Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní dražby - Řecko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


1 Zveřejňování a stanovování cen v souvislosti s prodejem zabavených aktiv

Zabavení se uskuteční odstraněním zboží (čl. 954 občanského soudního řádu) nebo zabavením majetku dlužníka nebo věcného práva k nemovitostem (čl. 992 CCP) prostřednictvím soudního exekutora a zpráva je vyhotovena u dospělého svědka. Soudního exekutora nebo odborný posudek soudního exekutora za tímto účelem provede soudního exekutora. V případě nezávislého znalce musí být obchodní hodnota nemovitosti určena nezávislým znalcem.

Osvědčení o zabavení obsahuje: Přesný popis zabaveného majetku tak, že není pochyb o tom, že majetek byl zabaven soudním exekutorem nebo znalcem; c) cena nemovitosti zabavená soudním exekutorem nebo znalcem; c) cena první nabídky, která u nemovitosti musí být obchodní hodnota zabaveného majetku; d) odkaz na vykonatelný exekuční titul, příkaz doručený dlužníkovi a částka, pro kterou je obstavení provedeno; e) údaj o den dražby, který činí sedm (7) měsíců ode dne ukončení zabavení, a ne však po osmi (8) měsících od uvedeného dne, místo konání dražby a jméno dražitele.

Výpis z potvrzení o zabavení, který obsahuje jména držitele a respondenta, stručný popis zabaveného majetku, první kupní cenu, jméno a přesnou adresu dražitele a místo, datum a čas konání dražby, deset (10) se zveřejní ze zabavení na internetových stránkách Věstníku Úřadu pro otázky pojištění právníků v oblasti pojištění osob samostatně výdělečně činných.

Dražby nelze provést, aniž by byly splněny tyto formální náležitosti, jinak je neplatná.

2 Třetí strany, které mohou provádět prodej

Majetek, který byl zabaven, musí být veřejně prodán prostřednictvím elektronické platformy před notářem v místě, kde byl majetek zabaven, jmenován na dražbu (čl. 959 trestního řádu), zatímco zastavený majetek je rovněž dražen před notářem v oblasti, v níž se nemovitost nachází, jmenovaný do dražby (čl. 998 CCP).

Dražba má podobu elektronické nabídky, poté co úspěšní uchazeči zajistili bezpečnost a byli certifikováni v elektronických systémech v souladu s čl. 959. Dražby se konají v prostorách soudu pro drobné nároky, v jehož obvodu se aukce konala, pracovní dny, ve středu, ve čtvrtek nebo v pátek.

3 Druhy aukcí, u nichž by se pravidla nemusela v plném rozsahu použít

Zabavení zvláštních aktiv (články 1022–1033 trestního řádu):

Zabavení se může rovněž týkat majetkových práv dlužníka, která nemůže být předmětem zajištění v souladu s postupem stanoveným v článcích 953 (1) a (2), 982 a 992 občanského soudního řádu, zejména v případě autorských práv, patentů, využívání kinematografických děl, nároků vůči třetím osobám, které podléhají posouzení, za předpokladu, že ustanovení hmotného práva umožňují převod takových práv (čl. 1022 CCP).

Pokud bylo připojené právo v dražbě nařízeno v dražbě, soud pro drobné nároky jmenuje dražitele (čl. 1026) a použije se ustanovení týkající se dražby movitého majetku.

4 Informace o národních registrech majetku

Neexistují vnitrostátní rejstříky aktiv

5 Informace o databázích pro určení dlužníkova majetku nebo pohledávek

Neexistují žádné databáze, které by mohly sloužit k identifikaci majetku nebo pohledávek dlužníka. Existuje pouze centrální systém, který sleduje IAPR a k němuž má přístup konkrétní orgány (státní zastupitelství, Finanční úřad, Úřad pro praní peněz, praní peněz atd.) a který ukazuje bankovní účty u řeckých bank.

6 Informace o on-line soudním prodeji

Od začátku roku 2018 jsou všechny dražby prováděny elektronicky prostřednictvím elektronické Odkaz se otevře v novém okně. platformy.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/05/2020