 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Τα μέρη, οι ενυπόθηκοι δανειστές και οι δικαιούχοι προσωπικών δουλειών και βαρών επί του ακινήτου που παύουν να ισχύουν με την πώλησή του μπορούν να συμφωνήσουν, το αργότερο έως τον χρόνο πώλησης του ακινήτου στον διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό, την πώληση του εν λόγω ακινήτου μέσω άμεσης συναλλαγής από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να διενεργεί συναλλαγές που αφορούν ακίνητα, δικαστικό επιμελητή, συμβολαιογράφο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (άρθρο 97 παράγραφος 6 του ΝΕ).

Σε περίπτωση πώλησης μέσω άμεσης συναλλαγής, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση κατακύρωσης του ακινήτου που πωλήθηκε μέσω άμεσης συναλλαγής, αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι νομιμότητας της πώλησης (άρθρο 104 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου και αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα στα οποία επιδίδεται το αποτέλεσμα σχετικά με την πώληση του ακινήτου (άρθρο 104 παράγραφος 2 του ΝΕ).

Κινητά

Τα κινητά πράγματα πωλούνται μέσω προφορικού δικαστικού πλειστηριασμού ή μέσω άμεσης συναλλαγής. Ο τρόπος πώλησης καθορίζεται με πόρισμα του δικαστηρίου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το κινητό πράγμα πωλείται σε αυτόν που υποβάλει την καλύτερη προσφορά (άρθρο 149 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Η σύμβαση πώλησης μέσω άμεσης συναλλαγής συνάπτεται μεταξύ του αγοραστή αφενός και του δικαστικού επιμελητή ή άλλου προσώπου που ασκεί δραστηριότητα εντολοδόχου αφετέρου. Ο δικαστικός επιμελητής πωλεί το κινητό στο όνομα και για λογαριασμό του καθού η εκτέλεση οφειλέτη και το πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα εντολοδόχου στο όνομα του ιδίου και για λογαριασμό του καθού (άρθρο 149 παράγραφος 3 του ΝΕ).

Κατόπιν πρότασης του επισπεύδοντα δανειστή, η πώληση κινητών πραγμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού, στον οποίο θα έχουν εφαρμογή κατ’ αναλογία οι διατάξεις του νόμου σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς κινητών πραγμάτων (άρθρο 149 παράγραφος 7 του ΝΕ).

Η πώληση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο δικαστικής και συμβολαιογραφικής ασφάλειας με τη μεταβίβαση κυριότητας και δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την πώληση ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων για τον σκοπό της εκτέλεσης.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στην Κροατία τηρούνται τα παρακάτω μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

 • βιβλία κτηματολογίου που αφορούν το νομικό καθεστώς ακινήτων στην επικράτεια της Κροατίας,
 • μητρώο μηχανοκίνητων οχημάτων,
 • νηολόγιο,
 • νηολόγιο αεροσκαφών,
 • μητρώο μετοχών και άυλων τίτλων,
 • μητρώο εγγράφων δικαστικής και συμβολαιογραφικής ασφάλειας (μητρώο εμπράγματων ασφαλειών),
 • ενιαίο μητρώο λογαριασμών,
 • άλλα βιβλία μητρώων και μητρώα.

Τα μητρώα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή από διάφορες κρατικές αρχές και είναι προσβάσιμα ηλεκτρονικά (π.χ. με πρόσβαση σε μητρώο νομικών προσώπων που τηρείται από τα εμπορικά δικαστήρια).

Για τη λήψη δεδομένων από τις κρατικές αρχές είναι συνήθως απαραίτητο να πληρωθεί το ανάλογο τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από κάθε μεμονωμένη κρατική αρχή και καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο περί διοικητικών τελών (NN αρ. 115/16) και το διάταγμα περί καταλόγου διοικητικών τελών (NN αρ. 8/17). Διοικητικά τέλη έως 100,00 HRK καταβάλλονται με παράβολα, ενώ αυτά που υπερβαίνουν τα 100,00 HRK μπορούν να καταβληθούν μέσω δικτυοτραπεζικής.

Ο κατάλογος ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης ρυθμίζεται από τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης μητρώου ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης (NN αρ. 115/12 και αρ. 156/14).

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Το άρθρο 18 του ΝΕ προβλέπει υποχρέωση των κρατικών αρχών να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον οφειλέτη κατόπιν αιτήματος προσώπου που υποστηρίζει ότι προτίθεται να κινήσει διαδικασία εκτέλεσης ή διαδικασία σύστασης ασφάλειας, εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

 • Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο ορισμένο πρόσωπο είναι καταχωρισμένο στο μητρώο ταξινομημένων και καταχωρισμένων οχημάτων ως κύριος του οχήματος και σχετικά με το είδος, τη μάρκα, τον τύπο, το μοντέλο, το έτος παραγωγής και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και σχετικά με τυχόν βάρη που έχουν συσταθεί επί αυτού.
 • Ο οργανισμός κεντρικού αποθετηρίου και εκκαθάρισης (Central Depository and Clearing Company) ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που τηρούν λογαριασμούς ονομαστικών τίτλων ή άυλων τίτλων, μετοχών, ομολόγων, γραμματίων Δημοσίου, γραμματίων κεντρικής τράπεζας, εμπορικών γραμματίων, αποθετηρίων εγγράφων και άλλων τίτλων που έχουν εκδοθεί σε σειρά, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ορισμένο πρόσωπο διαθέτει τίτλους καταχωρισμένους στους λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο μητρώου που τηρούν.
 • Το γραφείο λιμεναρχείου οφείλει να παρέχει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ορισμένο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο βιβλίο μητρώου ή σε μητρώο που τηρεί είναι καταχωρισμένο ως κύριος πλοίου, γιωτ, πλωτής εγκατάστασης, σταθερής εγκατάστασης ανοιχτής θάλασσας, πλοίου ή εγκατάστασης υπό κατασκευή.
 • Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τα αρχεία του κτηματολογίου οφείλει να παρέχει εκτύπωση των κτηματολογικών φύλλων που τηρούνται σχετικά με φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Ο εργοδότης ή ο δικαιούχος μόνιμου εισοδήματος οφείλει να παρέχει δεδομένα σχετικά με την μέθοδο καταβολής του μισθού ή του μόνιμου εισοδήματος στο πρόσωπο κατά του οποίου ο αιτών προτίθεται να κινήσει τη διαδικασία.
 • Άλλη αρχή ή πρόσωπο που τηρεί σχετικό βιβλίο μητρώου ή μητρώο δικαιωμάτων ιδιοκτησίας οφείλει να παρέχει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ορισμένο πρόσωπο καταχωρισμένο στο βιβλίο μητρώου ή στο μητρώο που τηρεί έχει καταχωριστεί ως κάτοχος συγκεκριμένου δικαιώματος.

Κατόπιν αιτήματος του δικαστηρίου, το πρόσωπο που ο επισπεύδων δανειστής υποστηρίζει ότι είναι οφειλέτης του καθού η εκτέλεση ή ότι έχει στην κατοχή του περιουσιακά στοιχεία του καθού η εκτέλεση οφείλει, εντός οκτώ ημερών, να προβεί σε δήλωση σχετικά με το κατά πόσο ο καθού η εκτέλεση έχει απαίτηση κατά του προσώπου αυτού και κατά πόσο το πρόσωπο αυτό έχει στην κατοχή του περιουσιακά στοιχεία του καθού.

Οι αρχές και τα πρόσωπα που απαριθμούνται ανωτέρω δεν υποχρεούνται να ενεργούν κατόπιν αιτήματος του προσώπου που ζητά τις πληροφορίες αν δεν καταβληθεί πρώτα σε αυτά το κόστος για την ανάληψη των εν λόγω ενεργειών.

Το πρόσωπο που υποβάλει αίτημα για πληροφορίες οφείλει να προσδιορίζει στο αίτημά του την απαίτηση για την οποία προτίθεται να κινήσει διαδικασία εκτέλεσης ή σύστασης ασφάλειας και να επισυνάπτει έγγραφο που αποτελεί τη βάση του εν λόγω αιτήματος.

Δεν είναι απαραίτητο να προσλάβει δικηγόρο για την υποβολή του παραπάνω αιτήματος για πληροφορίες και τα έξοδα εξαρτώνται από την κρατική αρχή στην οποία υποβάλλεται στο αίτημα.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Η διαδικασία πώλησης ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΝΕ και από εκτελεστικούς κανονισμούς. Συγκεκριμένα:

 • τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία πώλησης ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων σε διαδικασία εκτέλεσης (NN αρ. 156/14 εφεξής: οι κανόνες πώλησης),
 • τους κανόνες σχετικά με το είδος και το ποσό των τελών για τη διεξαγωγή της πώλησης ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων σε διαδικασία εκτέλεσης (NN αρ. 156/14),
 • τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης μητρώου ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης (NN αρ. 115/12 και αρ. 156/14).

Οι διαδικτυακοί δικαστικοί πλειστηριασμοί ξεκινούν με πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό.

Η πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό πρέπει να περιέχει τον τρόπο και τους όρους πώλησης, την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης του διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού, τον χρόνο κατά τον οποίο τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για το ακίνητο μπορούν να το εξετάσουν, καθώς και άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

Η FINA δημοσιεύει πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό στα δημόσια μέσα ενημέρωσης αν το ενδιαφερόμενο μέρος της υποβάλει γραπτό αίτημα και προκαταβάλει τα έξοδα της εν λόγω διαδικασίας.

Μεταξύ της ανακοίνωσης της πρόσκλησης για συμμετοχή στον διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό στον ιστότοπο της FINA και της έναρξης της διαδικασίας υποβολής προσφορών πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών.

Μόνο τα πρόσωπα που έχουν καταθέσει εγγύηση μπορούν να συμμετέχουν ως αγοραστές στον διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό (άρθρο 99 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Για την πρόσβαση στο σύστημα διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών είναι απαραίτητο έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό που πιστοποιεί την ταυτότητα του πλειοδότη και πιστοποιητικό που επιτρέπει τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής στην προσφορά του αντίστοιχου προσώπου (άρθρο 14 παράγραφος 2 των κανόνων πώλησης).

Κατά την πρώτη σύνδεση σε συγκεκριμένο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό, ο πλειοδότης καλείται να συμπληρώσει έντυπο εγγραφής για τη συμμετοχή του στη διαδικασία.

Ο πλειοδότης υπογράφει το εν λόγω έντυπο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 15 των κανόνων πώλησης, το σύστημα διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών αποδίδει μοναδικό αναγνωριστικό στον πλειοδότη για συγκεκριμένο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό.

Τα έντυπα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κανόνων πώλησης.

Η συγκέντρωση προσφορών στους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς διαρκεί 10 εργάσιμες ημέρες και οι προσφορές συλλέγονται ηλεκτρονικά μεταξύ 00.00 και 24.00 κατά τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες.

Η τιμή εκκίνησης από την οποία ξεκινά η υποβολή προσφορών για αντικείμενο προς πώληση καθορίζεται από το δικαστήριο με την ολοκλήρωση του διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού η FINA υποβάλει έκθεση στο δικαστήριο με τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 25 των κανόνων πώλησης.

Η διαδικασία διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού διεξάγεται ενώπιον της FINA και οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Ο πλειοδότης δεν χρειάζεται να είναι παρών αυτοπροσώπως στον πλειστηριασμό, αλλά μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία εξ αποστάσεως.

Το δικαστήριο εκδίδει γραπτή απόφαση (απόφαση κατακύρωσης) που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου και τον ιστότοπο της FINA.

Στην περίπτωση της πώλησης κινητού πράγματος και κατόπιν πρότασης του επισπεύδοντα, η πώληση κινητών πραγμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού, στον οποίο θα έχουν εφαρμογή κατ’ αναλογία οι διατάξεις του ΝΕ σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς ακινήτων (άρθρο 149 παράγραφος 7 του ΝΕ).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/10/2017

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Κύπρος


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η τιμή των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές της κυπριακής αγοράς. Ο δημοπράτης στην περίπτωση ακινήτων κατασχεθέντων μετά από σχετική έρευνα της αξίας, καθορίζει επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης, η οποία αν δεν καλυφθεί, δεν πωλείται το ακίνητο.

Όσον αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, αυτά αφού κατασχεθούν από τους δικαστικούς επιδότες μέσω εκτέλεσης εντάλματος κατάσχεσης κινητών προς όφελος του πιστωτή, προχωρούν οι ίδιοι σε καθορισμό της ελάχιστης τιμής με βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς και έπειτα στην πώληση των κινητών. Αν η ελάχιστη τιμή δεν εξασφαλιστεί, οι δικαστικοί επιδότες δύνανται να επαναλάβουν τον πλειστηριασμό.

Οι ειδοποιήσεις πλειστηριασμών δημοσιεύονται στον τύπο σε ημερήσιες εφημερίδες. Αν η δημοπρασία αφορά ακίνητο, γίνεται ανάρτηση ανακοινώσεων στην Κοινότητα ή Ενορία όπου βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και στη διαδικτυακή σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Η πράξη πώλησης των περιουσιακών στοιχείων στους πλειστηριασμούς δύναται να διενεργηθεί από προσοντούχους ιδιώτες δημοπράτες. Δημοπράτης είναι το κατάλληλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατέχει τα προσόντα για να διεξάγει αναγκαστικές πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Όσον αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, κάθε πώληση κινητής ιδιοκτησίας προς εκτέλεση δικαστικής απόφασης, γίνεται με δημόσιο πλειστηριασμό ο οποίος διενεργείται από δικαστικούς επιδότες, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Δικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους και είναι επιφορτισμένοι με εξουσίες πώλησης των κατασχεθέντων κινητών αγαθών, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος κατάσχεσης κινητών προς όφελος πιστωτών.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πλειστηριασμός όσον αφορά κινητά περιουσιακά στοιχεία, διενεργείται από τους ίδιους τους πιστωτές είτε εταιρείες π.χ. Τράπεζες είτε φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση που αυτοί λάβουν την κατοχή της κινητής περιουσίας του οφειλέτη, μετά από εκτέλεση σχετικού διατάγματος του Δικαστηρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους δημόσιους πλειστηριασμούς, όπως αυτοί καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στην Κύπρο τηρούνται τα κάτωθι μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

 1. Στο Κτηματολόγιο της χώρας μας τηρείται μητρώο στο οποίο είναι καταχωρημένοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων περιουσίων των πολιτών.
 2. Το Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων, τηρεί μητρώο όλων των αυτοκινήτων που βρίσκονται εγγεγραμμένα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 3. To Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου τηρεί το Κυπριακό Νηολόγιο πλοίων στο οποίο εγγράφονται όλα τα πλοία και/ή σκάφη.
 4. Στο τμήμα Εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη τηρείται μητρώο των εγγεγραμμένων εταιρειών, συνεταιρισμών και εμπορικών επωνυμιών στην Κύπρο.
 5. Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας τηρεί το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών και είναι υπεύθυνο για τις εγγραφές, μεταγραφές και διαγραφές αεροσκαφών.
 6. Στο Τμήμα Εταιρειών, ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τηρεί μητρώο εμπορικών σημάτων.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Υπάρχει ευχέρεια πρόσβασης στο μητρώο πτωχευσάντων προσώπων ή εκκαθαρισθεισών εταιρειών από την ηλεκτρονική σελίδα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Κύπρου, ώστε ο πιστωτής να μπορεί να γνωρίζει στοιχεία ως προς την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Δεν υπάρχουν όμως βάσεις δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία να μπορεί ο πιστωτής να έχει πρόσβαση για να εξασφαλίσει άμεσα στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Ο εξ αποφάσεως πιστωτής μπορεί ο ίδιος ή ο δικηγόρος του να ερευνήσει στο Κτηματολόγιο με το πιστό αντίγραφο της απόφασης του ή του κλητηρίου εντάλματος, ώστε να του παραχωρηθούν στοιχεία σχετικά με την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται εγγεγραμμένη επ’ ονόματι του οφειλέτη.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Δεν υπάρχει στην Κύπρο διαδικτυακός δικαστικός πλειστηριασμός


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Μάλτα


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η διαδικασία εκτέλεσης επί κατασχεθέντων πραγμάτων δεν καταλήγει οπωσδήποτε στην πώλησή τους. Αντ’ αυτού, ο δανειστής και ο οφειλέτης μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Εάν υπάρχουν περισσότεροι δανειστές, για να αποφευχθεί η πώληση πρέπει να υπάρξει συμφωνία με όλους. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το δικαστήριο διατάζει την πώληση.

Η τιμή πρώτης προσφοράς των κατασχεθέντων πραγμάτων ορίζεται από πραγματογνώμονα ο οποίος προβαίνει σε εκτίμηση της αξίας τους (στην περίπτωση των ακινήτων). Σε ό,τι αφορά τα κινητά πράγματα, η τιμή τους ορίζεται από το πρόσωπο που υποβάλλει τη μεγαλύτερη προσφορά κατά την πώληση, καθώς οι προσφορές ξεκινούν από το μηδέν. Εάν ζητηθεί η εκτίμηση της αξίας κινητών πραγμάτων, οι προσφορές δεν ξεκινούν από το μηδέν αλλά από το 60% της εκτιμηθείσας αξίας.

Η πώληση των κατασχεθέντων πραγμάτων δημοσιοποιείται μέσω του κρατικού ιστοτόπου που παρέχει δικαστηριακές υπηρεσίες, του ιστοτόπου του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ημερήσιων εφημερίδων (κατά κανόνα η αναγγελία της πώλησης δημοσιεύεται μία φορά τον μήνα σε δύο ημερήσιες εφημερίδες) και αναρτήσεων στο κτίριο του δικαστηρίου όπου θα λάβει χώρα η πώληση.

Τα χαρακτηριστικά του προς πώληση κατασχεμένου πράγματος, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, διατίθενται στον κρατικό ιστότοπο που παρέχει δικαστηριακές υπηρεσίες και στον ιστότοπο του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Εάν το κατασχεθέν είναι ακίνητο, οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να το επισκεφτεί μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο σχετική αίτηση. Πριν από την πώληση ακινήτου, πραγματογνώμονας διορισμένος από το δικαστήριο καταρτίζει έκθεση σχετικά με την κατάσταση του ακινήτου. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται. Στην περίπτωση κινητών πραγμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα δουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού.

Την ημέρα του πλειστηριασμού, οι προσφορές υποβάλλονται προφορικά στον υπάλληλο ο οποίος έχει διοριστεί από το δικαστήριο για τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Το πρόσωπο στο οποίο κατακυρώνονται τα πράγματα μετά τον πλειστηριασμό δεν καταθέτει μέρος του πλειστηριάσματος αλλά το εξοφλεί ολοσχερώς. Στην περίπτωση των ακινήτων, ολόκληρο το πλειστηρίασμα πρέπει να καταβληθεί στο δικαστήριο εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της πώλησης, ενώ στην περίπτωση των κινητών ολόκληρο το πλειστηρίασμα καταβάλλεται εντός 24 ωρών από την πώληση. Η καταβολή δεν μπορεί να διενεργηθεί ηλεκτρονικά αλλά διενεργείται στη γραμματεία του δικαστηρίου.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Η πώληση διενεργείται βάσει εξουσιοδότησης που χορηγείται από το δικαστήριο, από υπάλληλο που ορίζεται από το δικαστήριο, και η σχετική διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί από τρίτον.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Δεν υπάρχουν είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες δεν εφαρμόζονται πλήρως.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Υπάρχουν τα ακόλουθα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

Ακινήτων: δημόσιο μητρώο και κτηματολόγιο.

Κινητών: για τα οχήματα, τα σκάφη και τα αεροσκάφη, Μητρώο Μεταφορικών Μέσων Μάλτας (Transport Malta)

Εταιρικών μεριδίων και μετοχών: Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας και χρηματιστήριο Μάλτας

Άλλων χρηματοοικονομικών μέσων: χρηματιστήριο Μάλτας

Εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: Υπουργείο Εμπορίου

Τα μητρώα αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά από τις εν λόγω δημόσιες αρχές. Ορισμένα από αυτά είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα για το κοινό. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο μητρώο και την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας, είναι δυνατή η πρόσβαση για το κοινό επί πληρωμή. Το Μητρώο Μεταφορικών Μέσων Μάλτας δεν είναι προσβάσιμο από το κοινό. Η πληρωμή για την πρόσβαση στα μητρώα της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Η πληρωμή προς το δημόσιο μητρώο γίνεται στα γραφεία του.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Ο δανειστής έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ακινήτων και εταιρειών. Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας παρέχει απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με εταιρείες. Ο δανειστής έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με ακίνητα μέσω του δημοσίου μητρώου και του κτηματολογίου. Δεν χρειάζεται περαιτέρω έγκριση ούτε για την απευθείας πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας ούτε για την πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του δημοσίου μητρώου και του κτηματολογίου.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής προσφοράς κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/10/2017

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Πολωνία


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η εκτίμηση της αξίας ακινήτων διενεργείται από εκτιμητή (που διορίζεται από δικαστικό επιμελητή) ο οποίος διαθέτει εξουσίες για τη διενέργεια της εκτίμησης αυτής σύμφωνα με ξεχωριστές διατάξεις. Εάν ωστόσο το ακίνητο έχει εκτιμηθεί με σκοπό την πώλησή του στην αγορά όχι περισσότερο από έξι μήνες πριν από την κατάσχεσή του και η εκτίμηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις εκτίμησης ακινήτων που διενεργείται για σκοπούς εκτέλεσης, δεν διενεργείται νέα εκτίμηση. Από την άλλη, εάν έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές στην κατάσταση του ακινήτου από τον χρόνο διενέργειας της περιγραφής και της εκτίμησης έως την ημερομηνία του πλειστηριασμού, μπορεί να διενεργηθεί νέα περιγραφή και εκτίμηση, κατόπιν αιτήματος του δανειστή ή του οφειλέτη.

Τα κατασχεμένα ακίνητα πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό. Δεν επιτρέπεται να οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού νωρίτερα από δύο εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση της περιγραφής και της εκτίμησης ή προτού η απόφαση με την οποία κινείται η διαδικασία της εκτέλεσης καταστεί τελεσίδικη.

Ο δικαστικός επιμελητής δημοσιεύει την ημερομηνία και το αντικείμενο του πλειστηριασμού με δημόσια ανακοίνωση, που κοινοποιείται στα μέρη της διαδικασίας, στη δημοτική αρχή, στη φορολογική αρχή στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η ανακοίνωση του πλειστηριασμού αναρτάται επίσης, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού, στο κτίριο του δικαστηρίου και της δημοτικής αρχής και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην οικεία πόλη/κωμόπολη/χωριό και στον ιστότοπο του εθνικού συμβουλίου δικαστικών επιμελητών (Krajowa Rada Komornicza). Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος και με έξοδα ενός εκ των διαδίκων, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να φροντίσει για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης με άλλον τρόπο, τον οποίο υποδεικνύει ο εν λόγω διάδικος.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Οι πλειστηριασμοί διενεργούνται δημοσίως, ενώπιον δικαστικού επιμελητή, και υπό την επίβλεψη δικαστή ή δικαστικού υπαλλήλου (referendarz sądowy). Η εκτέλεση επί ακινήτων διενεργείται από δικαστικό επιμελητή του δικαστηρίου του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

 • εκτέλεση επί ιδανικού μεριδίου ακινήτου
 • εκτέλεση επί δικαιώματος επικαρπίας αορίστου χρόνου
 • εκτέλεση επί μη δομημένης έκτασης και επί οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο κατοικιών ή εμπορικής χρήσης εάν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για κίνηση διαδικασίας εκτέλεσης, δεν είχε γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών ή δεν είχε υποβληθεί αίτηση άδειας χρήσης, κατά την έννοια του νόμου περί δόμησης (prawo budowlane)
 • εκτέλεση επί ποντοπόρων πλοίων που έχουν καταχωριστεί σε νηολόγιο
 • εκτέλεση μέσω της πώλησης επιχείρησης ή αγροκτήματος
 • εκτέλεση που διενεργείται με σκοπό τη λύση συγκυριότητας μέσω πλειστηριασμού.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Τα περιφερειακά δικαστήρια (sąd rejonowy) τηρούν μητρώα γαιών και υποθηκών (księga wieczysta) με σκοπό τον προσδιορισμό του νομικού καθεστώτος των ακινήτων. Τα μητρώα αυτά καταρτίζονται και τηρούνται σε σύστημα ΤΠΕ. Είναι δημόσια και αποτελούνται από τέσσερα μέρη:

1) το πρώτο μέρος περιλαμβάνει περιγραφή του ακινήτου και εγγραφές σχετικές με δικαιώματα που συνδέονται με την κυριότητα

2) το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει εγγραφές σχετικές με την κυριότητα και την επικαρπία αορίστου χρόνου

3) το τρίτο μέρος περιλαμβάνει εγγραφές σχετικές με περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα, με την εξαίρεση των υποθηκών, σχετικές με περιορισμούς διάθεσης του ακινήτου ή της επικαρπίας αορίστου χρόνου, καθώς και εγγραφές σχετικές με άλλα δικαιώματα και απαιτήσεις, με την εξαίρεση των απαιτήσεων που σχετίζονται με υποθήκες

4) το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει εγγραφές σχετικές με υποθήκες.

Επιπροσθέτως των μητρώων γαιών και υποθηκών, το δεύτερο μητρώο ακινήτων είναι το μητρώο γαιών και κτιρίων (ewidencja gruntów i budynków), που διέπεται από τον νόμο περί τοπογραφίας και χαρτογράφησης της 17ης Μαΐου 1989 (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (ενοποιημένο κείμενο: Επιθεώρηση Νομοθεσίας 2010/193, αριθ. 1287, όπως έχει τροποποιηθεί). Η τήρηση του μητρώου γαιών και κτιρίων είναι αρμοδιότητα του περιφερειάρχη (starosta).

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Οι βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στο σημείο 5, δηλαδή τα μητρώα γαιών και υποθηκών και το μητρώο γαιών και κτιρίων, είναι προσβάσιμα από τους δανειστές και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Επιπροσθέτως, τα μητρώα γαιών και υποθηκών επιτρέπουν τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των δανειστών οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκη.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Δεν διενεργούνται διαδικτυακοί δικαστικοί πλειστηριασμοί. Δημοσιεύονται μόνο ανακοινώσεις στον ιστότοπο του εθνικού συμβουλίου δικαστικών επιμελητών (ως εκ του νόμου υποχρέωση) και κατά κανόνα στον ιστότοπο του δικαστικού επιμελητή που διενεργεί τον πλειστηριασμό.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/10/2017

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Πορτογαλία


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Επί του παρόντος, η πώληση πραγμάτων διενεργείται κατά προτίμηση μέσω της πλατφόρμας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.e-leiloes.pt/, σύμφωνα με το άρθρο 837 του πορτογαλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Código de Processo Civil – CPC) και τα άρθρα 20 επ. της υπουργικής απόφασης αριθ. 282/2013, της 29ης Αυγούστου.

Οι κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.e-leiloes.pt/ εγκρίθηκαν με το διάταγμα της Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 12624/2015 και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Diário da República), τεύχος 2, φύλλο 219, της 9ης Νοεμβρίου 2015.

Οι ανακοινώσεις πώλησης διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του υπουργικού διατάγματος 12624/2015:

Άρθρο 6

Δημοσιότητα πλειστηριασμού

 1. Οι πλειστηριασμοί δημοσιεύονται στην πλατφόρμα www.e-leiloes.pt, ενώ, κατόπιν απόφασης του συλλόγου δικαστικών επιμελητών (Câmara dos Solicitadores), οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν επίσης, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλους δικτυακούς τόπους, στον έντυπο τύπο ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης της πώλησης και από το όργανο εκτέλεσης με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνει πρόσφορο.
 2. Η δημοσίευση στη δικτυακή πύλη www.e-leiloes.pt πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
  1. τον αριθμό, το δικαστήριο και την οργανική μονάδα της διαδικασίας
  2. την ημερομηνία έναρξης του πλειστηριασμού
  3. την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του πλειστηριασμού
  4. τη βασική αξία των προς πώληση πραγμάτων (ή συνόλου πραγμάτων)
  5. το ύψος της τελευταίας προσφοράς
  6. για τα κινητά πράγματα, φωτογραφία του πράγματος ή του συνόλου πραγμάτων που περιλαμβάνονται στην προς πλειστηρίαση παρτίδα
  7. συνοπτική περιγραφή των πραγμάτων
  8. το είδος των πραγμάτων
  9. για τα ακίνητα, την τοποθεσία και τη σύνθεσή τους, την κτηματολογική εγγραφή και περιγραφή του ακινήτου, περιφέρεια, δήμο, ενορία και γεωγραφικές συντεταγμένες της κατά προσέγγιση θέσης του, φωτογραφία του εξωτερικού του ακινήτου και, εάν είναι δυνατόν, του εσωτερικού του, εάν πρόκειται για αστικό κτίριο ή για οριζόντια ιδιοκτησία
  10. στοιχεία του μεσεγγυούχου ή του τόπου παρακατάθεσης των πραγμάτων
  11. τον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο μπορεί κανείς να δει τα πράγματα και τα στοιχεία επικοινωνίας του μεσεγγυούχου
  12. τα στοιχεία του οργάνου εκτέλεσης στο οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα, τον αριθμό επαγγελματικού μητρώου, τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ωράριο εργασίας
  13. τυχόν περιστάσεις που εκ του νόμου πρέπει να γνωστοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ανακοπών κατά της εκτέλεσης ή της κατάσχεσης, των τυχόν εκκρεμών ένδικων μέσων, των τυχόν υφιστάμενων βαρών που δεν εξαλείφονται κατά την πώληση ή της τυχόν ύπαρξης προσώπων με δικαιώματα προτίμησης τα οποία ασκούνται κατά τη διαδικασία
  14. το όνομα του καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη στον οποίο ανήκουν τα προς πώληση πράγματα.

Τιμή/αξία των κατασχεμένων πραγμάτων:

Βασική αξία: Η αξία των πραγμάτων ή του συνόλου πραγμάτων που απαρτίζουν την παρτίδα, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας της πώλησης, δηλαδή στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης που διέπεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας ή στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας που διέπεται από τον κώδικα αφερεγγυότητας και εξυγίανσης επιχειρήσεων (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Ελάχιστη αξία: Η «ελάχιστη αξία» είναι η τιμή από την οποία και πάνω μπορούν να πωληθούν τα πράγματα και η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 816 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αντιστοιχεί στο 85% της βασικής αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ελάχιστη αξία ισούται με τη βασική αξία.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Οι κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.e-leiloes.pt/ εγκρίθηκαν με το διάταγμα της Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 12624/2015, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, τεύχος 2, φύλλο 219, της 9ης Νοεμβρίου 2015, και ορίζει ότι η ανάπτυξη και διαχείριση της πλατφόρμας ανατίθεται στον τότε πορτογαλικό σύλλογο δικαστικών επιμελητών και νυν σύλλογο δικαστικών επιμελητών και οργάνων εκτέλεσης (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Στις διαδικασίες εκτέλεσης αστικού δικαίου τις οποίες διενεργούν όργανα εκτέλεσης, μόνο τα εν λόγω όργανα μπορούν να διεξαγάγουν τη διαδικασία πώλησης.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Για παράδειγμα, πράγματα τα οποία πρέπει να πωληθούν σε οργανωμένη αγορά ή απευθείας.

Άρθρο 837 του CPC - πώληση μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

 1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 830 και 831, η πώληση κατασχεμένων ακινήτων διενεργείται κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, υπό όρους που προσδιορίζονται με απόφαση του υπουργού δικαιοσύνης.

Άρθρο 830 του CPC - πράγματα που πωλούνται σε οργανωμένη αγορά

Τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εμπορεύματα πωλούνται σε οργανωμένες αγορές.

Άρθρο 831 του CPC - απευθείας πώληση

Εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση πώλησης των πραγμάτων σε συγκεκριμένη οντότητα ή τα πράγματα αποτελούν αντικείμενο υπόσχεσης πώλησης με εμπράγματη ισχύ σε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ασκήσει το ειδικό δικαίωμα εκτέλεσης, η πώληση διενεργείται απευθείας προς τα πρόσωπα αυτά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι η προτιμώμενη μέθοδος αναγκαστικού πλειστηριασμού στην Πορτογαλία, ο CPC προβλέπει επίσης εναλλακτικές μεθόδους πώλησης:

α.      πώληση με σφραγισμένη προσφορά

β.      πώληση σε οργανωμένη αγορά

γ.       απευθείας πώληση σε φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τα πράγματα

δ.      πώληση με ιδιωτική διαπραγμάτευση

ε.       πώληση σε οίκο δημοπρασιών

στ.   πώληση σε δημόσιο αποθετήριο ή παρόμοιο ίδρυμα

ζ.       πώληση μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στους ρυθμιστικούς φορείς και φορείς μητρώων συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι:

 • Το ινστιτούτο μητρώων και συμβολαιογράφων (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN): πρόκειται περί δημόσιου ινστιτούτου επιφορτισμένου με την υλοποίηση και την επίβλεψη πολιτικών που σχετίζονται με υπηρεσίες μητρώου, με σκοπό την παροχή σε πολίτες και εταιρείες υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με στοιχεία ταυτότητας και ληξιαρχείου, μητρώα ιθαγένειας, μητρώα ακινήτων, εμπορικά μητρώα, μητρώα κινητών περιουσιακών στοιχείων και μητρώα νομικών προσώπων, καθώς και με τη ρύθμιση, την επίβλεψη και τον έλεγχο των συμβολαιογραφικών δραστηριοτήτων, π.χ.: ακίνητα, οχήματα, σκάφη, αεροπλάνα κ.λπ.
 • Η Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο, την επίβλεψη και τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς και όσων δραστηριοποιούνται σε αυτές, προωθώντας την προστασία των επενδυτών - π.χ. μετοχές και χρηματοοικονομικά μέσα.
 • Το Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στην απόδοση και στην προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος η Πορτογαλία, π.χ. εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Καταρχάς, έχει σημασία να σημειωθεί ότι πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων έχει το όργανο εκτέλεσης, με καθήκον τήρησης του απορρήτου, και όχι απευθείας ο δανειστής.

Η πρόσβαση στις δημόσιες βάσεις δεδομένων διέπεται από την υπουργική απόφαση αριθ. 331-A/2009, της 30ής Μαρτίου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση αριθ. 350/2013, της 3ης Δεκεμβρίου, και την υπουργική απόφαση αριθ. 288/2015, της 17ης Σεπτεμβρίου.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 282/2013, της 29ης Αυγούστου, διέπει επίσης την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Τράπεζας της Πορτογαλίας.

Οι βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση το όργανο εκτέλεσης είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

α.      Φορολογική και τελωνειακή αρχή (Autoridade Tributária e Aduaneira)

β.      Αρχή κοινωνικής ασφάλισης

γ.       Γενικό ταμείο συντάξεων (Caixa Geral de Aposentações)

δ.      Κτηματολόγιο

ε.       Εμπορικό μητρώο

στ.   Εθνικό μητρώο νομικών προσώπων

ζ.       Μητρώο οχημάτων

η.      Τράπεζα της Πορτογαλίας

θ.      Ινστιτούτο διαχείρισης δημόσιων πιστώσεων (Instituto de Gestão de Crédito Público)

ι.        Δικτυακή πύλη δικαιοσύνης CITIUS για πολίτες και επιχειρήσεις.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Οι κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.e-leiloes.pt/ εγκρίθηκαν με το διάταγμα της Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 12624/2015 και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, τεύχος 2, φύλλο 219, της 9ης Νοεμβρίου 2015.

Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυχνές ερωτήσεις


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/08/2019

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Ρουμανία


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η διαδικασία εκτέλεσης διέπεται από τον ρουμάνικο κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο οποίος περιέχει γενικούς κανόνες σχετικά με την επιβολή υποχρεώσεων που απορρέουν από εκτελεστό τίτλο. Εκτός από τους κανόνες της πολιτικής δικονομίας που διέπουν την εκτέλεση, για τους οφειλέτες ενοχών ισχύουν κατά περίπτωση δύο επιπλέον ξεχωριστές κατηγορίες κανόνων: οι κανόνες για την εκτέλεση φορολογικών οφειλών και οι κανόνες για την εκτέλεση οφειλών που γεννήθηκαν λόγω διάπραξης αδικήματος.

Η γενική κατηγορία των οφειλών που απορρέουν από εκτελεστό τίτλο, εκτός από τις φορολογικές οφειλές ή τις οφειλές που γεννήθηκαν λόγω διάπραξης αδικήματος, εκτελείται στη Ρουμανία από δικαστικούς επιμελητές, όργανα εκτέλεσης που, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαθέτουν εξουσίες εκτέλεσης εκτελεστών τίτλων.

Μετά την έγκριση της εκτέλεσης, για τις οφειλές που υπόκεινται σε αναγκαστική εκτέλεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό σύμφωνα με τους κανόνες πολιτικής δικονομίας ανάλογα με την κατηγορία τους, δηλαδή πώληση κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Τα κατασχεθέντα κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να εκτιμηθούν από δικαστικό επιμελητή (με βάση το κριτήριο της εμπορικής αξίας σε σύγκριση με τις μέσες τιμές της αγοράς στην εκάστοτε περιοχή) ή, όταν η εκτίμηση δεν είναι δυνατή ή το ζητήσουν οι διάδικοι, με διορισμό πραγματογνώμονα, αντί αμοιβής.

Η αξία του περιουσιακού στοιχείου που υπόκειται σε εκτέλεση προσδιορίζεται από τον δικαστικό επιμελητή με βάση παρόμοιους κανόνες (εμπορική αξία, μέση τιμή αγοράς κ.λπ.) ή, κατόπιν αιτήματος των διαδίκων ή εάν η εκτίμηση δεν είναι δυνατή, με διορισμό πραγματογνώμονα, αντί αμοιβής.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της πώλησης κινητών περιουσιακών στοιχείων, η ανακοίνωση ή η δημοσίευση σχετικά με την πώληση συντάσσεται από τον δικαστικό επιμελητή, ο οποίος φροντίζει για την ανάρτησή της στον τόπο του πλειστηριασμού, στα γραφεία του, στο κτίριο του δημαρχείου του τόπου πώλησης του περιουσιακού στοιχείου, στα γραφεία του δικαστηρίου εκτέλεσης και σε άλλους δημόσιους χώρους. Ο ρουμάνικος κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει επίσης υποχρέωση δημοσίευσης ανακοινώσεων σε τοπικές εφημερίδες ή εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας ή σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που προορίζονται για την πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Επιπροσθέτως των προαναφερθέντων τρόπων δημοσιοποίησης, σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της πώλησης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, η διαδικασία διαφοροποιείται ως προς το ότι, από τη μία, η αξία του περιουσιακού στοιχείου καθορίζει τον τρόπο δημοσιοποίησης (εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας εάν η αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ποσό των 250.000 RON) και, από την άλλη, υφίσταται η υποχρέωση δημοσίευσης ανακοίνωσης στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση.

Τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση προσδιορίζονται στην ανακοίνωση/δημοσίευση που αφορά την πώληση.

Η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να δουν τα περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκειται σε ρύθμιση.

Η εγγυοδοσία που παρέχεται στο πλαίσιο του πλειστηριασμού, η οποία καταγράφεται με διαταγή του δικαστικού επιμελητή και καταβάλλεται το αργότερο έως την έναρξη του πλειστηριασμού, υπόκειται σε ρύθμιση. Η εγγυοδοσία που παρέχεται στο πλαίσιο του πλειστηριασμού μπορεί να καταβληθεί ηλεκτρονικά και ο δικαστικός επιμελητής επισυνάπτει απόδειξη καταβολής της στην προσφορά αγοράς.

Τα περιουσιακά στοιχεία κατακυρώνονται στον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή και, εάν υπάρχει μόνο ένας πλειοδότης, τότε κατακυρώνονται σε αυτόν, υπό τον όρο ότι έχει προσφέρει τουλάχιστον την τιμή της πρώτης προσφοράς.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν σε δημόσιο πλειστηριασμό από δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης που διέπεται από τον ρουμάνικο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Για ορισμένες κατηγορίες οφειλών, δηλαδή φορολογικών οφειλών και οφειλών που γεννήθηκαν λόγω διάπραξης αδικήματος, η διαδικασία πώλησης διενεργείται είτε μέσω του μηχανισμού της φορολογικής αρχής (για φορολογικές οφειλές), με ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που ισχύουν για τον πλειστηριασμό ή τους συμμετέχοντες, είτε μέσω της κρατικής αρχής που είναι αρμόδια για την είσπραξη προϊόντων εγκλήματος (Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων - ANABI). Στη δεύτερη περίπτωση, η ANABI μπορεί να αναθέσει το καθήκον της είσπραξης σε δικαστικό επιμελητή, δυνάμει συμφωνίας συνεργασίας.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Οι κοινοί κανόνες που ισχύουν για την πώληση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιο πλειστηριασμό περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για τους εκτελεστούς τίτλους που αφορούν οφειλές προς τον ενοποιημένο γενικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Εξαιρέσεις ισχύουν επίσης για την είσπραξη προϊόντων εγκλήματος.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Δεν έχει υλοποιηθεί στη Ρουμανία σύστημα πληροφοριών το οποίο να περιέχει πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία (εθνικό μητρώο περιουσιακών στοιχείων).

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Οι δανειστές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με περιουσιακά στοιχεία ή οφειλές του οφειλέτη μόνο μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας εκτέλεσης και μόνο μέσω δικαστικού επιμελητή.

Η πρόσβαση των δανειστών σε βάσεις δεδομένων στις οποίες μπορούν να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη είναι περιορισμένη. Για παράδειγμα, καθώς τα μέτρα εκτέλεσης επί ακινήτων καταχωρούνται στο κτηματολόγιο, οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει πληροφορίες για την κατάσταση περιουσιακού στοιχείου, με απλή αίτηση και με την καταβολή σχετικού τέλους. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος παροχής πληροφοριών δεν είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθώς η αναζήτηση διενεργείται με βάση το περιουσιακό στοιχείο και όχι το πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από ειδικές διατάξεις, επομένως, όπως προαναφέρθηκε, αυτού του είδους η αναζήτηση επιτρέπεται μόνο μέσω αρχής και μερικές φορές υπό τον όρο της έγκρισης του δικαστηρίου.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Το ηλεκτρονικό μητρώο δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση είναι σύστημα πληροφοριών μέσω του οποίου οι δικαστικοί επιμελητές δημοσιεύουν, σε εθνικό επίπεδο, τις πωλήσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 2.000 RON, και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας εκτέλεσης. Το ηλεκτρονικό μητρώο δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 188/2000 περί δικαστικών επιμελητών και βρίσκεται σε λειτουργία από το 2012. Η δημοσίευση στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση για τους δικαστικούς επιμελητές και η μη διενέργειά της αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου αριθ. 188/2000 περί δικαστικών επιμελητών.

Η νέα πλατφόρμα του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροηλεκτρονικού μητρώου δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 67/05.12.2014 του συμβουλίου του εθνικού συλλόγου δικαστικών επιμελητών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/10/2017

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Σλοβενία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό. Στη Σλοβενία δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών διότι η σλοβενική νομοθεσία περί εκτέλεσης δεν επιτρέπει (προς το παρόν) τους διαδικτυακούς πλειστηριασμούς.

Κινητά περιουσιακά στοιχεία

Η εκτέλεση που αφορά κινητά πραγματοποιείται με την κατάσχεση και εκτίμηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου, την πώλησή του και την ικανοποίηση του πιστωτή από το πλειστηρίασμα [άρθρο 81 παράγραφος 1 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju), στο εξής: ΖΙΖ].

Στα κατασχετά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται αυτά που βρίσκονται στην κατοχή του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που βρίσκονται στην κατοχή του πιστωτή. Κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη στα χέρια τρίτου επιτρέπεται με τη συναίνεση του τρίτου (άρθρο 83 ΖΙΖ).

Με την επιβολή της κατάσχεσης, ο πιστωτής αποκτά ενέχυρο στο κατασχεθέν περιουσιακό στοιχείο (άρθρο 87 ΖΙΖ).

Εκτίμηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από εμπειρογνώμονα. Η αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται κατά την επιβολή της κατάσχεσης, εκτός εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτίμησή τους λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Η εκτίμηση γίνεται από τον δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση. Κατόπιν σχετικού αιτήματος και της καταβολής της σχετικής δαπάνης από διάδικο, η εκτίμηση μπορεί να ανατεθεί σε δικαστικό εμπειρογνώμονα της επιλογής του διαδίκου (άρθρο 89 ΖΙΖ). Η πώληση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνον αφότου καταστεί τελεσίδικη η απόφαση εκτέλεσης, εκτός εάν ο οφειλέτης συναινεί στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων νωρίτερα, ή εάν τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά ή υφίσταται κίνδυνος σημαντικής μείωσης της αξίας των κατασχεθέντων (άρθρο 92 ΖΙΖ).

Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με απευθείας σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του δικαστικού επιμελητή, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου που διενεργεί τη συναλλαγή. Ο τρόπος και η ημερομηνία πώλησης των περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται και μνημονεύεται στην κατασχετήρια έκθεση από τον δικαστικό επιμελητή αμέσως μετά την επιβολή της κατάσχεσης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής ότι πρέπει να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό τίμημα (άρθρο 93 ΖΙΖ). Εάν ο δικαστικός επιμελητής αποφασίσει τη διεξαγωγή δημόσιου πλειστηριασμού, η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής προστίθενται στην έκθεση. Ο δικαστικός επιμελητής ενημερώνει τους διαδίκους για τον τρόπο και την ημερομηνία πώλησης των περιουσιακών στοιχείων με ειδική ειδοποίηση που επιδίδεται στον πιστωτή και τον οφειλέτη [άρθρο 82 του κώδικα δικαστικών επιμελητών (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)].

Δημοσιότητα της πώλησης. Αν ο δικαστικός επιμελητής αποφασίσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιο πλειστηριασμό, ο δημόσιος πλειστηριασμός ανακοινώνεται με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την απόφαση περί κατάσχεσης. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει επίσης να ζητήσει την καταχώριση της ανακοίνωσης του δημόσιου πλειστηριασμού στο επίσημο μητρώο, εφόσον καταχωρίζονται σ' αυτό στοιχεία για τους δημόσιους πλειστηριασμούς που ανακοινώνονται. Κατόπιν αίτησης πιστωτή ή του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί επίσης να δημοσιεύσει ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δαπάναις του διαδίκου που αιτήθηκε τη δημοσίευση . Η ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού πρέπει να καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και τον χρόνο του πλειστηριασμού, να ορίζει και να περιγράφει τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και να καθορίζει τον τόπο στον οποίο είναι δυνατή η εξέταση των περιουσιακών στοιχείων πριν από τον πλειστηριασμό (άρθρο 89 του κώδικα δικαστικών επιμελητών).

Δυνατότητα εξέτασης των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει, στην ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού, να καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και τον χρόνο του πλειστηριασμού, να περιγράφει τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και να καθορίζει τον τόπο στον οποίο είναι δυνατή η εξέταση των περιουσιακών στοιχείων πριν από τον πλειστηριασμό (άρθρο 89 του κώδικα δικαστικών επιμελητών).

Εγγυοδοσία. Πριν από την έναρξη του δημόσιου πλειστηριασμού, ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να ορίσει αν η φύση και η αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου είναι τέτοιες που οι συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό πρέπει να καταθέσουν εγγυοδοσία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της τιμής πρώτης προσφοράς για το εκάστοτε περιουσιακό στοιχείο.

Φυσικό πρόσωπο ή εταιρία που διευθύνει τη διεξαγωγή της πώλησης. Ο δημόσιος πλειστηριασμός διενεργείται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος μπορεί, με δικά του έξοδα, να αναθέσει σε εκπλειστηριαστή τη διαδικασία υποβολής προσφορών, εφόσον αυτό δικαιολογείται βάσει του αριθμού και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εκπλειστηριάζονται. Ο πλειστηριασμός είναι ανοικτός στο κοινό (άρθρο 92 του κώδικα δικαστικών επιμελητών).

Τιμή πρώτης προσφοράς. Στον πρώτο πλειστηριασμό, το κατασχεθέν περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη της εκτιμηθείσας αξίας του. Αν η εκτιμηθείσα αξία δεν επιτευχθεί στον πρώτο πλειστηριασμό, ο δικαστικός επιμελητής, κατόπιν αίτησης διαδίκου, διενεργεί δεύτερο πλειστηριασμό, στον οποίο το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη της εκτιμηθείσας αξίας του, όχι όμως σε τιμή χαμηλότερη του ενός τρίτου αυτής (άρθρο 94 ΖΙΖ).

Κατακύρωση. Τουλάχιστον 15 λεπτά μετά την έναρξη του πλειστηριασμού, ο δικαστικός επιμελητής καλεί τους συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό να υποβάλουν προσφορές (πλειοδοσία). Ο πλειστηριασμός συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών από όλους τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Ο δικαστικός επιμελητής κατακυρώνει το περιουσιακό στοιχείο στον πλειοδότη, αφού πρώτα απευθύνει δύο φορές πρόσκληση στους συμμετέχοντες για υψηλότερη προσφορά. Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα ως το τέλος του πλειστηριασμού, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να κατακυρώσει το περιουσιακό στοιχείο στον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά, εφόσον συμφωνεί ο πιστωτής και υπογράψει συναφώς την έκθεση πλειστηριασμού. Αν ο πιστωτής δεν παρίσταται στον πλειστηριασμό, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να κατακυρώσει αμέσως το περιουσιακό στοιχείο στον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά, εφόσον αυτή ανέρχεται στο 50% τουλάχιστον της υψηλότερης προσφοράς και, σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει την τιμή πρώτης προσφοράς διαφορετικά, ο δικαστικός επιμελητής θέτει εκ νέου το περιουσιακό στοιχείο σε διαδικασία υποβολής προσφορών στον ίδιο πλειστηριασμό. Ο πλειοδότης στην προηγούμενη διαδικασία δεν μπορεί να συμμετάσχει στην επαναληπτική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Μεταβίβαση. Ο αγοραστής οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα και να αναλάβει το περιουσιακό στοιχείο αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να χορηγήσει στον αγοραστή έγγραφο με τα στοιχεία της πώλησης και, εφόσον το περιουσιακό στοιχείο ανήκει στα στοιχεία για τα οποία τηρείται μητρώο, τις πληροφορίες που τηρούνται στο σχετικό μητρώο. Βάσει του εγγράφου αυτού, ο δικαστικός επιμελητής ζητά από όλες τις αρμόδιες αρχές που τηρούν σχετικό μητρώο να εξαλείψουν κάθε βάρος και/ή απαγόρευση διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, και να καταχωρίσουν τα στοιχεία του νέου κυρίου, εφόσον τα δικαιώματα κυριότητας καταχωρίζονται στο μητρώο. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να μεταβιβάσει το περιουσιακό στοιχείο στον αγοραστή ακόμη και πριν από την καταβολή του πλειστηριάσματος, εφόσον συναινεί ο πιστωτής, με δικό του κίνδυνο ως προς το ποσό που δικαιούται ο πιστωτής από το πλειστηρίασμα. Αν ο αγοραστής δεν καταβάλει αμέσως το πλειστηρίασμα και ο πιστωτής δεν συναινέσει στην παράδοση του περιουσιακού στοιχείου, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να κατακυρώσει το περιουσιακό στοιχείο στον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά. Ο αγοραστής αποκτά το περιουσιακό στοιχείο απαλλαγμένο από κάθε βάρος και καθίσταται κύριος ακόμη και αν ο οφειλέτης δεν ήταν κύριος. Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα σε εγγύηση έναντι ελαττωμάτων του περιουσιακού στοιχείου (άρθρο 96 ΖΙΖ).

Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

Η εκτέλεση στα ακίνητα πραγματοποιείται με την καταχώριση της απόφασης περί εκτέλεσης στο κτηματολόγιο, την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, την πώλησή του και την ικανοποίηση του πιστωτή από το προϊόν της πώλησης (άρθρο 167 ΖΙΖ).

Εκτίμηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από εμπειρογνώμονα. Η αξία του ακινήτου μπορεί να καθοριστεί δικαστικά και προτού καταστεί τελεσίδικη η απόφαση περί εκτέλεσης. Η αξία του ακινήτου καθορίζεται από το δικαστήριο βάσει εκτίμησης εμπειρογνώμονα του δικαστηρίου, σύμφωνα με την αγοραία αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο της εκτίμησης. Για τον καθορισμό της αξίας, λαμβάνεται υπόψη κάθε τυχόν μείωση της αξίας λόγω συγκεκριμένου δικαιώματος, π.χ. δουλείας (άρθρο 178 ΖΙΖ), που μπορεί να ανακύψει μετά την πώληση. Η αξία του ακινήτου καθορίζεται με δικαστική απόφαση, κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί έφεση (άρθρο 179 του ΖΙΖ).

Δημοσιότητα της πώλησης. Αφού καταστεί τελεσίδικη η απόφαση καθορισμού της αξίας του ακινήτου, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πώλησής του. Η διαταγή αυτή ορίζει τον τρόπο και τους όρους της πώλησης, καθώς και τον χρόνο και τον τόπο της πώλησης σε περίπτωση που το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να εκπλειστηριαστεί. Η πώληση του ακινήτου πραγματοποιείται αφότου καταστεί τελεσίδικη η απόφαση περί εκτέλεσης και η απόφαση καθορισμού της αξίας του ακινήτου. Η διαταγή πώλησης ανακοινώνεται από το δικαστήριο με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου, καθώς και μέσω άλλων συνήθων τοπικών μέσων. Οι διαταγές εκποίησης αγροτικών ακινήτων ανακοινώνονται από το δικαστήριο στον πίνακα ανακοινώσεων της διοικητικής μονάδας όπου βρίσκεται το ακίνητο, ενώ μπορεί επιπλέον να ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα της εν λόγω διοικητικής μονάδας. Ο πιστωτής μπορεί να δημοσιεύσει τη διαταγή πώλησης του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον πιστωτή. Από την ανακοίνωση της πώλησης στον πίνακα ανακοινώσεων έως την ημερομηνία της πώλησης πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 30 ημέρες. Το δικαστήριο επιδίδει τη διαταγή πώλησης στα μέρη, στους προνομιούχους πιστωτές, στους λοιπούς συμμετέχοντες στη διαδικασία που διαθέτουν καταχωρισμένο δικαίωμα προτίμησης ή αγοράς και στην αρμόδια διοικητική αρχή (άρθρο 181 του ΖΙΖ).

Γενικός κανόνας είναι ότι τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο δικαστικό πλειστηριασμό που διεξάγεται στους χώρους του δικαστηρίου, εκτός αν ο δικαστής αποφασίσει διαφορετικά. Οι πιστωτές, οι προνομιούχοι πιστωτές και οι πιστωτές γεωργικών πιστώσεων μπορούν να συμφωνήσουν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης έως την έκδοση της διαταγής πώλησης, ότι το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο θα πωληθεί με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών ή με απευθείας πώληση (άρθρο 183 ΖΙΖ).

Η διαταγή πώλησης ακινήτου περιλαμβάνει:

 1. αναλυτική περιγραφή του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, περιλαμβανομένων των συστατικών και παρακολουθημάτων του
 2. τις δουλείες και τα εμπράγματα βάρη επί του ακινήτου που τυχόν πρέπει να αποδεχθεί ο αγοραστής
 3. την αξία του ακινήτου όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη δικαστική απόφαση
 4. το τίμημα έναντι του οποίου μπορεί να πωληθεί το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο
 5. την προθεσμία καταβολής του αντιτίμου από τον αγοραστή
 6. τον τρόπο της πώλησης και
 7. το ποσό της εγγυοδοσίας που πρέπει να καταθέσει κάθε συμμετέχων (άρθρο 184 ΖΙΖ).

Δυνατότητα εξέτασης των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αγοράσει το ακίνητο να το εξετάσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος και με δικά του έξοδα. Η μέθοδος, ο τρόπος εξέτασης και η τυχόν παρουσία του δικαστικού επιμελητή καθορίζονται από το δικαστήριο στη διαταγή πώλησης του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου (άρθρο 176 ΖΙΖ).

Εγγυοδοσία. Σε δημόσιο πλειστηριασμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν καταθέσει εγγυοδοσία ίση με το ένα δέκατο της καθορισμένης αξίας του ακινήτου τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Ο πιστωτής κατόπιν αιτήματος του οποίου το δικαστήριο επέτρεψε τον πλειστηριασμό εξαιρείται από την εγγυοδοσία, ενώ το ίδιο ισχύει για τους προνομιούχους πιστωτές και τους πιστωτές γεωργικών πιστώσεων εφόσον οι απαιτήσεις τους υπερβαίνουν το ποσό της εγγυοδοσίας και η εγγυοδοσία θα μπορούσε να καλυφθεί από το πλειστηρίασμα, εν όψει της προνομιακής κατάταξής τους και της καθορισμένης αξίας του ακινήτου. Τα ποσά της εγγυοδοσίας των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν έγιναν δεκτές επιστρέφονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του δημόσιου πλειστηριασμού ή της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία (άρθρο 185 ΖΙΖ).

Τιμή πρώτης προσφοράς Κατά την πρώτη απόπειρα πώλησης, το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη του 70% της καθορισμένης αξίας του. Εάν το ακίνητο δεν πωληθεί κατά την πρώτη απόπειρα πώλησής του, το δικαστήριο εξαγγέλλει, κατόπιν πρότασης του πιστωτή, τη διεξαγωγή δεύτερης απόπειρας πώλησης, κατά την οποία δεν επιτρέπεται η πώληση του ακινήτου για ποσό χαμηλότερο του μισού της καθορισμένης αξίας του. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης απόπειρας πώλησης πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 30 ημέρες. Με δήλωση στα πρακτικά του δικαστηρίου της εκτέλεσης ή κάθε άλλου δικαστηρίου, οι διάδικοι, οι προνομιούχοι πιστωτές και οι πιστωτές γεωργικών πιστώσεων μπορούν να συμφωνήσουν τον εκπλειστηριασμό του ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς χαμηλότερη του 70% της καθορισμένης του αξίας στην πρώτη απόπειρα πώλησης ή χαμηλότερη του μισού αυτής στη δεύτερη (άρθρο 188 ΖΙΖ).

Κατακύρωση. Το δικαστήριο κηρύσσει την έναρξη του πλειστηριασμού αφού πρώτα διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι της πώλησης. Ο πλειστηριασμός διαρκεί για όσο χρόνο υποβάλλουν προσφορές οι συμμετέχοντες. Κάθε συμμετέχων δεσμεύεται από την προσφορά του μέχρι την υποβολή υψηλότερης προσφοράς (αντιπροσφορά). Έπειτα από αίτημα ενός ή περισσότερων πιστωτών, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει σύντομη διακοπή για να εξετάσουν οι συμμετέχοντες τις προσφορές τους. Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται όταν οι συμμετέχοντες δεν υποβάλουν πλέον υψηλότερη προσφορά ενώ έχουν προσκληθεί δύο φορές προς τούτο από τον δικαστή. Με την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού, το δικαστήριο προσδιορίζει τον πλειοδότη και ανακοινώνει ότι το ακίνητο κατακυρώνεται στον εν λόγω πλειοδότη (κατακύρωση του ακινήτου). Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση για την κατακύρωση του ακινήτου, η οποία επιδίδεται στα μέρη στα οποία έχει επιδοθεί η διαταγή πώλησης και σε όλους τους συμμετασχόντες στον πλειστηριασμό. Η κατακυρωτική απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Τυχόν παρατυπίες του πλειστηριασμού μπορούν να προσβληθούν με έφεση κατά της απόφασης παράδοσης του ακινήτου στον αγοραστή (άρθρο 189 ΖΙΖ).

Καταβολή του πλειστηριάσματος. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πλειστηριασμού (κατακύρωση), ο αγοραστής οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα στην προθεσμία που ορίζεται στη διαταγή πώλησης (άρθρο 191 ΖΙΖ). Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία της πώλησης, ανεξάρτητα από το αν το πλειστηρίασμα καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις (άρθρο 184 ΖΙΖ).

Μεταβίβαση. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, καταβάλλεται το πλειστηρίασμα και το δικαστήριο εκδίδει απόφαση παράδοσης του ακινήτου στον αγοραστή (μεταβίβαση). Αφότου καταστεί τελεσίδικη η εν λόγω απόφαση, το δικαίωμα κυριότητας του αγοραστή μεταγράφεται στο κτηματολόγιο και επέρχεται απόσβεση των τυχόν δικαιωμάτων και βαρών επί του ακινήτου, σύμφωνα με την κατακυρωτική απόφαση. Στην απόφαση, το δικαστήριο ορίζει επίσης τον χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης οφείλει να αποχωρήσει από την οικογενειακή οικία ή διαμέρισμα ή να εκκενώσει τις εταιρικές εγκαταστάσεις. Η απόφαση παράδοσης του ακινήτου συνιστά επίσης εκτελεστό τίτλο για την εκκένωση και παράδοση του ακινήτου, ενώ καθίσταται εκτελεστή αφότου καταστεί τελεσίδικη (άρθρο 192 ΖΙΖ).

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Κινητά περιουσιακά στοιχεία

Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος μπορεί, με δικά του έξοδα, να αναθέσει σε εκπλειστηριαστή τη διαδικασία υποβολής προσφορών, εφόσον αυτό δικαιολογείται βάσει του αριθμού και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εκπλειστηριάζονται. Ο πλειστηριασμός είναι ανοικτός στο κοινό (άρθρο 93 ΖΙΖ και άρθρο 92 του κώδικα δικαστικών επιμελητών).

Η πώληση κινητών μπορεί επίσης να γίνει με απευθείας σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του δικαστικού επιμελητή, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου που διενεργεί τη συναλλαγή. Ο τρόπος και η ημερομηνία πώλησης των περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται και μνημονεύεται στην κατασχετήρια έκθεση από τον δικαστικό επιμελητή αμέσως μετά την επιβολή της κατάσχεσης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής ότι πρέπει να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό τίμημα (άρθρο 93 ΖΙΖ).

Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

Οι δημόσιοι πλειστηριασμοί ακινήτων διεξάγονται από δικαστές.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Το σλοβενικό δίκαιο δεν γνωρίζει άλλα είδη πλειστηριασμού. Προβλέπονται διάφοροι τρόποι πώλησης κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν, αντί με δημόσιο πλειστηριασμό, με απευθείας σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του δικαστικού επιμελητή, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου που διενεργεί τη συναλλαγή (άρθρο 93 παράγραφος 1 ΖΙΖ). Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό εφόσον οι πιστωτές, οι προνομιούχοι πιστωτές και οι πιστωτές γεωργικών πιστώσεων δεν έχουν συμφωνήσει έως την έκδοση της διαταγής πώλησης ότι:

 • το ακίνητο θα εκποιηθεί με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών ή
 • το ακίνητο θα εκποιηθεί με απευθείας σύμβαση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (άρθρο 183 ΖΙΖ).

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στη Σλοβενία υφίστανται τα ακόλουθα μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

 • το κτηματολόγιο, για τα δικαιώματα κυριότητας και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
 • το μητρώο μηχανοκίνητων οχημάτων
 • το νηολόγιο Σλοβενίας
 • το μητρώο αεροσκαφών
 • το μητρώο άυλων τίτλων
 • το μητρώο βαρών σε κινητά περιουσιακά στοιχεία
 • το μητρώο τραπεζικών λογαριασμών
 • το μητρώο μισθωτών και ληπτών άλλων προσωπικών εισοδημάτων (π.χ. συντάξεων).

Τα μητρώα αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά. Για κάθε μητρώο είναι αρμόδιος ειδικός φορέας.

Πρόσβαση στα μητρώα παρέχεται σε όποιον αποδεικνύει έννομο συμφέρον (άρθρο 4 παράγραφος 6 ΖΙΖ). Πιστωτής μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον με την προσκόμιση εκτελεστού τίτλου (π.χ. εκτελεστής απόφασης) με τον οποίο ο οφειλέτης διατάσσεται να καταβάλει την απαίτηση του πιστωτή. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τον υπεύθυνο τήρησης του μητρώου. Τα δικαστήρια διαθέτουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε πολλά από τα μητρώα αυτά.

Για την απόκτηση πληροφοριών από τα εν λόγω μητρώα δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικής δαπάνης, ωστόσο ορισμένοι από τους φορείς τήρησης των εν λόγω βάσεων δεδομένων (μητρώων) μπορεί να ζητούν την καταβολή ενός χαμηλού τέλους [π.χ. ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλισης της Σλοβενίας (Zavod za zdravstveno zavarovanje), που τηρεί το μητρώο μισθωτών και ληπτών άλλων προσωπικών εισοδημάτων (π.χ. συντάξεων), επιβάλλει τέλος ύψους 4,00 EUR για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την απασχόληση του οφειλέτη). Η πληρωμή μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη.

Φορέας τήρησης βάσης δεδομένων οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 ΖΙΖ να διαβιβάζει πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη στους πιστωτές του, κατόπιν αιτήματός τους και εφόσον αποδεικνύουν έννομο συμφέρον (π.χ. εκτελεστό τίτλο). Φορείς τήρησης μητρώου είναι οι εξής:

 • ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλισης της Σλοβενίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους καταβαλλόμενους μισθούς και τα λοιπά προσωπικά εισοδήματα (π.χ. συντάξεις)
 • η Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τα Δημόσια Νομικά Αρχεία και τις Συναφείς Υπηρεσίες (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve — AJPES) παρέχει πληροφορίες από το μητρώο τραπεζικών λογαριασμών
 • ο Κεντρικός Οργανισμός Εκκαθάρισης Τίτλων (Centralna klirinško depotna družba d.d. — (KDD) παρέχει πληροφορίες από το μητρώο άυλων τίτλων
 • το δικαστήριο που τηρεί το δικαστικό μητρώο παρέχει πληροφορίες για μερίδια σε επιχειρήσεις ή λοιπές συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα. Πρόσβαση στο μητρώο του δικαστηρίου παρέχεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του
 • το δικαστήριο που τηρεί το κτηματολόγιο παρέχει πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία επί της οποίας ή ως προς την οποία ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά δικαιώματα
 • το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες από τα μητρώα καταχωρισμένων μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων οχημάτων
 • η σλοβενική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Διοίκησης παρέχει πληροφορίες από το μητρώο σκαφών (σκάφη μικρότερα των 24 μέτρων)
 • η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας παρέχει πληροφορίες από το μητρώο αεροσκαφών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πιστωτής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μητρώο με την υποβολή αίτησης παροχής πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη στον φορέα τήρησης του μητρώου. Σε ορισμένα μητρώα (π.χ. το δικαστικό μητρώο) παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης (μέσω ιστοσελίδας).

Για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη δεν απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο και δεν καταβάλλονται τέλη στο κράτος. Ωστόσο, ορισμένοι φορείς τήρησης βάσεων δεδομένων επιβάλλουν την καταβολή ενός χαμηλού τέλους (π.χ. ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλισης της Σλοβενίας επιβάλλει τέλος ύψους 4,00 EUR για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απασχόληση του οφειλέτη). Το τέλος μπορεί να πληρωθεί ηλεκτρονικά.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Η νομοθεσία περί εκτέλεσης της Σλοβενίας δεν προβλέπει ακόμη τη διεξαγωγή διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/10/2017

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Σουηδία


1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται μέσω της σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Είσπραξης (Kronofogdemyndigheten). Τα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με απευθείας σύμβαση. Η πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικό δημοπράτη. Η πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανατεθεί σε κτηματομεσίτη.

Η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης μπορεί να επιτρέψει στον οφειλέτη να πωλήσει τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ο ίδιος. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται αναβολή της αναγκαστικής πώλησης. Επιπλέον, ο οφειλέτης μπορεί να συμφωνήσει με τον πιστωτή τη διευθέτηση του ζητήματος με άλλο τρόπο. Εφόσον συμβεί αυτό, ο πιστωτής μπορεί να ανακαλέσει την κατάσχεση.

Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία πρέπει πάντοτε να αποτιμώνται από δικαστικό επιμελητή. Η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης αναθέτει ενίοτε σε εμπειρογνώμονα να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να συντάξει αναλυτική σχετική έκθεση. Η χρήση των υπηρεσιών εμπειρογνώμονα εκτιμητή αποτελεί τον κανόνα όταν πρέπει να αποτιμηθούν ακίνητα και δικαιώματα συνιδιοκτησίας (bostadsrätter). Ωστόσο, εμπειρογνώμονας εκτιμητής καλείται επίσης συχνά όταν τα προς αποτίμηση περιουσιακά στοιχεία είναι σημαντικής αξίας.

Η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης δημοσιοποιεί (ανακοινώνει) τις αναγκαστικές πωλήσεις στον δικό της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο. Αναγκαστικές πωλήσεις δημοσιεύονται συχνά και σε άλλους δικτυακούς τόπους, με στόχο την προσέλκυση δυνητικών αγοραστών. Ανακοίνωση της πώλησης δημοσιεύεται επίσης στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροPost- och Inrikes Tidningar, η οποία αποτελεί ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύονται ανακοινώσεις διαφόρων δημόσιων αρχών και δήμων. Σκοπός της δημοσίευσης στην εν λόγω ιστοσελίδα είναι η ενημέρωση των τυχόν άγνωστων πιστωτών και λοιπών προσώπων των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται από την πώληση.

Πληροφορίες σχετικά με την πώληση παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Αρχής Αναγκαστικής Είσπραξης. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η αξία στην οποία έχουν εκτιμηθεί τα περιουσιακά στοιχεία, περιγραφή τους, φωτογραφίες και άλλα συναφή έγγραφα. Επίσης, αναφέρονται οι όροι της πώλησης και οι κανόνες που πρέπει να τηρούν οι αγοραστές στο πλαίσιο της πώλησης. Σε περίπτωση που η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης αναθέσει σε τρίτο τη διεξαγωγή της πώλησης, οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του εν λόγω τρίτου. Επιπλέον, συχνά διατίθενται και στον δικτυακό τόπο της Αρχής Αναγκαστικής Είσπραξης.

Η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης διοργανώνει πάντοτε παρουσίαση/επίσκεψη των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον αγοραστή να ενημερωθεί ως έχει καθήκον.

Η αναγκαστική πώληση διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να αναδειχθεί η υψηλότερη προσφορά. Εάν υπάρχουν περισσότεροι προσφέροντες, η πώληση κατακυρώνεται βάσει διαδικασίας υποβολής προσφορών και αντιπροσφορών. Εάν, αντιθέτως, η αρχή αποφασίσει να διεξαγάγει την πώληση με απευθείας σύμβαση μετά την υποβολή προσφορών, η ανακήρυξη του πλειοδότη πραγματοποιείται μετά το άνοιγμα των προσφορών.

Εάν η πώληση διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα εντός 48 ωρών. Η πληρωμή πραγματοποιείται συνήθως με κάρτα πληρωμών ή τραπεζική κάρτα. Όταν η πώληση γίνεται με παραδοσιακή επιτόπου δημοπρασία, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα στον τόπο του πλειστηριασμού, με κάρτα πληρωμών, τραπεζική κάρτα, ταχυδρομική επιταγή, επιταγή ή μετρητά.

Στην περίπτωση που περιουσιακό στοιχείο πωληθεί έναντι τιμήματος υψηλότερου των 10 000 SEK, η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης παρέχει προθεσμία έως ενός μήνα για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να καταβληθεί άμεσα προκαταβολή ύψους 10 % του τιμήματος.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Η πώληση κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται κατ’ αρχήν με δημόσιο πλειστηριασμό που διοργανώνει η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης. Ωστόσο, η Αρχή δύναται να αναθέσει τη διεξαγωγή της πώλησης σε εξωτερικό φορέα. Στην περίπτωση των κινητών περιουσιακών στοιχείων, η Αρχή μπορεί να αναθέσει σε τρίτο να διεξαγάγει τον πλειστηριασμό. Στην περίπτωση των ακινήτων, η Αρχή δύναται να αναθέσει την πώληση σε κτηματομεσίτη.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Οι πραγματοποιούμενες πωλήσεις διακρίνονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: κινητών περιουσιακών στοιχείων, πλοίων, αεροσκαφών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Έως έναν βαθμό, εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες για τις διαφορετικές αυτές κατηγορίες πώλησης. Λεπτομέρειες ως προς τους εφαρμοστέους εκάστοτε κανόνες δημοσιεύονται μαζί με την ανακοίνωση της πώλησης. Περαιτέρω, εφαρμόζονται ορισμένες ειδικές διατάξεις στην περίπτωση των πωλήσεων κατόπιν αίτησης στεγαστικού συνεταιρισμού (bostadsrättsförening) στις οποίες το δικαίωμα χρήσης έχει απολεσθεί, δηλαδή στις αναγκαστικές πωλήσεις.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο των ερευνών της για τα περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη, η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί έρευνες σε διάφορα μητρώα, να απευθύνει ερωτήματα στους φορείς διαχείρισής τους κ.λπ. Στα μητρώα αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα εξής:

 • το κτηματολόγιο (Fastighetsregistret) περιλαμβάνει το σύνολο των ακινήτων στη Σουηδία
 • το μητρώο οχημάτων οδικής κυκλοφορίας (Vägtrafikregistret) περιλαμβάνει όλα τα καταχωρισμένα στη Σουηδία πολιτικά οχήματα
 • το φορολογικό μητρώο (Skatteregistret) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πληρωμές
 • το μητρώο του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Försäkringskassan) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πληρωμές
 • το μητρώο του Οργανισμού Συντάξεων (Pensionsmyndigheten) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πληρωμές
 • το μητρώο επιχειρήσεων (Näringslivsregistret) περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το σύνολο των σουηδικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, προσωπικών εταιρειών, συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών συνεταιρισμών, και ατομικών επιχειρήσεων
 • το μητρώο κινητών αξιών (Värdepappersregistret) το εν λόγω μητρώο τελεί υπό τη διαχείριση της Euroclear και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους κατόχους των εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά μετοχών
 • το μητρώο πλοίων (Fartygsregistret) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των σουηδικών πλοίων
 • το μητρώο αεροσκαφών (Luftfartygsregistret) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των σουηδικών αεροσκαφών
 • το μητρώο πυροβόλων όπλων (Vapenregistret) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους πυροβόλων όπλων.

Τα μητρώα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης μπορεί να υποβάλλει ερωτήματα σε ηλεκτρονική μορφή στα περισσότερα εξ αυτών. Εξάλλου, η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης μπορεί να ζητήσει από μητρώο ακόμη και εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχεία, προκειμένου να διερευνήσει εάν ορισμένος οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Κατά κανόνα, η υποβολή τέτοιων ερωτημάτων από την Αρχή δεν υπόκειται σε τέλη.

Ορισμένα μητρώα, όπως π.χ. το κτηματολόγιο, το μητρώο πλοίων και το μητρώο αεροσκαφών, καταχωρίζουν επίσης τις πράξεις με τις οποίες η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Προς το παρόν, η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης δεν δύναται να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τις οποίες να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις οφειλετών τους.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης διαθέτει από το 2014 τη δυνατότητα να διεξάγει διαδικτυακούς πλειστηριασμούς. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο για την πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων. Η δυνατότητα διεξαγωγής διαδικτυακών πλειστηριασμών προβλέπεται στο κεφάλαιο 9 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμού για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών, στο οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος υποβολής των προσφορών.

Σε έκθεση που υποβλήθηκε στην κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2016, προτείνεται η θέσπιση της δυνατότητας διαδικτυακού εκπλειστηριασμού και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Εντούτοις, η διαδικασία πώλησης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων είναι πιο πολύπλοκη και η θέσπιση της εν λόγω δυνατότητας απαιτεί ευρύτερες νομοθετικές τροποποιήσεις από αυτές που απαιτήθηκαν για τη θέσπιση του διαδικτυακού πλειστηριασμού για τα κινητά.

Επί του παρόντος, δεν υφίστανται περιορισμοί στη συμμετοχή σε διαδικτυακό πλειστηριασμό από το εξωτερικό.

Ανακοινώσεις όλων των διαδικτυακών πλειστηριασμών δημοσιεύονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της Αρχής Αναγκαστικής Είσπραξης.

Στην περίπτωση που η πώληση διεξάγεται από εξωτερικό δημοπράτη, ανακοίνωση του διαδικτυακού πλειστηριασμού δημοσιεύεται και στον δικτυακό τόπο αυτού. Εξάλλου, με την εντολή ανάθεσης της διεξαγωγής της πώλησης, πρέπει να επισημαίνεται στον εξωτερικό δημοπράτη η υποχρέωσή του τήρησης των κανόνων σχετικά με την πώληση που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 9 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκώδικα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών και στο κεφάλαιο 9 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμού για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών. Οι συμβάσεις με εξωτερικούς δημοπράτες ανατίθενται κατά κανόνα κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού. Οι σχετικές προκηρύξεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις σε σχέση με την οικονομική ικανότητα και τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε διαδικτυακό πλειστηριασμό πρέπει να εγγραφούν στον σχετικό δικτυακό τόπο, προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής των προσφορών είναι δημόσια και η παρακολούθησή της δεν απαιτεί εγγραφή. Τα στοιχεία που πρέπει να παρασχεθούν για την εγγραφή περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ένα ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δημοσίευση των προσφορών. Οι προσφέροντες δεν υποχρεούνται να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Οι προσφέροντες που δεν διαθέτουν σουηδικό αριθμό ταυτότητας ή που, για άλλο λόγο, δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εγγραφούν διαδικτυακά μπορούν να εγγραφούν χειρόγραφα στον οικείο φορέα.

Στους διαδικτυακούς πλειστηριασμούς, το πλειστηρίασμα καταβάλλεται με κάρτα πληρωμών ή τραπεζική κάρτα.

Η συμμετοχή σε διαδικτυακό πλειστηριασμό μέσω επιτόπου παρουσίας στις εγκαταστάσεις της Αρχής Αναγκαστικής Είσπραξης δεν είναι δυνατή.

Η διαδικασία διεξάγεται με την υποβολή προσφορών έως ένα προκαθορισμένο χρονικό σημείο. Στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά ενώ απομένουν λιγότερο από δύο λεπτά για τη λήξη της διαδικασίας, η διαδικασία παρατείνεται κατά δύο επιπλέον λεπτά.

Η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης απαντά σε ερωτήματα που υποβάλλονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται, ωστόσο, να είναι δύσκολο να ληφθεί απάντηση εάν απομένει λίγος μόνο χρόνος για την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού. Η Αρχή απαντά στα σουηδικά, πρέπει, όμως, να μπορεί επίσης να παρέχει τις βασικές πληροφορίες στις γλώσσες των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και να παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σε ορισμένες μειονοτικές ομάδες σε ειδικές περιοχές διαχείρισης. Συχνά παρέχεται βοήθεια και σε απάντηση σε ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί σε άλλη γλώσσα.

Η Αρχή Αναγκαστικής Είσπραξης μεταφράζει έγγραφα που αφορούν την πώληση σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όταν, για παράδειγμα, είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί αγοραστές στο εξωτερικό.

Βάσει της αρχής της δημόσιας πρόσβασης στις πληροφορίες, πολλές από τις πληροφορίες που διατηρούν οι αρχές της Σουηδίας είναι δημόσιες. Εντούτοις, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των προσφερόντων σε εν εξελίξει πλειστηριασμό δεν κοινοποιούνται. Επιπλέον, ενδέχεται να υφίσταται υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας σε σχέση με ορισμένες ευαίσθητες πληροφορίες, ωστόσο, το ζήτημα αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση αν κάποιος ζητήσει τις σχετικές πληροφορίες.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/07/2018

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Αγγλία και Ουαλία

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται οι διατάξεις που ισχύουν στην Αγγλία και την Ουαλία σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ως μέσο για την είσπραξη οφειλόμενων χρηματικών ποσών.


Στην Αγγλία και την Ουαλία δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση έγκρισης και διορισμού των επιχειρήσεων μεταφοράς και των δημοπρατών από περιφερειακό δικαστή (District Judge). Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 41 του παραρτήματος 12 του νόμου περί δικαστηρίων και αναγκαστικής εκτέλεσης (Tribunals, Courts and Enforcement Act) ορίζει ότι η πώληση των αγαθών πραγματοποιείται με δημόσιο πλειστηριασμό εκτός αν το δικαστήριο ορίσει διαφορετικά.

Οι επιχειρήσεις μεταφοράς και οι δημοπράτες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε κάθε επιμέρους δικαστήριο, παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τις χρεώσεις και την ισχύουσα ασφαλιστική κάλυψή τους, ώστε να μπορεί να ληφθεί σε τοπικό επίπεδο η απόφαση ως προς τις επιχειρήσεις που θα διοριστούν. Η απόφαση σχετικά με το ποια επιχείρηση θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να λαμβάνεται επίσημα από επιτροπή διοικητικών στελεχών, με βάση τα στοιχεία του φακέλου και τις χρεώσεις της κάθε επιχείρησης.

Ύστερα από τον διορισμό, αναρτάται στη γραμματεία του δικαστηρίου κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των διορισμένων επιχειρήσεων. Ο κατάλογος επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη των πιστοποιητικών ασφάλισης. Όπου είναι δυνατόν, οι επιλεγμένοι πάροχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής. Στην περίπτωση που μόνο μία επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιείται τακτικά, εφαρμόζονται ορισμένοι βασικοί κανόνες.

Τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της πώλησης ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να αποστείλει στον οφειλέτη και στους τυχόν συγκυρίους ανακοίνωση της πώλησης.

Μόλις πραγματοποιηθεί πώληση και εισπραχθεί το προϊόν της από τον δημοπράτη, ο δικαστικός επιμελητής / υπεύθυνος για την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων οφείλει να επιβεβαιώσει ότι όλα τα δεσμευθέντα και κατασχεθέντα αγαθά είναι διαθέσιμα. Το ένταλμα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένο.

Βλ. τους κανονισμούς 34 έως 43 των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμών περί δέσμευσης αγαθών (Taking Control of Goods Regulations) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση, την αποθήκευση και την πώληση δεσμευθέντων αγαθών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/03/2018

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Βόρεια Ιρλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων (Enforcement of Judgments OfficeEJO) αποτελεί τμήμα της (υπαγόμενης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης) Υπηρεσίας Δικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunal Service) και είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων στη Βόρεια Ιρλανδία που αφορούν χρήματα, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Το διάταγμα περί της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία του 1981 [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] προβλέπει τη δυνατότητα κατάσχεσης και πώλησης περιουσιακών στοιχείων προς τον σκοπό της ικανοποίησης χρηματικών αξιώσεων των οποίων η εξόφληση μπορεί να αξιωθεί βάσει δικαστικής απόφασης.

Το EJO διαθέτει σειρά εξουσιών για την αναγκαστική είσπραξη χρηματικών αξιώσεων που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση. Στις εξουσίες αυτές περιλαμβάνεται η έκδοση διαταγής κατάσχεσης βάσει του άρθρου 31 του Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981.

Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα του 1981, το EJO έχει το δικαίωμα να κατάσχει και να εκπλειστηριάζει περιουσιακά στοιχεία για να χρησιμοποιήσει το καθαρό προϊόν του πλειστηριασμού (μετά την εξόφληση των εξόδων και των δαπανών της κατάσχεσης) για την πληρωμή των σχετικών ανεξόφλητων οφειλών (βλ. άρθρα 31, 34 και 40 του διατάγματος του 1981). Στο πλαίσιο της εκτέλεσης διαταγής κατάσχεσης, το EJO έχει το δικαίωμα, δυνάμει του άρθρου 38 του διατάγματος του 1981, να εισέρχεται σε ακίνητα που κατέχει ή χρησιμοποιεί ο οφειλέτης, ο/η σύζυγός του ή οποιοδήποτε εξαρτώμενο απ’ αυτόν πρόσωπο, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και σε ακίνητα που κατέχει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Το EJO μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους διαταγές {κατόπον αίτησης στον επικεφαλής του Γραφείου (που φέρει τον βαθμό «Master»), σύμφωνα με τον κανόνα 30 παράγραφος 1 των κανόνων περί της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία του 1981 [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981]} όταν πιθανολογείται ότι υπάρχουν επαρκή για την ικανοποίηση της οφειλής περιουσιακά στοιχεία που να μπορούν να κατασχεθούν. Στην πράξη, το EJO εξετάζει πρώτα τη δυνατότητα προσφυγής σε άλλους τρόπους εκτέλεσης, όπως τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής κατάσχεσης αποδοχών (στο πλαίσιο της οποίας παρακρατείται ορισμένο ποσό από τον μισθό του οφειλέτη), προτού αποφασίσει να υποβάλει στον Master αίτηση για την έκδοση διαταγής κατάσχεσης.

Εξάλλου, προβλέπονται περιορισμοί ως προς τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε κατάσχεση (για παράδειγμα, τα ρούχα και τα απαραίτητα οικιακά έπιπλα του οφειλέτη είναι ακατάσχετα – βλ. άρθρο 33 του διατάγματος του 1981).

Οι κανόνες 30 έως 33 των Judgment Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 ορίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται από το EJO σε σχέση με την πραγμάτωση διαταγής κατάσχεσης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/10/2017

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Σκωτία

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται τα ισχύοντα στη Σκωτία σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ως μέσο για την είσπραξη οφειλόμενων χρηματικών ποσών.


Στη Σκωτία μπορούν να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία προς τον σκοπό της είσπραξης οφειλόμενων χρηματικών ποσών, εφόσον η σχετική οφειλή έχει αναγνωριστεί δικαστικά, καθώς και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων στις περιπτώσεις που η δυνατότητα αυτή παρέχεται βάσει ορισμένων επίσημων «εγγράφων χρέους». Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων καλούνται «κατάσχεση στα χέρια τρίτου» (arrestment) (χρησιμοποιείται για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οφειλέτη αλλά βρίσκονται στην κατοχή τρίτου), «κατάσχεση» (attachment) (χρησιμοποιείται για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οφειλέτη και βρίσκονται στην κατοχή του ίδιου) και «κατ’ εξαίρεση κατάσχεση» (exceptional attachment) (χρησιμοποιείται για την κατάσχεση μη απαραίτητων στον οφειλέτη πραγμάτων που βρίσκονται μέσα σε κατοικία). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σχετικές διαδικασίες επιτρέπουν τον εκπλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη υπό δικαστική εποπτεία.

Το μέρος 2 του σκωτικού νόμου περί ρύθμισης χρεών και κατάσχεσης του 2002 [Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002] (ο «νόμος του 2002») ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την κατάσχεση κινητών πραγμάτων. Εντός 14 ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης, ο δικαστικός επιμελητής (sheriff officer) πρέπει να υποβάλει έκθεση στο αρμόδιο δικαστήριο (Sheriff Court). Αφότου η έκθεση παραληφθεί, ο sheriff officer μπορεί να μεριμνήσει για την αφαίρεση των κατασχεθέντων πραγμάτων και την πώλησή τους σε δημόσιο πλειστηριασμό, στον οποίο ο sheriff officer πρέπει να παραστεί για να καταγράψει τα πράγματα που τυχόν θα πωληθούν και το τίμημα που θα αποφέρουν. Τα χρήματα που θα εισπραχθούν ως πλειστηρίασμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση της αμοιβής και των εξόδων του sheriff officer, ενώ το εναπομένον ποσό χρησιμοποιείται για την εξόφληση του δανειστή. Τυχόν υπόλοιπο επιστρέφεται στον οφειλέτη. Σε περίπτωση που τα εκπλειστηριασθέντα πράγματα δεν πωληθούν, η κυριότητα επ’ αυτών μεταβιβάζεται στον δανειστή. Εξάλλου, ενώ ο πλειστηριασμός κατασχεμένων κινητών συνήθως πραγματοποιείται σε αίθουσα πλειστηριασμών, εάν αυτό πρακτικά αντενδείκνυται, ο νόμος του 2002 προβλέπει τη δυνατότητα πραγματοποίησης του πλειστηριασμού σε άλλο χώρο, πλην της κατοικίας του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που έχουν κατασχεθεί κινητά πράγματα στα χέρια τρίτου και ο οφειλέτης δεν έχει υπογράψει εντολή αποδέσμευσης των πραγμάτων υπέρ του δανειστή, ο δανειστής, για να αναλάβει τα πράγματα, πρέπει να ασκήσει ειδική αγωγή απόδοσης που καλείται action of furthcoming ενώπιον του δικαστηρίου. Η action of furthcoming αποτελεί αίτηση προς το δικαστήριο να επιτρέψει την απόδοση των πραγμάτων στον δανειστή, ώστε να μπορεί αυτός στη συνέχεια να τα πωλήσει για να εισπράξει το σύνολο ή μέρος του ποσού που του οφείλεται.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/04/2019