menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdne dražby - Grécko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


1 Zverejnenie predaja zaisteného majetku a stanovenie jeho ceny

Zaistenie sa vykoná odstránením tovaru (článok 954 občianskeho súdneho poriadku) alebo zablokovaním majetku patriaceho dlžníkovi alebo vecným právom k nehnuteľnému majetku dlžníka (článok 992 OSP) a vyhotoví sa správa pred dospelým svedkom. Exekútor alebo odborník, ktorých na tento účel poveril súdny exekútor, posúdi exekútor. V prípade nezávislého znalca musí obchodnú hodnotu nehnuteľného majetku určiť nezávislý znalec.

Osvedčenie o zaistení obsahuje: A) presný opis zabaveného majetku takým spôsobom, že neexistuje pochybnosť o jeho totožnosti; b) posúdenie majetku zabaveného súdnym exekútorom alebo znalcom; c) cena prvej ponuky, ktorá je pre nehnuteľný majetok predmetom záložného práva; d) odkaz na vykonateľný exekučný titul, ktorý je založený, príkaz doručený dlžníkovi a suma, na ktorú sa zablokovanie vzťahuje; e) údaj o dni dražby, ktorý je sedem (7) mesiacov odo dňa ukončenia zaistenia, a nie po ôsmich (8) mesiacoch od tohto dňa, na mieste dražby a na mene aukcionára.

Výpis z osvedčenia o zaistení, obsahujúci mená držiteľa a odporcu, stručný opis zaisteného majetku, cenu prvej ponuky, meno a presnú adresu aukcionára a miesto, dátum a čas dražby, desať (10) sa zverejní zo zaistenia na webovej stránke Bulletinu pre justičné publikácie Fondu pre poistenie právnikov samostatne zárobkovo činných osôb.

Dražbu nemožno uskutočniť bez dodržania týchto formalít, inak je neplatná.

2 Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Zaistený majetok sa verejne predá prostredníctvom elektronickej platformy pred verejným notárom v mieste, kde bol majetok zaistený, a to na účely dražby (článok 959 OSP), zatiaľ čo zabavený nehnuteľný majetok sa vydražuje aj pred notárom v oblasti, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, a je určená pre dražbu (článok 998 OSP).

Aukcia má podobu elektronickej ponuky po tom, ako úspešní uchádzači poskytli bezpečnosť a získali osvedčenie v elektronických systémoch v súlade s článkom 959 CCP. Dražby sa konajú v priestoroch súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu, v ktorého obvode sa koná dražba, pracovné dni, ktoré musia byť v stredu, vo štvrtok alebo v piatok.

3 Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Zaistenie osobitného majetku (články 1022 – 1033 OSP):

Zabaví sa môžu aj majetkové práva dlžníka uznaného súdom, ktorý nemôže byť predmetom zaistenia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 953 (1) a (2), 982 a 992 Občianskeho súdneho poriadku, najmä v prípade autorského práva, patentu, využívania kinematografických filmov, nárokov voči tretím stranám, ktoré sú predmetom posudzovania, za predpokladu, že ustanovenia hmotného práva umožňujú prevod takýchto práv (článok 1022 OSP).

Ak bola aukcia priloženého práva nariadená formou aukcie, súd pre malé pohľadávky vymenuje aukcionára (článok 1026 OSP) a ustanovenia uplatniteľné na dražbu hnuteľného majetku.

4 Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Neexistujú vnútroštátne registre majetku.

5 Informácie o databázach, ktoré majú veritelia k dispozícii na identifikáciu dlžníkovho majetku alebo pohľadávok

Neexistujú žiadne databázy, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu majetku alebo pohľadávok dlžníka. Existuje len centrálny systém, ktorý vedie IAPR, ku ktorému majú prístup konkrétne orgány (prokuratúra, daňový úrad, Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí, praniu špinavých peňazí atď.) a ktorý zobrazuje bankové účty v držbe gréckych bánk.

6 Informácie o online súdnych predajoch

Od začiatku roka 2018 sa všetky aukcie vykonávajú elektronicky prostredníctvom elektronickej dražby. g elektronickej Odkaz sa zobrazí v novom okne platformy.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/05/2020