Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdne dražby - Grécko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


1. Zverejnenie predaja zaisteného majetku a stanovenie jeho ceny

Zaistenie sa uskutoční odňatím majetku (článok 954 Občianskeho súdneho poriadku) alebo zaistením majetku vo vlastníctve dlžníka alebo vecného práva dlžníka k nehnuteľnosti (článok 992 Občianskeho súdneho poriadku) súdnym exekútorom a pred dospelým svedkom sa vypracuje správa. Zabavenú osobu posúdi súdny exekútor alebo znalec, ktorého na tento účel určí exekútor podľa vlastného uváženia. V prípade nehnuteľného majetku musí nezávislý znalec určiť obchodnú hodnotu nehnuteľnosti.

Osvedčenie o zaistení musí obsahovať: a) presný opis zaisteného majetku, aby nevzbudzoval pochybnosti o jeho totožnosti, b) údaj o ocenení zaisteného majetku súdnym exekútorom alebo znalcom; c) cenu prvej ponuky na nehnuteľný majetok, ktorá musí byť komerčnou hodnotou zaisteného majetku, d) údaj o exekučnom titule, naktorom sa zakladá exekúcia, príkaz doručený dlžníkovi a sumu, za ktorú je majetok zaistený, e) dátum dražby, dátum dražby, dátum dražby a dátum dražby;

Výpis z osvedčenia o zaistení, ktorý obsahuje mená držiteľa a účastníka, proti ktorému sa žiada o výkon rozhodnutia, stručný opis zaisteného majetku, cena prvej ponuky, meno a presná adresa aukcionára a miesto, dátum a čas dražby sa uverejní desať (10) zhabania na webovej stránke Úradného vestníka Zbierky súdnych publikácií sekcie poistenia právnikov Jednotného fondu nezávislých zamestnancov.

Dražba sa nemôže uskutočniť bez splnenia týchto formalít, inak je neplatná.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Zaistený majetok sa verejne draží prostredníctvom elektronickej platformy pred notárom v okrese, kde došlo k zhabaniu, ktorý bol vymenovaný na dražbu (článok 959 Občianskeho súdneho poriadku), pričom zaistený majetok sa draží aj prostredníctvom elektronickej platformy pred notárom v okrese, kde sa majetok nachádza, ktorý bol vymenovaný do aukcie (článok 998 Občianskeho súdneho poriadku).

Aukcia sa uskutočňuje predložením elektronických ponúk po tom, ako uchádzači zaplatili zábezpeku a potvrdili ju v elektronických systémoch v súlade s článkom 959 Občianskeho súdneho poriadku. Aukcie sa konajú v priestoroch súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu, v ktorého obvode bol majetok zaistený, v pracovných dňoch, teda v stredu, vo štvrtok alebo v piatok.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Zaistenie osobitného majetku (§ 1022 – 1033 Občianskeho súdneho poriadku):

Vlastnícke práva účastníka, proti ktorému sa žiada o výkon rozhodnutia, môžu byť tiež spojené, ktoré nemôžu byť zaistené v súlade s postupom stanoveným v článkoch 953 ods. 1 a 2, 982 a 992 Občianskeho súdneho poriadku, najmä autorské práva, patentové práva a využívanie filmov, pohľadávky voči tretím osobám, ktoré závisia od protiplnenia, za predpokladu, že ustanovenia hmotného práva umožňujú prevod takýchto práv (článok 1022 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak bolo zabavené právo na predaj na dražbe, súd pre veci s nízkou hodnotou sporu vymenuje aukcionára (článok 1026 Občianskeho súdneho poriadku) a uplatnia sa ustanovenia uplatniteľné na dražbu hnuteľného majetku.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Neexistujú žiadne vnútroštátne registre aktív

5. Informácie o databázach, ktoré majú veritelia k dispozícii na identifikáciu dlžníkovho majetku alebo pohľadávok

Neexistujú databázy, ktoré by sa dali použiť na identifikáciu fyzických aktív alebo pohľadávok dlžníka. Existuje len centrálny systém, ktorý spravuje IAPR a ku ktorému majú prístup konkrétne orgány (prokuratúra, daňový úrad, Crown Money Rolling Authority, atď.), v ktorom sa uvádzajú bankové účty vedené v gréckych bankách.

6. Informácie o online súdnych predajoch

Od začiatku roka 2018 sa všetky aukcie uskutočňovali elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy Odkaz sa zobrazí v novom okneeauction.gr.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/11/2020