Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní dražby - Česká republika


1. Zveřejnění dražební vyhlášky a stanovení ceny v souvislosti s prodejem zabaveného majetku

Dražební vyhlášky jsou zveřejňovány na úřední desce exekutora, případně v místě obvyklým způsobem prostřednictvím obecního úřadu. Rovněž jsou zveřejňovány na Portálu dražeb (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.portaldrazeb.cz) a v Centrální evidenci exekucí (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ceecr.cz).

V případě dražení nemovitostí je exekutorem pověřen znalec, aby zjistil obvyklou cenu nemovitosti, včetně jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených. Na základě jím vypracovaného posudku pak soudní exekutor určí cenu nemovitosti. Od této ceny je odvozeno nejnižší podání, které tvoří při prvním dražebním jednání 2/3 výsledné ceny.

Cena movité věci je stanovena na základě zák.  č. 526/1990 Sb., o cenách, nebo odhadem vykonavatele soudního exekutora. Pokud k tomu jeho znalosti a zkušenosti nepostačují, je určen znalec, který vypracuje znalecký posudek. Nejnižší podání tvoří 1/3 výsledné ceny.

2. Třetí strany, které mohou vést dražbu

V České republice se uplatňují dva způsoby vedení exekuce:

  • Exekuce

3. Typy dražeb, na které se nemusí zcela vztahovat stanovená pravidla

Všechny soudní dražby se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, a vyhl. č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti.

4. Informace o vnitrostátních rejstřících majetku

Majetek je evidován v následujících veřejných seznamech:

  • nemovité věci: katastr nemovitostí
  • movité věci: registr vozidel, plavební rejstřík, letecký rejstřík
  • cenné papíry: Centrální depozitář cenných papírů

5. Informace o databázích sloužících věřitelům k identifikaci dlužníkova majetku nebo pohledávek

Seznam dlužníků je veden v Centrálním registru dlužníků České republiky (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.centralniregistrdluzniku.cz), do kterého mohou nahlížet věřitelé i dlužníci. K nahlédnutí je třeba se bezplatně zaregistrovat.

6. Informace o soudních dražbách online

Místy konání, na které vždy odkazuje dražební vyhláška, můžou být i internetové portály. Stát však neprovozuje žádnou oficiální doménu, na které by probíhaly dražby. Neoficiálními portály jsou tak například Odkaz se otevře v novém okně.http://www.exdrazby.cz, Odkaz se otevře v novém okně.http://www.okdrazby.cz nebo Odkaz se otevře v novém okně.http://www.drazby-exekutori.cz. Pro účast v dražbě musí účastník ověřit svou totožnost a složit dražební jistotu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 15/06/2020