Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публични продажби - Гърция

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


1 Оповестяване и ценообразуване във връзка с продажбата на запорирани или възбранени вещи

Изземването се извършва чрез отнемане на имуществото (член 954 от Гражданския процесуален кодекс) или чрез изземване на имуществото на длъжника или вещно право върху длъжника върху недвижим имот (член 992 от ГПК) от съдебния изпълнител и се изготвя доклад пред пълнолетен свидетел. Съдебният изпълнител или вещото лице, упълномощено от съдебния изпълнител за тази цел, се оценяват от съдебния изпълнител. В случай на независим експерт, търговската стойност на недвижимия имот трябва да бъде определена от независим експерт.

Удостоверението за изземване съдържа: Точно описание на имуществото, иззето по такъв начин, че не съществува съмнение относно неговата самоличност; б) оценката на имуществото, иззето от съда или вещото лице; в) цената на първата оферта, която по отношение на недвижимия имот трябва да бъде търговската стойност на запорираната вещ; г) препратка към изпълнителното основание, на което се основава принудителното изпълнение, заповедта е връчена на длъжника и сумата, за която се прави запора; д) посочване на датата на търга, което е седем (7) месеца от датата на прекратяване на изземването, а не след осем (8) месеца от този ден, мястото на провеждане на търга и името на провеждащия търга.

Извлечение от удостоверението за изземване, съдържащо имената на притежателя и ответника, кратко описание на запорираната вещ, първата офертна цена, името и точния адрес на провеждащия търга лице, както и мястото, датата и времето на провеждане на търга, десет (10) се публикуват чрез изземването на интернет страницата на Бюлетина за съдебни публикации на застрахователния сектор на националните самостоятелно заети лица.

Търгът не може да бъде проведен, без да се спазват тези формалности, в противен случай е невалиден.

2 Трети лица, които могат да извършват публични продажби

Запорираните вещи се продават публично чрез електронна платформа пред нотариус в района на мястото, където имуществото е било иззето, определено за търга (член 959 от ГПК), докато недвижимия имот, който е под възбрана, също се продава на търг пред нотариус в района, в който се намира имуществото, назначен за търга (член 998 от ГПК).

Търгът се провежда под формата на електронна оферта, след като спечелилите търга оференти са предоставили обезпечение и са били сертифицирани в електронните системи в съответствие с член 959 от ГПК. Търговете се провеждат в помещенията на съда за искове с малък материален интерес, в чийто район е проведен търгът, в сряда, четвъртък или петък.

3 Видове публични продажби, за които е възможно правилата да не се прилагат изцяло

Изземване на специални активи (членове 1022—1033 от ГПК):

Запор може да бъде наложен и от имуществените права на длъжника по съдебното решение, които не подлежат на изземване в съответствие с процедурата, предвидена в членове 953 (1) и (2), 982 и 992 от Гражданския процесуален кодекс, по-специално по отношение на авторското право, патентите, използването на кинематографски филми, искове срещу трети страни, които подлежат на проверка, при условие че разпоредбите на материалното право позволяват прехвърлянето на такива права (член 1022 от ГПК).

Ако търгът на запорираното право е бил възложен чрез търг, съдът за искове с малък материален интерес назначава тръжния продавач (член 1026 от ГПК) и се прилагат разпоредбите, приложими за продажбата на движимо имущество.

4 Информация относно национални имотни регистри

Няма национални регистри на активите

5 Информация относно бази данни, предоставящи възможности на кредиторите да установят какви вещи или вземания притежава длъжникът

Няма бази данни, които да могат да се използват за идентифициране на активи или вземания на длъжника. Съществува само централна система, която се поддържа от НДП, до които имат достъп специфични органи (прокуратурата, данъчната служба, Органа за изпирането на пари, изпирането на пари и др.), което показва притежаваните от гръцки банки банкови сметки.

6 Информация относно онлайн извършване на публични продажби

От началото на 2018 г. всички търгове се провеждат по електронен път чрез електронния Връзката отваря нов прозорец търг.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 18/05/2020