Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tvangsauktion - England og Wales

Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Følgende afsnit indeholder nærmere oplysninger om bestemmelserne i England og Wales om udlæg i aktiver som et middel til inddrivelse af skyldige beløb.


I England og Wales er det ikke længere nødvendigt, at en distriktsdommer godkender og udpeger flyttefirmaer og auktionsledere. I Link åbner i nyt vindue§ 41 i tillæg 12 til loven om domstole og tvangsfuldbyrdelse fastslås det, at løsøre kan sælges på en offentlig auktion, medmindre retten bestemmer andet.

Flyttefirmaer og auktionsvirksomheder kan indgive en ansøgning til de enkelte domstole med oplysninger om deres takster og aktuelle forsikringsforhold, så det kan afgøres lokalt, hvem der skal udpeges. Beslutningen om, hvilket firma der skal bruges, bør formelt træffes af et panel af forvaltere (panel of managers) på baggrund af de fremsatte oplysninger og oplyste takster.

Efter udpegelsen opslås en liste på retskontoret med navne og adresser på de udpegede virksomheder. Listen revideres hvert år og altid forud for forsikringspolicernes udløb. Der bør om muligt skiftes regelmæssigt mellem de udvalgte tjenesteydere. En række grundlæggende regler finder anvendelse, når det kun er muligt at anvende én virksomhed regelmæssigt.

Senest syv dage forud for salget skal fogeden (bailiff) sende skyldneren og alle eventuelle medejere en meddelelse om salget.

Når et salg er gennemført og provenuet modtaget fra auktionslederen, skal fogeden/den udlægsansvarlige (Delivery Manager) bekræfte, at der er modtaget betaling for alt det løsøre, der er gjort udlæg i og overdraget. Kvitteringen skal være behørigt påtegnet.

Der findes yderligere oplysninger om flytning, opbevaring og salg af overtaget løsøre i §§ 34-43 i Link åbner i nyt vinduebestemmelserne om overtagelse af løsøre.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 04/10/2017