Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliga auktioner - England och Wales

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

I följande avsnitt redogörs för de bestämmelser i England och Wales som rör utmätning av tillgångar som en metod för att driva in penningfordringar.


I England och Wales behöver distriktsdomaren inte längre godkänna och utse flyttfirmor och auktionsförrättare. I Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 41 i bilaga 12 till lagen om domstolar och verkställighet (Tribunals, Courts and Enforcement Act) föreskrivs att tillgångar ska säljas på offentlig auktion om inte domstolen beslutar annat.

Flytt- och auktionsfirmor kan ansöka hos varje enskild domstol om att tilldelas uppdraget. Ansökan ska innehålla upplysningar om avgifter och nuvarande försäkring. På så sätt kan beslutet om vem som ska tilldelas uppdraget fattas på lokal nivå. Beslutet om vilken firma som ska anlitas bör formellt fattas av en panel av chefer. Beslutet bör grundas på de upplysningar och avgifter som angetts.

Efter beslutet anslås en lista med information om de utvalda firmornas namn och adress på domstolskontoret. Listan ska ses över en gång om året och definitivt innan något certifikat om ansvarsförsäkring förfaller. Där det går ska man regelbundet rotera mellan de utvalda tjänsteleverantörerna. Grundläggande regler gäller om bara en firma kan användas regelbundet.

Exekutionstjänstemannen måste minst sju dagar i förväg underrätta gäldenären och eventuella delägare i gäldenärens tillgångar om när försäljningen kommer att äga rum.

Efter att en försäljning har ägt rum och intäkterna mottagits från auktionsförrättaren är exekutionstjänstemannen/delgivningsmannen ansvarig för att bekräfta att alla ägodelar som beslagtagits och utmätts har bokförts. Beslutet bör godkännas på lämpligt sätt.

Se artiklarna 34–43 i förordningen om beslagtagande av ägodelar Länken öppnas i ett nytt fönster(Taking Control of Goods Regulations) för närmare detaljer om bortförande, lagring och försäljning av beslagtagna ägodelar.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 10/10/2017