Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публични продажби - Англия и Уелс

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

В настоящия раздел се разглеждат разпоредбите в Англия и Уелс, касаещи налагането на запор или възбрана върху имущество като средство за събиране на вземане


В Англия и Уелс вече е отпаднало изискването дружествата за пренасяне и лицата, провеждащи продажбата, да се упълномощават и назначават от районния съд. Връзката отваря нов прозорецВ член 41 от приложение 12 към Закона за трибуналите, съдилищата и принудителното изпълнение (Tribunals, Courts and Enforcement Act) се предвижда, че вещите се изнасят на публична продан, освен ако съдът не разпореди друго.

Дружествата за пренасяне и лицата, извършващи публични продажби, могат да се кандидатират пред всеки един съд, като предоставят информация за своите такси и текуща застраховка, така че решението за това кой да бъде избран да може да се вземе на местно равнище. Решението относно това кое дружество да се използва следва да бъде официално взето от група ръководители въз основа на предоставената информация и посочените такси.

След вземането на решението за избор в съдебната служба се излага списък с наименованията и адресите на избраните дружества. Този списък се преглежда ежегодно и със сигурност преди изтичането на всяко от удостоверенията за застраховка. Когато е възможно, следва редовно да се извършва редуване на избраните доставчици. Когато е възможно да се използва редовно само едно дружество, се прилагат основни правила.

Най-малко 7 дни преди продажбата съдебният изпълнител трябва да изпрати до длъжника и до всеки съсобственик обявление за продажба.

След извършване на продажбата и събиране на приходите от нея от лицата, които са я провели, съдебният изпълнител/управителят по доставките (Delivery manager) носи отговорност за потвърждаване на отчитането на всички вещи, върху които е бил упражняван контрол и които са били запорирани или възбранени. Заповедта трябва да бъде потвърдена по подходящ начин.

За повече подробности относно пренасянето, съхранението и продажбата на вещи, поставени под контрол, вж. правила 34—43 от Връзката отваря нов прозорецПравилата за поемане на контрол върху вещите.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/10/2017